CERERE
pentru stabilirea şi înregistrarea mărcilor de garanţie proprie

Subscrisa S.C./P.F./A.F. ...................., cu sediul social/domiciliul în localitatea ............., str. .................... nr. ..........., bl. ....., sc. ...., et. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ................., posesoare a Autorizaţiei pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase nr. ........., eliberată la data de .............., vă rugăm să ne stabiliţi conţinutul mărcilor de garanţie proprie personalizate, care vor fi aplicate pe obiectele şi bijuteriile din metale preţioase şi aliajele acestora, ce urmează a fi comercializate, pentru următoarele persoane desemnate şi care au promovat testul în acest sens:

1. ..................., legitimat cu B.I./C.I. seria ......... nr. ........., CNP .................., pentru marcarea bijuteriilor şi obiectelor confecţionate din1): aur [], argint [], platină [];
2. ................, legitimat cu B.I./C.I. seria ......... nr. ............, CNP .................., pentru marcarea bijuteriilor şi obiectelor confecţionate din: aur [], argint [], platină [].

Vă rugăm ca după confecţionarea poansoanelor, mărcile de garanţie proprie să fie înregistrate şi amprentate la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

Semnătura şi ştampila
...........................

__________
1) Se va marca cu X căsuţa corespunzătoare metalului/aliajului din care sunt confecţionate bijuteriile şi obiectele ce urmează a fi marcate cu marca de garanţie proprie.

...
textul integral in atasament