Regulament nr. 20 din 13.oct.2009
Monitorul Oficial, Partea I 21.oct.2009
Intrare în vigoare la 21.oct.2009
privind instituţiile financiare nebancare

Având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (1), art. 17 alin. (2), art. 18 alin. (2), art. 19, art. 20, art. 26, art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (5), art. 32 alin. (1), art. 33 alin. (1), art. 36, art. 40, art. 48 alin. (2), art. 49, 54, 58 şi 69 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, ale art. 34 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, precum şi ale art. 47 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 73 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale
Art. 1. - Prezentul regulament se aplică instituţiilor financiare nebancare, persoane juridice române, şi sucursalelor din România ale instituţiilor financiare, persoane juridice străine, prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare şi reglementează:
a) înscrierea în registre a instituţiilor financiare nebancare;
b) comunicarea modificărilor intervenite în situaţia instituţiilor financiare nebancare;
c) cerinţe prudenţiale aplicabile instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special.
Art. 2. - (1) Documentele transmise potrivit prezentului regulament vor fi prezentate Băncii Naţionale a României în limba română. Pentru documentele redactate într-o limbă străină se vor prezenta atât traducerea autorizată a acestora, cât şi înscrisurile ce au fost traduse. Actele cu caracter oficial şi cele sub semnătură privată, pentru care nu este prevăzută în prezentul regulament forma în care acestea se remit Băncii Naţionale a României, vor fi prezentate în original sau în copie legalizată, după caz.
(2) Documentele emise sau legalizate de o autoritate străină vor fi supralegalizate în condiţiile prevăzute de lege ori vor purta apostila prevăzută de Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961. În cazul în care se invocă o situaţie de înlăturare a acestor cerinţe, se va indica temeiul legal pentru aceasta.
(3) În cazul persoanelor pentru care trebuie prezentat certificatul de cazier judiciar eliberat de autorităţile române, în situaţia în care şi-au stabilit reşedinţa în România de mai puţin de 3 ani, se va prezenta şi certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autorităţile competente din ţara în care au avut anterior stabilit/stabilită domiciliul/reşedinţa.
(4) Orice curriculum vitae prezentat Băncii Naţionale a României potrivit prezentului regulament va fi semnat şi datat de către persoana în cauză.
Art. 3. - (1) Solicitanţii trebuie să susţină cu documente informaţiile furnizate Băncii Naţionale a României.
(2) Banca Naţională a României poate verifica informaţiile furnizate, prin solicitarea de documente suplimentare şi/sau prin obţinerea unei confirmări din partea altor autorităţi naţionale sau străine, după caz.
Art. 4. - (1) Banca Naţională a României poate solicita în mod expres documente în completarea documentelor remise iniţial sau prin care să se aducă modificări acestora, stabilind termenele în care aceste documente trebuie prezentate.
(2) În cazul în care documentaţia este incompletă sau/şi prezintă deficienţe, solicitantul are obligaţia să remedieze aceste aspecte în termenul stabilit de Banca Naţională a României.
Art. 5. - Datele personale solicitate potrivit cerinţelor prezentului regulament vor fi prelucrate de Banca Naţională a României în îndeplinirea obligaţiilor care îi revin acesteia potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de operator de date cu caracter personal.
Art. 6. - (1) Entităţile care intenţionează să desfăşoare activităţi de creditare pe teritoriul României pot desfăşura aceste activităţi numai după înscrierea în Registrul general, respectiv în Registrul de evidenţă, ţinute de Banca Naţională a României.
(2) Direcţia reglementare şi autorizare din cadrul Băncii Naţionale a României analizează şi decide cu privire la cererea de înscriere în registrele prevăzute la alin. (1) şi transmite solicitanţilor documentele care atestă înscrierea în registre a instituţiilor financiare nebancare, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor financiare, persoane juridice străine, în termenele prevăzute de Legea nr. 93/2009 şi de prezentul regulament.
(3) În termen de 5 zile de la data efectuării primei operaţiuni de creditare, instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul general vor comunica în scris acest aspect Direcţiei supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României.
Art. 7. - (1) În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:
1. acţionar indirect - un acţionar sau asociat care deţine o cotă-parte din capital sau din drepturile de vot la o instituţie financiară nebancară, prin intermediul unei societăţi/entităţi asupra căreia acesta exercită controlul;
2. administrarea riscurilor semnificative - proces focalizat pe analiza profilului de risc al instituţiei financiare nebancare, în vederea stabilirii unui raport adecvat între profit şi riscurile pe care aceasta şi le asumă în desfăşurarea activităţii;
3. angajament de audit - activitate constând într-o examinare obiectivă a modului de realizare a administrării riscurilor, a sistemului de control intern şi a proceselor de conducere ale instituţiilor financiare nebancare, în scopul furnizării unei asigurări rezonabile că acestea funcţionează corespunzător şi vor permite atingerea obiectivelor instituţiilor financiare nebancare, precum şi în scopul formulării unor recomandări de îmbunătăţire a activităţii acestora;
4. audit intern - activitatea definită de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. bănci de dezvoltare multilaterală - Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Corporaţia Financiară Internaţională, Banca Interamericană de Dezvoltare, Banca Asiatică de Dezvoltare, Banca Africană de Dezvoltare, Fondul de Restructurare al Consiliului Europei, Banca Nordică de Investiţii, Banca de Dezvoltare din Caraibe, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Fondul European de Investiţii, Corporaţia Interamericană de Investiţii şi Agenţia de Garantare Multilaterală a Investiţiilor;
6. controlul direct şi/sau indirect al unei entităţi asupra unei alte entităţi - controlul exercitat cel puţin în următoarele situaţii:
a) o entitate deţine direct şi/sau indirect majoritatea drepturilor de vot în cealaltă entitate;
b) o entitate are dreptul de numire sau revocare a majorităţii membrilor organelor de administrare/supraveghere sau de control ori a majorităţii conducătorilor celeilalte entităţi şi este în acelaşi timp acţionar sau asociat al acesteia;
c) o entitate are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra celeilalte entităţi, la care este acţionar sau asociat, în virtutea unor prevederi cuprinse în actul constitutiv al acesteia sau a unor prevederi contractuale;
d) o entitate este acţionar sau asociat al celeilalte entităţi şi controlează singură, în baza unui acord încheiat cu ceilalţi acţionari sau asociaţi, majoritatea drepturilor de vot în aceasta;
7. control intern - proces continuu la care participă administratorii/membrii consiliului de supraveghere, conducătorii, precum şi personalul instituţiilor financiare nebancare, prin care se furnizează o asigurare rezonabilă asupra atingerii obiectivelor prevăzute la art. 78;
8. expunere - orice risc al unei instituţii financiare nebancare, efectiv sau potenţial, evidenţiat în bilanţ sau în afara bilanţului, care decurge din tranzacţii încheiate cu o contrapartidă, cum ar fi: acordare de credite (de consum, ipotecare, imobiliare, microcredite, finanţarea tranzacţiilor comerciale, operaţiuni de factoring, scontare, forfetare etc.), leasing financiar, emiterea de garanţii, asumarea de angajamente de garantare şi asumarea de angajamente de finanţare, alte forme de finanţare de natura creditului, investiţii în acţiuni şi alte valori mobiliare, alte participaţii de natura imobilizărilor financiare, alte plasamente;
9. expunerea agregată - valoarea tuturor expunerilor nete din active bilanţiere şi din elemente din afara bilanţului ale unei instituţii financiare nebancare;
10. expunere brută - valoarea activelor bilanţiere ale instituţiilor financiare nebancare după deducerea elementelor de pasiv rectificative, a provizioanelor, precum şi valoarea elementelor din afara bilanţului transformate în echivalent credit, corespunzător criteriilor de încadrare prevăzute în anexa nr. 5b;
11. expunere netă din active bilanţiere - valoarea expunerii brute a activelor bilanţiere, ponderată în funcţie de gradul de risc de credit al acestora, corespunzător criteriilor de încadrare prevăzute în anexa nr. 5a;
12. expunere netă din elemente din afara bilanţului - valoarea expunerii brute a elementelor din afara bilanţului, transformate în echivalent credit, ponderată în funcţie de gradul lor de risc de credit, corespunzător criteriilor de încadrare prevăzute în anexa nr. 5a;
13. familie - soţii, rudele şi afinii de gradul întâi;
14. grup - mai multe entităţi reunite după criterii stabilite de instituţiile financiare nebancare prin norme interne, aprobate cel puţin la nivelul comitetului de administrare a riscurilor, care să răspundă cerinţelor prezentului regulament;
15. grupul de persoane fizice şi/sau juridice care acţionează împreună - grupul persoanelor care îşi exercită drepturile aferente acţiunilor deţinute, în concordanţă cu un acord explicit sau implicit intervenit între ele;
16. instituţii de credit din zona A - toate instituţiile de credit autorizate în alte state membre, inclusiv sucursalele lor în ţări terţe, şi toate societăţile private şi instituţiile publice care corespund definiţiei instituţiei de credit şi autorizate în alte ţări din zona A, inclusiv sucursalele lor, precum şi toate instituţiile de credit autorizate în România, în conformitate cu reglementările Băncii Naţionale a României referitoare la autorizarea instituţiilor de credit, inclusiv sucursalele lor;
17. instituţii de credit din zona B - toate societăţile private şi instituţiile publice, autorizate în afara zonei A, care corespund definiţiei instituţiei de credit, inclusiv sucursalele lor din zona A;
18. operaţiune în condiţii de favoare - operaţiune ale cărei clauze contractuale agreate de părţi nu reflectă condiţiile de piaţă existente la data încheierii tranzacţiei, conducând la înregistrarea de către instituţia financiară nebancară a unei pierderi pe ansamblul relaţiei cu clientul în cauză, şi care, din aceste considerente, nu ar fi încheiată de entitate cu oricare dintre clienţii săi;
19. persoană aflată în relaţii speciale cu instituţia financiară nebancară, reprezentând o entitate sau un grup:
a) administratorii/membrii consiliului de supraveghere ai instituţiei financiare nebancare, persoane fizice, reprezentanţii permanenţi ai administratorilor/membrilor consiliului de supraveghere, persoane juridice, conducătorii, auditorii statutari şi persoanele fizice desemnate să reprezinte societăţile care au calitatea de firmă de audit a instituţiei financiare nebancare;
b) administratorii/membrii consiliului de supraveghere, persoane juridice, şi firma de audit ai instituţiei financiare nebancare;
c) administratorii/membrii consiliului de supraveghere, persoane fizice, respectiv reprezentanţii permanenţi ai administratorilor/membrilor consiliului de supraveghere, persoane juridice, ai persoanelor juridice ce exercită controlul asupra instituţiei financiare nebancare;
d) orice acţionar semnificativ al instituţiei financiare nebancare;
e) orice entitate la al cărei capital social instituţia financiară nebancară are o participaţie de cel puţin 10%;
f) familiile persoanelor fizice prevăzute la lit. a), c) şi d), după caz;
20. risc de credit - riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate, ca urmare a neîndeplinirii de către contrapartidă a obligaţiilor contractuale;
21. risc de piaţă - riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate, ca urmare a fluctuaţiilor pe piaţă ale preţurilor, ratei dobânzii şi cursului valutar;
22. risc legal - componentă a riscului operaţional, determinată de neaplicarea sau aplicarea defectuoasă a dispoziţiilor legale ori contractuale, care afectează negativ operaţiunile sau situaţia instituţiilor financiare nebancare;
23. risc operaţional - riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate, determinat fie de utilizarea unor procese, sisteme sau resurse umane inadecvate ori care nu şi-au îndeplinit funcţia în mod corespunzător, fie de factori externi, precum condiţiile economice şi progresul tehnologic;
24. risc reputaţional - riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate, ca urmare a lipsei de încredere a publicului în integritatea instituţiilor financiare nebancare;
25. riscuri semnificative - riscuri cu impact însemnat asupra situaţiei patrimoniale şi/sau reputaţionale a instituţiilor financiare nebancare;
26. sistem informaţional - ansamblul de fluxuri informaţionale organizate într-o concepţie unitară, care asigură legătura pe verticală dintre nivelul de conducere, respectiv decizional, şi nivelul de execuţie, respectiv operaţional, precum şi legătura pe orizontală, în interiorul acestora;
27. stat membru - orice stat membru al Uniunii Europene, precum şi orice stat aparţinând Spaţiului Economic European;
28. structură organizatorică - ansamblu format din compartimente şi sedii secundare ale instituţiilor financiare nebancare, cărora, pentru o funcţionare eficientă, le-au fost precizate atribuţii şi între care s-au stabilit relaţiile de subordonare, colaborare şi raportare;
29. surse împrumutate - împrumuturile primite de instituţiile financiare nebancare în baza unor contracte de împrumut/finanţare încheiate cu terţii, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
30. un singur debitor - orice persoană/entitate sau grup de persoane fizice şi/sau entităţi cu ori fără personalitate juridică, faţă de care instituţia financiară nebancară are o expunere şi:
a) care constituie un singur risc, deoarece una dintre ele deţine, direct ori indirect, controlul asupra celeilalte ori celorlalte; sau
b) între care nu există o relaţie de control, dar care trebuie să fie considerate ca reprezentând un singur risc de credit, deoarece între ele există asemenea legături încât, dacă una dintre ele s-ar confrunta cu probleme financiare, există probabilitatea ca şi cealaltă sau toate celelalte să se confrunte cu dificultăţi de rambursare a creditului acordat de instituţia financiară nebancară;
31. zona A - toate statele membre şi toate celelalte ţări care sunt membre cu drepturi depline ale Organizaţiei de Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), acele ţări care au încheiat acorduri speciale de împrumut cu Fondul Monetar Internaţional (FMI) în cadrul acordurilor generale de împrumut ale FMI, precum şi România. Orice ţară care îşi reeşalonează datoria publică externă este exclusă din zona A pe o perioadă de 5 ani;
32. zona B - toate ţările care nu sunt incluse în zona A.
(2) Termenii şi expresiile utilizate în cuprinsul prezentului regulament şi care nu au fost definite la alin. (1) au semnificaţia prevăzută în Legea nr. 93/2009.
Art. 8. - În aplicarea prevederilor prezentului regulament, toate sucursalele şi alte sedii secundare constituite pe teritoriul României de o instituţie financiară, persoană juridică străină, sunt considerate ca fiind o singură sucursală.

CAPITOLUL II Înscrierea în registre

SECŢIUNEA 1 Înscrierea în Registrul general
Art. 9. - Prezenta secţiune se aplică entităţilor ce fac obiectul înscrierii în Registrul general.
Art. 10. - (1) Instituţiile financiare nebancare trebuie să dispună în permanenţă de un capital social situat cel puţin la nivelul echivalentului în moneda naţională al sumei de 200.000 euro, respectiv de 3.000.000 euro în cazul instituţiilor financiare nebancare care au inclus în obiectul de activitate acordarea de credite ipotecare.
(2) Valoarea minimă a capitalului social al instituţiilor financiare nebancare ce desfăşoară mai multe tipuri de activităţi de creditare se va situa cel puţin la nivelul prevăzut pentru activitatea de creditare cu cea mai mare cerinţă de capital dintre cele înscrise în obiectul de activitate.
(3) Pentru determinarea încadrării în cerinţa privind nivelul minim al capitalului social, în echivalent euro, se va utiliza cursul pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României pentru data efectuării subscrierii şi vărsării acestuia.
Art. 11. - (1) Prevederile art. 10 alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător sucursalelor din România ale instituţiilor financiare, persoane juridice străine.
(2) Capitalul de dotare al sucursalelor din România ale instituţiilor financiare, persoane juridice străine, este reprezentat de sumele puse la dispoziţia acestora, cu caracter permanent, de către instituţiile financiare, persoane juridice străine.
(3) Pentru determinarea încadrării în cerinţa privind nivelul minim al capitalului de dotare, în echivalent euro, se va utiliza cursul pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României pentru data punerii la dispoziţie a acestuia.
Art. 12. - (1) Obiectul de activitate al instituţiilor financiare nebancare, prevăzut în actul constitutiv, trebuie să cuprindă în mod explicit activităţile ce vor fi derulate, atât în cazul activităţii principale, cât şi în cazul celor secundare, cu respectarea prevederilor art. 14 şi 15 din Legea nr. 93/2009.
(2) Activitatea de creditare desfăşurată în conformitate cu obiectul de activitate stabilit prin actul constitutiv nu poate fi externalizată.
(3) Fără a prejudicia aplicarea dispoziţiilor alin. (2), instituţiile financiare nebancare nu pot externaliza:
a) activităţi care în urma externalizării nu mai pot fi controlate şi desfăşurate în conformitate cu reglementările în vigoare;
b) organizarea şi ţinerea contabilităţii, în condiţiile în care între persoanele cărora le-ar fi externalizată activitatea de ţinere a contabilităţii şi auditorul statutar sau firma de audit există legături ce afectează independenţa acestuia în exercitarea mandatului.
Art. 13. - În aplicarea art. 16 din Legea nr. 93/2009, Banca Naţională a României evaluează acţionarii pe baza documentelor prevăzute la art. 23 din prezentul regulament şi având în vedere informaţiile publice disponibile cu privire la aceştia.
Art. 14. - La evaluarea reputaţiei conducătorilor, Banca Naţională a României are în vedere cel puţin următoarele aspecte:
a) existenţa unei condamnări pentru infracţiuni de corupţie, spălare de bani, terorism, infracţiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals şi uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influenţă, mărturie mincinoasă, infracţiuni prevăzute de legislaţia specială în domeniul financiar-bancar, de legislaţia privind societăţile comerciale, insolvenţa sau protecţia consumatorilor ori pentru orice alte fapte relevante;
b) conducătorul este urmărit penal sau judecat pentru oricare dintre infracţiunile prevăzute la lit. a);
c) investigaţii în curs ori derulate în trecut şi/sau măsuri aplicate conducătorului ori impunerea unor sancţiuni administrative, pentru nerespectarea prevederilor care reglementează domeniul bancar, financiar, al activităţii de asigurare sau a oricărei alte legislaţii privind serviciile financiare;
d) investigaţii în curs ori derulate în trecut şi/sau măsuri şi sancţiuni aplicate de orice organism de reglementare ori profesional pentru nerespectarea oricăror reglementări relevante.
Art. 15. - La evaluarea reputaţiei conducătorilor, aspectele prevăzute la art. 14 sunt avute în vedere, de la caz la caz, în funcţie de gravitatea circumstanţelor caracteristice fiecărei situaţii, în măsura în care acestea pot induce dubii cu privire la îndeplinirea criteriului privind reputaţia conducătorilor.
Art. 16. - Banca Naţională a României poate considera îndeplinite cerinţele de reputaţie pentru un conducător, dacă acesta:
a) este o persoană deja considerată a fi de bună reputaţie, având în vedere calitatea sa de acţionar semnificativ la o entitate reglementată şi monitorizată/supravegheată de Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuţii similare dintr-un alt stat membru;
b) este o persoană ce asigură conducerea şi/sau administrarea activităţii unei entităţi reglementate şi monitorizate/supravegheate de Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuţii similare dintr-un alt stat membru.
Art. 17. - Pentru îndeplinirea cerinţei privind experienţa profesională solicitantul trebuie să demonstreze că persoanele desemnate în calitate de conducători dispun de cunoştinţe teoretice şi practice adecvate cu privire la activităţile ce urmează a fi desfăşurate de instituţia financiară nebancară, precum şi de experienţă dobândită într-o funcţie de conducere.
Art. 18. - (1) Instituţiile financiare nebancare trebuie să dispună de un comitet de audit, format dintr-un număr de cel puţin 2 membri numiţi de adunarea generală.
(2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor alin. (1), componenţa, funcţionarea şi atribuţiile comitetului de audit sunt reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare, de prezentul regulament şi de regulamentele interne ale fiecărei instituţii financiare nebancare.
Art. 19. - În vederea obţinerii documentului care atestă înscrierea în Registrul general, în termen de 30 de zile de la data înmatriculării în registrul comerţului, instituţiile financiare nebancare, persoane juridice române, remit Băncii Naţionale a României - Direcţia reglementare şi autorizare cererea de înscriere în Registrul general, a cărei formă este prevăzută în anexa nr. 1, însoţită de următoarea documentaţie:
a) actul constitutiv în formă autentică sau cu dată certă şi dovada înregistrării acestuia la oficiul registrului comerţului;
b) certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului şi încheierea de înmatriculare;
c) scrisoare din partea instituţiei de credit la care a fost vărsat capitalul social, care să confirme sumele vărsate de fiecare acţionar;
d) documentaţia prevăzută la art. 21 pentru conducători;
e) documentaţia prevăzută la art. 22 pentru administratori/ membri ai Consiliului de supraveghere;
f) lista cu acţionarii, semnată de conducătorii desemnaţi ai acesteia, cuprinzând, pentru fiecare dintre acţionari, cel puţin următoarele informaţii: denumirea completă, forma juridică, adresa sediului social, numărul de ordine în registrul comerţului, codul unic de înregistrare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice, respectiv elemente de identificare echivalente în cazul persoanelor juridice străine, sau, după caz, numele, prenumele şi adresa de domiciliu, cota de participare la capitalul social al instituţiei financiare nebancare şi drepturile de vot, precum şi structura grupului din care fac parte aceştia;
g) documentaţia prevăzută la art. 23 pentru acţionari;
h) documentaţia prevăzută la art. 24 pentru auditorul statutar sau firma de audit;
i) lista normelor interne care reglementează activitatea instituţiei financiare nebancare, elaborate cu respectarea cerinţelor Legii nr. 93/2009 şi reglementărilor emise în aplicare, însoţită de declaraţia privind aprobarea acestora de către organele statutare. Ambele documente trebuie să fie semnate de conducătorii desemnaţi ai instituţiei financiare nebancare;
j) declaraţie din care să rezulte că entitatea dispune de un sistem informatic care să asigure cel puţin realizarea de raportări către Banca Naţională a României în termenele şi formatul prevăzute de reglementările emise de Banca Naţională a României;
k) pentru sediile secundare existente la data depunerii cererii de înscriere se va transmite o listă cuprinzând datele de identificare a acestora, însoţită de o informare cu privire la adresa, obiectul de activitate şi identitatea persoanei/persoanelor desemnate să asigure conducerea sediului secundar.
Art. 20. - (1) În vederea obţinerii documentului care atestă înscrierea în Registrul general, în termen de 30 de zile de la data înmatriculării în registrul comerţului, sucursalele din România ale instituţiilor financiare, persoane juridice străine, trebuie să prezinte Băncii Naţionale a României - Direcţia reglementare şi autorizare o cerere de înscriere în Registrul general, a cărei formă este prevăzută în anexa nr. 1, însoţită de următoarea documentaţie:
a) un extras eliberat de autoritatea din ţara de origine similară oficiului registrului comerţului, care să ateste cel puţin înmatricularea instituţiei financiare, persoană juridică străină, identitatea reprezentanţilor legali ai acesteia, obiectul ei de activitate şi identitatea acţionarilor;
b) scrisoare din partea instituţiei de credit la care a fost depus capitalul de dotare, care să confirme depunerea acestuia de către instituţia financiară persoană juridică străină;
c) indicarea, dacă este cazul, a autorităţii competente însărcinate cu supravegherea pe bază individuală/consolidată, a instituţiei financiare, persoană juridică străină;
d) hotărârea organului statutar al instituţiei financiare, persoană juridică străină, referitoare la deschiderea unei sucursale pe teritoriul României, din care să rezulte cel puţin obiectul de activitate, capitalul de dotare şi conducătorii;
e) certificatul de înregistrare a sucursalei şi extras de la oficiul registrului comerţului, din care să rezulte cel puţin obiectul de activitate şi conducătorii;
f) documentaţia prevăzută la art. 21 pentru conducătorii sucursalei;
g) documentaţia prevăzută la art. 24 pentru auditorul statutar sau firma de audit;
h) lista cu acţionarii, semnată de conducătorii desemnaţi ai instituţiei financiare, persoană juridică străină, cuprinzând, pentru fiecare dintre acţionari, cel puţin următoarele informaţii: denumirea completă, forma juridică, adresa sediului social, numărul de ordine în registrul comerţului, codul unic de înregistrare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice, respectiv elemente de identificare echivalente în cazul persoanelor juridice străine, sau, după caz, numele, prenumele şi adresa de domiciliu, cota de participare la capitalul social al instituţiei financiare nebancare şi drepturile de vot, precum şi structura grupului din care fac parte aceştia;
i) documentaţia prevăzută la art. 23 pentru acţionari;
j) lista normelor interne care reglementează activitatea sucursalei, elaborate cu respectarea cerinţelor Legii nr. 93/2009 şi ale reglementărilor emise în aplicare, însoţită de declaraţia privind aprobarea acestora de către organele statutare. Ambele documente trebuie să fie semnate de conducătorii sucursalei;
k) declaraţie din care să rezulte că sucursala dispune de un sistem informatic care să asigure cel puţin realizarea de raportări către Banca Naţională a României în termenele şi formatul prevăzute de reglementările emise de Banca Naţională a României.
(2) În cazul deschiderii de către o instituţie financiară, persoană juridică străină, a mai multor sedii secundare concomitent, una dintre acestea va fi desemnată ca sucursală principală, iar decizia va fi comunicată Băncii Naţionale a României.
(3) Sucursala principală a instituţiei financiare, persoană juridică străină, va asigura comunicarea cu Banca Naţională a României, precum şi îndeplinirea tuturor cerinţelor prevăzute de Legea nr. 93/2009 şi de reglementările emise în aplicare.
(4) Procedura prevăzută la alin. (1) va fi urmată numai de sucursala principală.
(5) Pentru fiecare dintre celelalte sedii secundare, comunicarea privind înfiinţarea lor va fi însoţită de hotărârea organului competent al instituţiei financiare, persoană juridică străină, din care să rezulte: obiectul de activitate, identitatea persoanei/persoanelor desemnate să asigure conducerea sediului secundar, precum şi adresa acestuia.
Art. 21. - Pentru fiecare dintre conducătorii instituţiilor financiare nebancare se transmite următoarea documentaţie:
a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de titularul actului de identitate;
b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autorităţile competente din ţara în care are stabilit/stabilită domiciliul/reşedinţa;
c) curriculum vitae, care va cuprinde inclusiv informaţii ce fac dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 17;
d) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2b, completat şi semnat de aceste persoane;
e) declaraţia al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2a, completată şi semnată de aceste persoane.
Art. 22. - (1) Pentru administratorii/membrii consiliului de supraveghere, persoane juridice, se remit următoarele documente:
a) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerţului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din ţara de origine, care să ateste cel puţin denumirea şi data înmatriculării;
b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autorităţile competente din ţara de origine, potrivit legislaţiei din statul respectiv;
c) copia actului de identitate al reprezentantului permanent, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de titularul actului de identitate;
d) declaraţia al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2a, completată şi semnată de aceste persoane.
(2) Pentru administratorii/membrii consiliului de supraveghere, persoane fizice, se vor remite următoarele documente:
a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de titularul actului de identitate;
b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autorităţile competente din ţara în care au stabilit/stabilită domiciliul/reşedinţa;
c) declaraţia al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2a, completată şi semnată de aceste persoane.
Art. 23. - (1) Pentru fiecare dintre acţionari, persoane juridice, cu excepţia instituţiilor reglementate şi supravegheate prudenţial de Banca Naţională a României, se prezintă următoarele documente:
a) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerţului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din ţara de origine, care să ateste cel puţin denumirea, sediul social, data înmatriculării, persoanele împuternicite legal să reprezinte persoana juridică şi obiectul de activitate al acesteia;
b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autorităţile competente din ţara de origine, potrivit legislaţiei din statul respectiv;
c) declaraţia al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2a, completată şi semnată de aceste persoane.
(2) Pentru fiecare dintre acţionari, persoane fizice, se prezintă următoarele documente:
a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de titularul actului de identitate;
b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autorităţile competente din ţara în care are stabilit/stabilită domiciliul/reşedinţa;
c) declaraţia al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2a, completată şi semnată de aceste persoane.
Art. 24. - Pentru auditorul statutar sau firma de audit se prezintă următoarele documente:
a) documentul eliberat de Camera Auditorilor Financiari din România care atestă autorizarea în calitate de auditor;
b) declaraţie semnată de auditorul statutar, respectiv de reprezentantul legal al firmei de audit, care să confirme încheierea unui contract de audit cu instituţia financiară nebancară;
c) copia actului de identitate al auditorului statutar, respectiv al reprezentantului permanent al firmei de audit, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de titularul actului de identitate;
d) certificatul de cazier judiciar al auditorului statutar, respectiv al firmei de audit sau alt document echivalent eliberat de autorităţile competente din ţara în care are stabilit/stabilită domiciliul/reşedinţa, respectiv din ţara de origine;
e) declaraţia al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2a, completată şi semnată de aceste persoane.
Art. 25. - (1) Direcţia reglementare şi autorizare din cadrul Băncii Naţionale a României poate respinge cererea de înscriere în Registrul general pentru următoarele motive:
a) nerespectarea cerinţei privind nivelul minim al capitalului social, respectiv al capitalului de dotare;
b) neîndeplinirea de către conducători a cerinţelor privind reputaţia şi experienţa profesională;
c) depunerea incompletă ori cu întârziere a documentaţiei prevăzute de prezenta secţiune;
d) nerespectarea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) din Legea nr. 93/2009;
e) nerespectarea termenelor stabilite conform prevederilor art. 4;
f) nerespectarea altor condiţii prevăzute în Legea nr. 93/2009 sau în prezentul regulament.
(2) Respingerea cererii de înscriere în Registrul general va fi comunicată instituţiei financiare nebancare de Direcţia reglementare şi autorizare din cadrul Băncii Naţionale a României, împreună cu motivele care au stat la baza acestei decizii.
(3) Decizia de respingere a cererii poate fi contestată în condiţiile prevăzute de lege.
SECŢIUNEA a 2-a Înscrierea în Registrul special
Art. 26. - (1) Criteriile pentru înscrierea în Registrul special a instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul general şi limitele aferente acestora sunt:
a) nivelul cumulat al capitalurilor proprii şi surselor împrumutate pe baza contractelor de împrumut/finanţare existente în sold să fie de minimum 50.000.000 lei;
b) nivelul cumulat al creditelor/finanţărilor acordate şi angajamentelor asumate existente în sold să fie de minimum 25.000.000 lei.
(2) Înscrierea instituţiilor financiare nebancare în Registrul special se efectuează de către Direcţia reglementare şi autorizare din cadrul Băncii Naţionale a României în situaţia în care Direcţia supraveghere constată că, pentru 3 perioade de raportare trimestrială succesive, sunt îndeplinite cumulativ limitele aferente celor două criterii prevăzute la alin. (1).
Art. 27. - (1) Evaluarea îndeplinirii de către instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul general a criteriilor pentru înscrierea în Registrul special se efectuează pe baza raportărilor transmise de acestea conform prezentului regulament.
(2) În aplicarea alin. (1), instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul general raportează trimestrial Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere situaţia indicatorilor privind criteriile de înscriere în Registrul special, prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr. 3, semnat de conducătorii instituţiei. Formularul de raportare se transmite, în format letric şi în format electronic la adresa de e-mail ifn@bnro.ro, în termen de 25 de zile de la încheierea trimestrului pentru care se întocmeşte raportarea.
Art. 28. - (1) Instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul general trebuie să îşi monitorizeze permanent criteriile pentru înscrierea în Registrul special în vederea asigurării premiselor îndeplinirii, simultan cu înscrierea în Registrul special, a obligaţiei de încadrare în cerinţele speciale prevăzute de Legea nr. 93/2009 şi de reglementările emise de Banca Naţională a României.
(2) Înscrierea în Registrul special nu atestă recunoaşterea de către Banca Naţională a României a îndeplinirii cerinţelor speciale prevăzute de Legea nr. 93/2009 şi de reglementările emise în aplicare, ci instituie obligaţia instituţiilor financiare nebancare de a se încadra în cerinţele în cauză.
(3) Instituţiile financiare nebancare transmit Direcţiei supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României documentele din care rezultă îndeplinirea cerinţelor speciale în termenele şi condiţiile prevăzute la art. 51-55.
Art. 29. - Instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul special şi care, pentru o perioadă care cuprinde 3 raportări trimestriale succesive, nu mai îndeplinesc cel puţin una dintre limitele aferente criteriilor pentru înscrierea în Registrul special prevăzute la art. 26 alin. (1) vor fi radiate din Registrul special, rămânând înscrise în Registrul general.
SECŢIUNEA a 3-a Înscrierea în Registrul de evidenţă
Art. 30. - În vederea obţinerii documentului care atestă înscrierea în Registrul de evidenţă, în termen de 30 de zile de la data înscrierii lor în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor sau, după caz, de la data înmatriculării în registrul comerţului, entităţile ce intenţionează să desfăşoare activităţi de creditare exclusiv din fonduri publice ori puse la dispoziţie în baza unor acorduri guvernamentale transmit Direcţiei reglementare şi autorizare din cadrul Băncii Naţionale a României cererea de înscriere, a cărei formă este prevăzută în anexa nr. 1, însoţită de următoarea documentaţie:
a) copia certificatului de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi a certificatului de înregistrare fiscală, respectiv a certificatului de înregistrare în registrul comerţului;
b) copia actului constitutiv şi, după caz, a statutului şi dovada înregistrării acestuia la grefa instanţei competente/oficiul registrului comerţului;
c) documentaţia prevăzută la art. 21 lit. a), b) şi e) pentru conducători;
d) documentaţia prevăzută la art. 22 pentru persoanele care asigură administrarea, după caz;
e) documentaţia prevăzută la art. 23 pentru asociaţi/acţionari.
Art. 31. - În vederea obţinerii documentului care atestă înscrierea în Registrul de evidenţă, în termen de 30 de zile de la data înmatriculării în registrul comerţului, entităţile ce intenţionează să desfăşoare activităţi de creditare sub forma caselor de amanet vor transmite Direcţiei reglementare şi autorizare din cadrul Băncii Naţionale a României cererea de înscriere, a cărei formă este prevăzută în anexa nr. 1, însoţită de următoarea documentaţie:
a) copia certificatului de înregistrare în registrul comerţului;
b) copia actului constitutiv şi dovada înregistrării acestuia la oficiul registrului comerţului;
c) documentaţia prevăzută la art. 21 lit. a), b) şi e) pentru conducători;
d) documentaţia prevăzută la art. 22 pentru persoanele care asigură administrarea;
e) documentaţia prevăzută la art. 23 pentru asociaţi/acţionari.
Art. 32. - (1) Sucursalele din România ale instituţiilor financiare, persoane juridice străine, ce intenţionează să desfăşoare activităţi de creditare exclusiv din fonduri publice ori puse la dispoziţie în baza unor acorduri guvernamentale sau sub forma caselor de amanet, vor transmite Direcţiei reglementare şi autorizare din cadrul Băncii Naţionale a României, în termen de 30 de zile de la data înmatriculării în registrul comerţului, cererea al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de următoarea documentaţie:
a) un extras eliberat de autoritatea din ţara de origine similară oficiului registrului comerţului, care să ateste cel puţin înmatricularea instituţiei financiare străine, identitatea reprezentanţilor acesteia şi obiectul de activitate;
b) copia certificatului de înregistrare în registrul comerţului;
c) documentaţia prevăzută la art. 21 lit. a), b) şi e) pentru conducători;
d) documentaţia prevăzută la art. 23 pentru asociaţi/acţionari.
(2) Prevederile art. 20 alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător.
Art. 33. - În vederea obţinerii documentului care atestă înscrierea în Registrul de evidenţă, în termen de 30 de zile de la data înscrierii lor în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, casele de ajutor reciproc vor transmite Direcţiei reglementare şi autorizare din cadrul Băncii Naţionale a României cererea de înscriere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de următoarea documentaţie:
a) copia certificatului de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi a certificatului de înregistrare fiscală;
b) copia actului constitutiv şi, după caz, a statutului şi dovada înregistrării acestuia/acestora la grefa instanţei competente;
c) documentaţia prevăzută la art. 21 lit. a), b) şi e) pentru conducători.
Art. 34. - (1) Direcţia reglementare şi autorizare din cadrul Băncii Naţionale a României poate respinge cererea de înscriere în Registrul de evidenţă pentru următoarele motive:
a) depunerea incompletă ori cu întârziere a documentaţiei prevăzute de prezenta secţiune;
b) nerespectarea termenului prevăzut la art. 36 alin. (1) din Legea nr. 93/2009;
c) nerespectarea termenelor stabilite conform prevederilor art. 4;
d) nerespectarea altor condiţii prevăzute în Legea nr. 93/2009 sau de prezentul regulament.
(2) Respingerea cererii de înscriere în Registrul de evidenţă va fi comunicată instituţiei financiare nebancare de Direcţia reglementare şi autorizare din cadrul Băncii Naţionale a României împreună cu motivele care au stat la baza acestei decizii.
(3) Decizia de respingere a cererii poate fi contestată în condiţiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 93/2009.
SECŢIUNEA a 4-a Notificarea şi înscrierea în Registrul de evidenţă a instituţiilor financiare nebancare în conformitate cu prevederile art. 69 din Legea nr. 93/2009
Art. 35. - (1) În vederea înregistrării în Registrul de evidenţă, casele de ajutor reciproc menţionate la art. 69 din Legea nr. 93/2009 vor remite Direcţiei reglementare şi autorizare din cadrul Băncii Naţionale a României cererea de înscriere în Registrul de evidenţă, prevăzută în anexa nr. 1, însoţită de documentele prevăzute la art. 33, precum şi o declaraţie pe propria răspundere a conducătorului din care să rezulte fundamentarea cauzelor care au determinat neînscrierea în una dintre listele întocmite de Banca Naţională a României în baza titlului I al Ordonanţei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 266/2006, cu modificările ulterioare.
(2) Direcţia reglementare şi autorizare din cadrul Băncii Naţionale a României analizează fundamentarea prevăzută la alin. (1) şi decide asupra îndeplinirii de către casele de ajutor reciproc a cerinţei prevăzute la art. 69 din Legea nr. 93/2009.
(3) Caselor de ajutor reciproc prevăzute la alin. (1) li se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 34, cu excepţia alin. (1) lit. b).

CAPITOLUL III Procedura de comunicare a modificărilor intervenite în situaţia instituţiilor financiare nebancare
SECŢIUNEA 1 Dispoziţii comune
Art. 36. - (1) Dacă prezentul regulament nu prevede altfel, comunicarea modificărilor prevăzute în prezentul capitol se va transmite Băncii Naţionale a României în termen de 30 de zile de la data realizării acestora sau, după caz, de la data înregistrării menţiunilor corespunzătoare în registrul comerţului/Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
(2) Comunicarea va fi însoţită de copia certificată de oficiul registrului comerţului, de autoritatea similară din ţara de origine sau de grefa instanţei competente, de pe înscrisurile care atestă înregistrarea menţiunilor corespunzătoare modificărilor efectuate.
(3) Pentru toate modificările decise de organele statutare, comunicarea trebuie însoţită şi de hotărârea organului statutar în baza căreia a fost efectuată înregistrarea prevăzută la alin. (2).
(4) Dispoziţiile prezentului capitol se aplică şi modificărilor elementelor comunicate Băncii Naţionale a României potrivit prevederilor prezentului capitol.
Art. 37. - Comunicările prevăzute de prezentul capitol vor fi transmise de instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul general la Direcţia supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României şi, respectiv, de instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul de evidenţă la Direcţia reglementare şi autorizare din cadrul Băncii Naţionale a României şi vor fi semnate de conducătorii instituţiilor financiare nebancare, persoane juridice române, sau, după caz, de conducătorii sucursalelor din România ale instituţiilor financiare, persoane juridice străine.
Art. 38. - Banca Naţională a României poate solicita instituţiilor financiare nebancare, persoane juridice române/sucursalelor din România ale instituţiilor financiare, persoane juridice străine, documente în completarea documentelor aferente modificărilor în situaţie sau prin care să se aducă modificări acestora.
SECŢIUNEA a 2-a Modificări în situaţia instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul general
Art. 39. - (1) Se supun comunicării către Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere modificările în situaţia instituţiilor financiare nebancare referitoare la:
a) denumirea, sediul social şi numărul de telefon/fax ale instituţiei financiare nebancare;
b) majorarea sau reducerea capitalului social;
c) modificările aduse obiectului de activitate principal şi secundar, după caz;
d) deschiderea/închiderea de sucursale sau alte sedii secundare pe teritoriul României;
e) deschiderea/închiderea de sucursale sau alte sedii secundare în străinătate;
f) acţionari;
g) conducători;
h) administratori/membrii consiliului de supraveghere;
i) auditorul statutar sau firma de audit.
(2) Vor fi comunicate Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere modificările în situaţia sucursalelor din România ale instituţiilor financiare, persoane juridice străine, referitoare la:
a) sediul şi numărul de telefon/fax ale sucursalei instituţiei financiare, persoană juridică străină;
b) majorarea sau reducerea capitalului de dotare;
c) modificările aduse obiectului de activitate principal şi secundar;
d) conducătorii sucursalei instituţiei financiare, persoană juridică străină;
e) auditorul statutar sau firma de audit;
f) deschiderea/închiderea de alte sedii secundare.
(3) Sucursalele din România ale instituţiilor financiare, persoane juridice străine, vor comunica, în termen de 30 de zile de la realizare sau, după caz, de la data înregistrării menţiunilor la autorităţile competente, următoarele informaţii:
a) modificările privind denumirea şi sediul social ale instituţiei financiare, persoană juridică străină;
b) modificări cu privire la acţionarii instituţiei financiare, persoană juridică străină;
c) iniţierea oricăror proceduri care ar putea avea ca urmare lichidarea instituţiei financiare, persoană juridică străină.
Art. 40. - Modificarea adresei sediului va fi comunicată în cazurile prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. a) şi, în prealabil, cu cel puţin 14 zile înainte de încetarea folosirii efective a locaţiei.
Art. 41. - Hotărârea organului statutar de majorare a capitalului social al unei instituţii financiare nebancare va fi însoţită şi de informaţii privind îndeplinirea cerinţei prevăzute la art. 18 alin. (3) din Legea nr. 93/2009.
Art. 42. - (1) Comunicarea cu privire la deschiderea de către o instituţie financiară nebancară, persoană juridică română, a unei sucursale sau a altui sediu secundar pe teritoriul României va fi însoţită de o informare privind obiectul de activitate, identitatea persoanei/persoanelor desemnate să asigure conducerea sediului secundar şi adresa sediului secundar.
(2) Comunicarea cu privire la deschiderea de către o instituţie financiară nebancară, persoană juridică română, a unei sucursale sau a altui sediu secundar în străinătate va include hotărârea organului statutar, din care să rezulte cel puţin obiectul de activitate, identitatea persoanei/persoanelor desemnate să asigure conducerea sediului secundar şi adresa sediului secundar.
Art. 43. - Comunicarea privind deschiderea de către o instituţie financiară, persoană juridică străină, a altor sedii secundare pe teritoriul României va cuprinde informaţii cu privire la obiectul de activitate, identitatea persoanei/persoanelor desemnate să asigure conducerea acestora, precum şi adresa sediilor secundare.
Art. 44. - Comunicarea referitoare la modificările privind acţionarii cuprinde elementele prevăzute la art. 19 lit. f), respectiv la art. 20 lit. h) şi va fi însoţită de documentaţia prevăzută la art. 23.
Art. 45. - Comunicarea referitoare la modificările privind conducătorii instituţiei financiare nebancare va fi însoţită, după caz, de documentaţia prevăzută la art. 21 şi de motivarea deciziei de schimbare din funcţie a conducătorilor anteriori.
Art. 46. - Comunicarea cu privire la modificările privind administratorii/membrii consiliului de supraveghere ai instituţiei financiare nebancare va fi însoţită, după caz, de documentaţia prevăzută la art. 22.
Art. 47. - Comunicarea referitoare la modificările cu privire la auditorul statutar sau la firma de audit va fi însoţită, după caz, de documentaţia prevăzută la art. 24.
SECŢIUNEA a 3-a Modificări în situaţia instituţiilor financiare nebancare, persoane juridice române, înscrise în Registrul general, ca urmare a fuziunii şi divizării
Art. 48. - Dacă prin fuziune sau divizare se înfiinţează ori se reorganizează una sau mai multe entităţi care intenţionează să desfăşoare activitate de creditare, acestora le sunt aplicabile prevederile secţiunii 1 a cap. II.
Art. 49. - Prin derogare de la dispoziţiile art. 26 alin. (2) instituţia financiară nebancară rezultată în urma fuziunii a două sau mai multe instituţii financiare nebancare, din care cel puţin una este înscrisă în Registrul special, se înregistrează în Registrul special în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute la art. 28.
Art. 50. - (1) Instituţiile financiare nebancare supuse unui proces de fuziune sau divizare trebuie să comunice Băncii Naţionale a României aceasta împreună cu modificările intervenite în situaţia lor potrivit secţiunilor 1 şi 2 din prezentul capitol.
(2) Pentru acele elemente care nu au suferit modificări ca urmare a procesului de fuziune sau divizare, conducătorii instituţiilor financiare nebancare prezintă o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte acest fapt.
SECŢIUNEA a 4-a Modificări specifice în situaţia instituţiilor financiare nebancare, persoane juridice române, înscrise în Registrul special
Art. 51. - (1) Instituţiile financiare nebancare transmit Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere, în termen de 30 de zile de la data primirii comunicării înscrierii în Registrul special, documentele din care rezultă îndeplinirea cerinţelor speciale privind calitatea:
a) acţionarilor semnificativi direcţi şi indirecţi;
b) conducătorilor;
c) administratorilor şi membrilor consiliului de supraveghere;
d) auditorului statutar sau firmei de audit.
(2) În cazul în care de la data ultimei comunicări la Banca Naţională a României a modificărilor intervenite în situaţia instituţiilor financiare nebancare nu au avut loc alte modificări, în locul documentelor prevăzute în prezenta secţiune se va remite o declaraţie în acest sens, semnată de conducătorii instituţiilor financiare nebancare, în care se vor enumera documentele aflate în evidenţele Băncii Naţionale a României care nu au suferit modificări.
(3) Modificările aduse normelor remise Băncii Naţionale a României potrivit art. 32 alin. (2) din Legea nr. 93/2009 vor fi transmise Direcţiei supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României în termen de 5 zile de la aprobarea acestora de către organele statutare.
Art. 52. - (1) În aplicarea prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea nr. 93/2009, Banca Naţională a României evaluează soliditatea financiară a acţionarului semnificativ din perspectiva capacităţii acestuia de a susţine participaţia sa, de a menţine o structură financiară solidă şi de a asigura administrarea prudentă şi sănătoasă a instituţiei financiare nebancare, precum şi structura grupului din care face parte, care trebuie să permită exercitarea unei supravegheri eficiente şi realizarea unui schimb eficient de informaţii cu autorităţile competente.
(2) Pentru scopul realizării evaluării prevăzute la alin. (1), instituţia financiară nebancară prezintă pentru acţionarii semnificativi direcţi şi indirecţi documentaţia prevăzută la art. 23, însoţită, după caz, de ultima situaţie financiară a acestora depusă la organele competente, respectiv de elemente care să facă dovada capacităţii de a susţine participaţia sa, şi de o prezentare a structurii grupului din care face parte care să cuprindă informaţii referitoare la: autoritatea responsabilă cu supravegherea respectivelor persoane şi sistemul de supraveghere, legislaţia în domeniul secretului profesional şi al schimbului de informaţii, al prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului şi orice alte informaţii relevante privind eventuale impedimente în privinţa schimbului de informaţii şi exercitării supravegherii.
Art. 53. - (1) În aplicarea prevederilor art. 31 alin. (2) din Legea nr. 93/2009, Banca Naţională a României evaluează îndeplinirea de către conducători a cerinţelor prevăzute la art. 14-17 din prezentul regulament, pe baza documentelor prevăzute la art. 21, completate în mod corespunzător.
(2) Cerinţele prevăzute la alin. (1) se pot considera îndeplinite în cazul conducătorilor desemnaţi anterior înscrierii în Registrul special.

...
textul integral in atasament