ORDIN NR. 425
DIN DATA DE 03.12.2003Având în vedere prevederile:
- O.U.G. nr.2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea/reorganizarea sau funcţionarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice, coroborată cu O.U.G. nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea, unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, al ministerelor, al altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi al unor instituţii publice ;
- H.G. nr. 755/2003 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,
- O.U.G. nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2002 privind aprobarea O.U.G. nr. 190/2000, cu modificările şi completările ulterioare,
- H.G. nr. 633/2003 privind înfiinţarea pe lângă Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a unei activităţi finanţate din venituri proprii,
- În temeiul art.4, alin. (4) din H.G. nr. 755/2003 şi al art. 10 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 1344/2003, Secretarul de Stat, Preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, numit prin Decizia nr. 131/18.01.2001 a Primului Ministru, emite următorul

O R D I N :

Art.1.- (1) Se aprobă formularul tip de cerere pentru autorizarea persoanelor fizice să efectueze operaţiuni cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase.
(2) Modelul de cerere este prevăzut în Anexa nr.1.
Art.2.–(1) Se aprobă formularul tip de cerere pentru autorizarea persoanelor juridice să efectueze operaţiuni cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase.
(2) Modelul de cerere este prevăzut în Anexa nr.2.
Art.3. –(1) Formularele tip de cerere prevăzute la art.1 şi 2 se pot ridica de la Direcţia pentru metale preţioase şi pietre preţioase din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu sediul în Bucureşti, str. Georges Clemenceau nr. 5, sectorul 1.
(2) Formularele tip de cerere se comunică şi tuturor oficiilor judeţene şi cel al municipiului Bucureşti, prin grija cărora vor fi multiplicate şi distribuite, la solicitarea persoanelor interesate.
(3) Aceste formulare urmează a fi publicate şi pe site-ul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, www. anpc.ro
Art.4. – (1) Cererile de autorizare în vederea efectuării de operaţiuni cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase şi documentele anexate la acestea se vor primi şi înregistra la sediile oficiilor judeţene şi la cel al municipiului Bucureşti sau direct la sediul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.
(2) Cererile vor fi primite şi înregistrate, numai dacă, în principiu sunt completate corect, iar documentaţia anexată este completă.
(3) Cererile înregistrate la oficiile judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi înscrisurile anexate sau primite ulterior, se vor înainta de îndată Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor – Direcţia pentru metale preţioase şi pietre preţioase.
Art.5. – (1) La data înregistrării cererii de autorizare se înmânează solicitantului o adeverinţă, model Anexa 3 pentru persoanele fizice şi model Anexa 4 la prezentul Ordin, pentru persoanele juridice, care se multiplică prin grija oficiilor judeţene pentru protecţia consumatorilor şi al municipiului Bucureşti, pe coli de hârtie tip A4, cu antetul instituţiei care o eliberează.
(2) O copie a adeverinţei se va păstra la instituţia emitentă, iar o altă copie se va comunica la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor – Direcţia pentru metale preţioase şi pietre preţioase, odată cu cererea de autorizare şi documentaţia anexată acesteia.
Art. 6. Autorizaţia în original urmează a fi ridicată pe bază de semnătură şi împuternicire specială, de la sediul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.
Art.7. – Prezentul Ordin se duce la îndeplinire de către Direcţia pentru metale preţioase şi pietre preţioase din ANPC şi de către directorii executivi ai oficiilor judeţene şi cel al municipiului Bucureşti pentru protecţia consumatorilor.

SECRETAR DE STAT
PRESEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE
PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR


Rovana PLUMB

...
textul integral in atasament