ORDIN NR. 424
DIN DATA DE 03.12.2003


Având în vedere prevederile:
- O.U.G. nr.2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea/reorganizarea sau funcţionarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice, coroborată cu O.U.G. nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea, unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, al ministerelor, al altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi al unor instituţii publice ;
- H.G. nr. 755/2003 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,
- O.U.G. nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2002 privind aprobarea O.U.G. nr. 190/2000, cu modificările şi completările ulterioare,
- H.G. nr. 633/2003 privind înfiinţarea pe lângă Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a unei activităţi finanţate din venituri proprii,
- În temeiul art.4, alin. (4) din H.G. nr. 755/2003, art. 7 alin. (2) din O.U.G. nr. 190/2000 cu modificările şi completările ulterioare şi al art. 9 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 1344/2003, Secretarul de Stat, Preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, numit prin Decizia nr. 131/18.01.2001 a Primului Ministru, emite următorul

O R D I N :

Art. 1. Se stabileşte taxa de autorizare, în cuantum de 5.000.000 lei pentru fiecare dintre operaţiunile cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase prevăzute de art. 11, pct. 2 lit. a) – h) din O.U.G. privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2. Taxele de autorizare prevăzute la art. 1 se vor actualiza anual, începând cu anul 2005, în funcţie de rata inflaţiei.
Art. 3. Prevederile prezentului Ordin vor fi aduse la îndeplinire de către Direcţia pentru metale preţioase şi pietre preţioase şi oficiile judeţene şi cel al municipiului Bucureşti pentru protecţia consumatorilor.

SECRETAR DE STAT
PRESEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE
PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR

Rovana PLUMB

...
textul integral in atasament