Guvernul României
Hotărâre nr. 1856/2006 din 21/12/2006

pentru aplicarea sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley privind comerţul internaţional cu diamante brute

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1034 din 27/12/2006

Actul a intrat in vigoare la data de 01 ianuarie 2007

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al prevederilor art. 1, art. 2 pct. 1 lit. c), pct. 2 şi 4, art. 8-10, art. 11 alin. 2, art. 14 lit. c), art. 18 şi 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1), art. 45 alin. (2), art. 64 alin. (1) şi (2), art. 83 alin. (1), art. 101-106, art. 107-111, art. 181-182 şi ale art. 201-205 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României şi al prevederilor art. 1, 19, 24 şi 26-28 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.368/2002 de punere în aplicare a sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley privind comerţul internaţional cu diamante brute, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezenta hotărâre instituie regimul de import, export şi tranzit al diamantelor brute şi controlul intern al operaţiunilor cu diamante brute pe teritoriul României, având ca scop aplicarea sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley.
Art. 2. - Operaţiunile cu diamante se desfăşoară în condiţiile reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de prezenta hotărâre.
Art. 3. - În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) control intern - totalitatea procedurilor reglementate, la nivel naţional, de punere în aplicare a sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley, în vederea eliminării diamantelor conflictuale din comerţul legitim cu diamante brute;
b) dovezi concludente:
- un certificat sau copia certificată pentru conformitate cu originalul a acestuia, emis de o autoritate competentă a unui participant la Procesul Kimberley, care, pe timpul importului, a însoţit diamantele brute ce sunt exportate;
- o factură sau un alt document, cuprinzând informaţii cu privire la vânzătorul, donatorul sau testatorul şi la cumpărătorul sau deţinătorul diamantelor brute, din care rezultă că diamantele brute exportate se află pe teritoriul Comunităţii Europene, în concordanţă cu prevederile sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley;
- un document prin care se confirmă certificarea stocurilor sau o confirmare, emisă potrivit art. 6 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.368/2002 de punere în aplicare a sistemului de certificare pentru
Procesul Kimberley privind comerţul internaţional cu diamante brute, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament;
- o declaraţie scrisă potrivit art. 13 din Regulament.
c) operaţiuni cu diamante - orice operaţiuni cu diamante brute sau prelucrate, aşa cum sunt acestea definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4. - (1) Autoritatea română desemnată pentru aplicarea sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley este Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin Direcţia metale preţioase şi pietre preţioase, denumită în continuare Autoritate Comunitară.
(2) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Autoritatea Comunitară colaborează cu Comisia Europeană, cu celelalte autorităţi comunitare, cu autorităţile competente din statele participante, cu autorităţile responsabile de aplicarea reglementărilor Procesului Kimberley din alte state, cu Secretariatul Procesului Kimberley şi cu organizaţiile internaţionale care îndeplinesc atribuţii cu privire la sistemul de certificare a diamantelor brute.
(3) Pentru aplicarea sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley pe teritoriul României, Autoritatea Comunitară colaborează cu Autoritatea Naţională a Vămilor, cu Comitetul Interministerial înfiinţat potrivit Legii nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sancţiuni internaţionale, cu alte autorităţi şi instituţii publice, cu organizaţiile neguvernamentale şi profesionale din domeniul comerţului cu diamante brute.
Art. 5. - (1) Autoritatea Comunitară are următoarele atribuţii:
a) confirmă certificatele ce însoţesc importurile de diamante brute;
b) emite şi validează certificatele comunitare ce însoţesc exporturile de diamante brute;
c) efectuează verificarea fizică pentru fiecare încărcătură de diamante brute prezentată pentru import sau export, precum şi pentru fiecare încărcătură de diamante prelucrate în sistem de perfecţionare activă;
d) confirmă şi certifică, după caz, stocurile de diamante brute existente la nivelul Comunităţii Europene înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului sau exporturile către Comunitatea Europeană, cu maximum 5 zile înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului;
e) raportează Comisiei Europene, conform prevederilor art. 5 alin. (3), ale art. 10 alin. (1), ale art. 14 alin. (3) şi ale art. 15 alin. (1) din Regulament;
f) păstrează documentele conform prevederilor art. 10 alin. (2) şi ale art. 15 alin. (2) din Regulament;
g) întocmeşte şi păstrează evidenţa persoanelor fizice şi juridice înregistrate şi păstrează rapoartele anuale înaintate de acestea;
h) păstrează evidenţe ale controalelor efectuate şi ale rezultatelor acestora;
i) alte atribuţii stabilite prin actele normative în vigoare.
(2) Autoritatea Comunitară percepe o redevenţă pentru tipărirea, confirmarea, emiterea şi/sau validarea unui certificat şi pentru verificarea fizică efectuată în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri. Valoarea acestei redevenţe nu poate fi mai mare decât costurile prestaţiilor curente în materie, realizate de Autoritatea Comunitară.
Art. 6. - Autoritatea Naţională a Vămilor stabileşte, prin decizie a conducătorului instituţiei, birourile vamale desemnate pentru introducerea diamantelor brute pe teritoriul României, tranzitul şi, respectiv, scoaterea diamantelor brute de pe teritoriul României.
Art. 7. - (1) Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară operaţiuni de import, export sau tranzit de diamante brute asigură transportul acestora, pe toată durata procedurilor prevăzute de prezenta hotărâre, pe riscul şi cheltuiala proprie.
(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) au dreptul de a fi prezente în timpul verificării integrităţii containerului şi a sigiliilor acestuia, precum şi la deschiderea şi verificarea fizică a fiecărui lot.

CAPITOLUL II
Regimul de import

Art. 8. - (1) La importul diamantelor brute, birourile vamale desemnate aplică procedura vamală prevăzută prin actele normative în vigoare.
(2) Dacă în aplicarea atribuţiilor ce le revin, inclusiv pentru verificarea existenţei originalului certificatului însoţitor, agenţii vamali verifică fizic conţinutul containerelor în care sunt transportate diamante brute, prin ruperea sigiliilor originale aplicate, certifică acest fapt în documentul vamal, resigilează coletul prin aplicarea sigiliului vamal şi notifică Autorităţii Comunitare, prin transmiterea unei copii a declaraţiei vamale.
(3) Încărcăturile de diamante brute vor fi transportate la Autoritatea Comunitară în termen de 3 zile de la data eliberării acestora din vamă.
Art. 9. - (1) Autoritatea Comunitară verifică de îndată, la prezentarea încărcăturii, integritatea containerelor şi a sigiliilor aplicate, precum şi existenţa certificatului emis şi validat de autoritatea competentă a unui participant.
(2) Autoritatea Comunitară este abilitată să rupă atât sigiliile originale, cât şi pe cele aplicate în condiţiile art. 8 alin. (2).
(3) Pentru a stabili dacă conţinutul unei încărcături corespunde datelor ce figurează în certificatul însoţitor, Autoritatea Comunitară deschide fiecare container, efectuează verificarea fizică a fiecărui lot de diamante brute şi întocmeşte buletinul de analiză aferent, în două exemplare originale.
(4) Dacă Autoritatea Comunitară constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 3 din Regulament, confirmă certificatul care însoţeşte încărcătura.
(5) În cazul în care Autoritatea Comunitară constată diferenţe cantitative sau valorice, acestea sunt consemnate în buletinul de analiză, precum şi în confirmarea de import aferentă certificatului şi sunt notificate biroului vamal desemnat, în vederea regularizării operaţiunii vamale.
(6) Autoritatea Comunitară furnizează importatorului o copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului şi un exemplar al buletinului de analiză.
(7) Dacă Autoritatea Comunitară constată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 3 din Regulament, pune sechestru pe încărcătură şi dispune măsuri de verificare.
(8) Dacă Autoritatea Comunitară, în urma verificărilor efectuate, constată buna-credinţă a importatorului sau faptul că neîndeplinirea condiţiilor decurge din acţiunea altei autorităţi în exerciţiul funcţiunii, dispune remedierea deficienţelor constatate, iar după constatarea remedierii acestora ridică sechestrul şi aplică procedura prevăzută la alin. (4).

CAPITOLUL III
Regimul de export

Art. 10. - (1) La prezentarea unei încărcături de diamante brute destinate exportului, Autoritatea Comunitară va proceda de îndată la emiterea unui certificat comunitar, dacă constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 12 alin. (1) din Regulament şi la art. 3 lit. b) din prezenta hotărâre.
(2) Pentru a stabili dacă conţinutul unei încărcături corespunde datelor ce figurează în certificatul emis, Autoritatea Comunitară deschide fiecare container, efectuează verificarea fizică a fiecărui lot de diamante brute şi întocmeşte buletinul de analiză aferent, în trei exemplare originale.
(3) Autoritatea Comunitară validează certificatul comunitar care însoţeşte încărcătura numai dacă a stabilit că datele înscrise pe certificat corespund cu conţinutul acesteia şi că fiecare container a fost sigilat corespunzător.
(4) Dacă Autoritatea Comunitară constată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1), pune sechestru pe încărcătură şi dispune măsuri de verificare.
(5) Dacă Autoritatea Comunitară, în urma verificărilor efectuate, constată buna-credinţă a exportatorului, dispune remedierea deficienţelor constatate, iar după constatarea remedierii acestora ridică sechestrul şi aplică procedura prevăzută la alin. (3).
(6) Autoritatea Comunitară furnizează exportatorului o copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului comunitar şi două exemplare ale buletinului de analiză, din care unul pentru autoritatea vamală.
Art. 11. - (1) Autoritatea Comunitară informează exportatorul cu privire la birourile vamale desemnate, în vederea începerii procedurilor vamale de export.
(2) La exportul diamantelor brute, birourile vamale desemnate aplică procedura vamală prevăzută prin actele normative în vigoare.
(3) Dacă în aplicarea atribuţiilor ce le revin agenţii vamali verifică fizic conţinutul containerelor în care sunt transportate diamante brute, prin ruperea sigiliilor originale aplicate, certifică acest fapt în documentul vamal, resigilează coletul prin aplicarea sigiliului vamal şi notifică Autorităţii Comunitare, prin transmiterea unei copii a declaraţiei vamale.
(4) Birourile vamale, stabilite conform art. 6, notifică Autorităţii Comunitare ieşirea de pe teritoriul României a unui transport de diamante brute, prin transmiterea unei copii a declaraţiei vamale.
CAPITOLUL IV
Regimul de tranzit
Art. 12. - (1) Prevederile art. 2 alin. (1) şi ale art. 8-11 nu se aplică diamantelor brute aflate în tranzit pe teritoriul României.
(2) La tranzitul diamantelor brute, birourile vamale desemnate aplică procedura vamală prevăzută prin actele normative în vigoare.
(3) Dacă scopul declarat al tranzitului este acela de a supune transportul verificărilor unei Autorităţi Comunitare în vederea confirmării certificatului însoţitor, biroul vamal desemnat va notifica Autorităţii Comunitare, prin transmiterea unei copii a declaraţiei vamale de tranzit.
(4) Autoritatea Comunitară îşi va îndeplini atribuţiile conform procedurii stabilite la art. 9.
CAPITOLUL V
Controlul intern
Art. 13. - (1) Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară operaţiuni cu diamante brute sunt obligate să se înregistreze la Autoritatea Comunitară.
(2) La cererea de înregistrare, depusă în scris, persoanele fizice trebuie să anexeze:
- copia actului de identitate;
- declaraţie pe propria răspundere privind tipul de operaţiuni cu diamante brute pe care le desfăşoară;
- copia autorizaţiei pentru operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase, emisă de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.
(3) La cererea de înregistrare, depusă în scris, persoanele juridice trebuie să anexeze:
- copia certificatului unic de înregistrare sau a altui document echivalent stabilit prin legislaţia în vigoare;
- declaraţie pe propria răspundere a persoanei autorizate de către persoana juridică să semneze cererea de înregistrare, privind tipul de operaţiuni cu diamante brute pe care persoana juridică le desfăşoară;
- copia autorizaţiei pentru operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase, emisă de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.
(4) Nu sunt supuse înregistrării Autoritatea Comunitară şi Autoritatea Naţională a Vămilor.
(5) În cazul în care intervin modificări în datele furnizate conform alin. (2) şi (3) sau în cazul în care persoana fizică sau juridică încetează să desfăşoare operaţiuni cu diamante brute, aceasta este obligată să le comunice Autorităţii Comunitare în termen de 10 zile de la data producerii lor.
(6) Autoritatea Comunitară înregistrează persoanele fizice şi juridice în termen de 10 zile de la depunerea unei cereri complete şi conforme, aplicantul fiind informat în scris asupra acestui aspect.
(7) Înregistrarea nu stabileşte drepturi de natura unei autorizaţii şi nu acordă persoanelor fizice sau juridice dreptul de a desfăşura operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase.
(8) Înregistrarea se face fără plata unor taxe.
Art. 14. - Fiecare act de comerţ sau fapt de comerţ translativ de drepturi cu privire la diamante brute, cu excepţia celor de import, export sau tranzit, trebuie să fie însoţit de cel puţin unul din documentele prevăzute la art. 3 lit. b).
Art. 15. - (1) Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară operaţiuni de procesare a diamantelor brute trebuie să ţină evidenţe privind cel puţin:
- denumirea bunurilor şi poziţiile tarifare vamale aferente;
- caracteristicile calitative şi cantitative ale diamantelor brute ce urmează a fi supuse procesării;
- calitatea şi cantitatea diamantelor rezultate în urma procesării;
- pierderi şi reziduuri tehnologice.
(2) Evidenţele prevăzute la alin. (1) se păstrează pe o durată de minimum 5 ani de la data întocmirii lor.
Art. 16. - Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară operaţiuni cu diamante brute sunt obligate să păstreze documentele aferente importului, exportului şi tranzitului pe o durată de minimum 5 ani de la data intrării în posesia lor.
Art. 17. - Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară operaţiuni cu diamante brute sunt obligate să întocmească şi să înainteze Autorităţii Comunitare un raport anual privind operaţiunile cu diamante brute desfăşurate, până la data de 31 martie a fiecărui an, pentru anul calendaristic precedent.
Art. 18. - (1) Controlul respectării prevederilor legale privind aplicarea sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley se face de către personalul Autorităţii Naţionale a Vămilor, în ceea ce priveşte reglementările vamale, şi de către personalul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, în ceea ce priveşte celelalte prevederi.
(2) Încărcăturile de diamante brute care, la introducerea sau scoaterea din ţară, nu îndeplinesc condiţiile stabilite prin Regulament şi prezenta hotărâre, se reţin şi se înregistrează de biroul vamal, care le predă imediat în depozit Autorităţii Comunitare.
(3) Controalele dispuse de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor se fac de către personalul cu atribuţii de control, împreună cu cel puţin un specialist anume împuternicit din cadrul Direcţiei metale preţioase şi pietre preţioase.
(4) Persoana fizică sau juridică controlată are următoarele obligaţii:
a) să permită accesul în toate spaţiile în care desfăşoară sau care au legătură cu desfăşurarea operaţiunilor cu diamante brute;
b) să prezinte diamantele brute, diamantele procesate şi reziduurile tehnologice pe care le deţine;
c) să prezinte documentele, înregistrările, evidenţele şi orice alte documente solicitate, care au legătură cu operaţiunile cu diamante desfăşurate;
d) să furnizeze dovezi în susţinerea declaraţiilor pe care le face pe durata verificării;
e) să furnizeze în scris explicaţii;
f) să permită ridicarea de înscrisuri, în copie şi original;
g) să permită ridicarea de probe de diamante.
(5) Persoana fizică sau juridică controlată are următoarele drepturi:
a) să solicite ca personalul care face verificarea să se legitimeze;
b) să formuleze obiecţii;
c) să formuleze contestaţii în condiţiile prevăzute de lege.
(6) Rezultatul controlului se consemnează într-un proces-verbal de constatare.
Art. 19. - (1) Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, următoarele fapte:
a) importul de diamante brute cu nerespectarea prevederilor art. 3 din Regulament;
b) neprezentarea la Autoritatea Comunitară în termenul stabilit la art. 8 alin. (3) din prezenta hotărâre;
c) exportul diamantelor brute cu nerespectarea prevederilor art. 11 din Regulament;
d) nereturnarea certificatului comunitar a cărui perioadă de valabilitate a expirat către Autoritatea Comunitară, în termen de 10 zile de la data expirării;
e) desfăşurarea de operaţiuni cu diamante brute fără înregistrarea prevăzută la art. 13 alin. (1) din prezenta hotărâre;
f) necomunicarea modificărilor intervenite în termenul şi condiţiile prevăzute la art. 13 alin. (5) din prezenta hotărâre;
g) nerespectarea prevederilor art. 14 din prezenta hotărâre;
h) neîntocmirea, întocmirea defectuoasă sau nepăstrarea evidenţelor în condiţiile prevăzute la art. 15 din prezenta hotărâre;
i) nepăstrarea documentelor prevăzute la art. 16 din prezenta hotărâre;
j) încălcarea prevederilor art. 17 din prezenta hotărâre;
k) nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (4) din prezenta hotărâre.
(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c), e) şi g) se sancţionează cu amendă de la 25.000 lei la 50.000 lei şi confiscarea bunurilor ce fac obiectul contravenţiei.
(3) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. d), f) şi h)-k) se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.
Art. 20. - Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către personalul prevăzut la art. 18 alin. (3).
Art. 21. - Contravenţiilor prevăzute la art. 19 le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL VI
Dispoziţii finale şi tranzitorii

Art. 22. - În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, Autoritatea Naţională a Vămilor şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor pot elabora proceduri, în condiţiile reglementate prin actele de organizare şi funcţionare ale acestora.
Art. 23. - Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană, cu excepţia prevederilor privind Autoritatea Comunitară, care intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a Regulamentului Comisiei Europene de modificare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.368/2002, în sensul completării anexei III cu datele de identificare şi de contact ale Autorităţii Comunitare române.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemneaza:
---------------
Seful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Plangu
p. Presedintele Autoritatii Nationale
pentru Protectia Consumatorilor,
Ciubotaru Gheorghe
Ministrul integrarii europene,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul finantelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

Bucureşti, 21 decembrie 2006.
Nr. 1.856.

...
textul integral in atasament