Ordin nr. 101 din 28/04/2004

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 426 din 12/05/2004 pentru aprobarea condiţiilor în vederea autorizării operaţiunii de marcare cu marca de garanţie proprie

Având în vedere prevederile:
- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea/reorganizarea sau funcţionarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 233/2001, cu modificările ulterioare, coroborată cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice;
- Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor;
- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România, republicată;
- Hotărârii Guvernului nr. 633/2003 privind înfiinţarea pe lângă Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 755/2003, al art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000, republicată, şi al art. 28 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite următorul

ORDIN:

Art. 1. - (1) Obiectele şi bijuteriile din metale preţioase şi aliaje ale acestora pot fi comercializate numai dacă sunt marcate cu marca de garanţie proprie a producătorului intern sau a importatorului autorizat în acest sens de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, alături de marca titlului.
(2) Dacă producătorul intern sau importatorul nu este autorizat ori nu doreşte să aplice marca de garanţie proprie pe obiectele sau bijuteriile produse ori confecţionate sau, după caz, importate, acestea pot fi comercializate dacă sunt marcate cu marca de certificare a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), obiectele şi bijuteriile pot fi marcate înainte de comercializare cu marca de garanţie proprie a vânzătorilor autorizaţi în acest sens, dacă acestea nu sunt marcate cu marca de garanţie proprie a producătorului intern ori a importatorului sau, după caz, cu marca de certificare.
Art. 2. - Marca de garanţie proprie se aplică de către producătorul intern sau importator pe obiectele şi bijuteriile din metale preţioase şi aliajele lor, produse sau confecţionate ori importate de către acesta sau, după caz, de vânzătorul autorizat în acest sens.
Art. 3. - Operaţiunea de marcare implică în prealabil o activitate de analiză, potrivit normelor tehnice aprobate în condiţiile prevăzute de art. 27 alin. (3) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003.
Art. 4. - În vederea autorizării pentru efectuarea operaţiunii de marcare, persoanele fizice şi juridice interesate vor desemna din rândul personalului propriu unul sau mai mulţi specialişti care să efectueze această operaţiune.
Art. 5. - (1) Personalul desemnat potrivit art. 4 va susţine un test tip grilă, organizat de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.
(2) Procedura, bibliografia, data şi locul susţinerii testului vor fi publicate în presa centrală cu 15 zile înainte, vor fi disponibile la sediul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi pe site-ul www.anpc.ro şi vor fi transmise în acelaşi termen, prin fax sau e-mail, organizaţiilor patronale din domeniu.
(3) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor va organiza anual testare în vederea autorizării operaţiunii de marcare cu marca de garanţie proprie.
Art. 6. - (1) Vor fi autorizate să efectueze operaţiuni de marcare cu marca de garanţie proprie persoanele fizice sau juridice ai căror specialişti desemnaţi potrivit art. 4 vor promova testul.
(2) Analiza şi marcarea obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase şi aliajele acestora cu marca de garanţie proprie se pot efectua numai de către personalul propriu specializat în acest sens, cu respectarea dispoziţiilor alin. (1).
Art. 7. - Dotarea tehnică necesară stabilirii titlului metalelor preţioase şi aliajelor acestora se poate asigura prin mijloace proprii şi ulterior obţinerii autorizaţiei pentru marcare.
Art. 8. - Existenţa dotării tehnice necesare, potrivit art. 7, urmează a fi constatată ulterior de către personalul de specialitate al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.
Art. 9. - Lipsa dotării tehnice corespunzătoare duce la retragerea autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunii de marcare, potrivit art. 18 alin. (2) lit. b) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003.

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,
Rovana Plumb

Bucureşti, 28 aprilie 2004.
Nr. 101.

...
textul integral in atasament