Guvernul Romaniei

Hotarare nr. 150/2011 din 23/02/2011
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 150 din 01/03/2011

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, precum si pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
A. Titlul II "Impozitul pe profit"
1. Punctul 50 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"50. Cota de 5% reprezentand rezerva prevazuta la art. 22 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal se aplica asupra diferentei dintre totalul veniturilor, din care se scad veniturile neimpozabile, si totalul cheltuielilor, din care se scad cheltuielile cu impozitul pe profit si cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile, inregistrate in contabilitate. Rezerva se calculeaza cumulat de la inceputul anului si este deductibila la calculul profitului impozabil trimestrial sau anual, dupa caz. In veniturile neimpozabile care se scad la determinarea bazei de calcul pentru rezerva sunt incluse veniturile prevazute la art. 20 din Codul fiscal, cu exceptia celor prevazute la lit. c). Rezervele astfel constituite se completeaza sau se diminueaza in functie de nivelul profitului contabil din perioada de calcul. De asemenea, majorarea sau diminuarea rezervelor astfel constituite se efectueaza si in functie de nivelul capitalului social subscris si varsat sau al patrimoniului. In situatia in care, ca urmare a efectuarii unor operatiuni de reorganizare, prevazute de lege, rezerva legala a persoanei juridice beneficiare depaseste a cincea parte din capitalul social sau din patrimoniul social, dupa caz, diminuarea rezervei legale, la nivelul prevazut de lege, nu este obligatorie."
2. Dupa punctul 932 se introduce un nou punct, punctul 933, cu urmatorul cuprins:
"933. Cand o persoana juridica rezidenta in Romania realizeaza profituri dintr-un stat strain prin intermediul unui sediu permanent care, potrivit prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu un alt stat, pot fi impuse in celalalt stat, iar respectiva conventie prevede ca metoda de evitare a dublei impuneri metoda scutirii, profiturile vor fi scutite de impozit pe profit in Romania. Aceste profituri sunt scutite de impozit pe profit daca se prezinta documentul justificativ eliberat de autoritatea competenta a statului strain, care atesta impozitul platit in strainatate. In scopul aplicarii metodei scutirii, pentru determi romane, veniturile si cheltuielile inregistrate prin intermediul sediului permanent reprezinta venituri neimpozabile, respectiv cheltuieli nedeductibile."
3. Dupa punctul 991 se introduc trei noi puncte, punctele 992-994, cu urmatorul cuprins:
"Codul fiscal:
(15) Contribuabilii care, pana la data de 30 septembrie 2010 inclusiv, au fost obligati la plata impozitului minim au obligatia de a declara si de a plati impozitul pe profit, respectiv de a efectua plata anticipata, dupa caz, aferente trimestrului III al anului 2010, pana la data de 25 octombrie 2010, potrivit prevederilor in vigoare la data de 30 septembrie 2010.
(16) Contribuabilii care, pana la data de 30 septembrie 2010 inclusiv, au fost obligati la plata impozitului minim, pentru definitivarea impozitului pe profit datorat pentru anul fiscal 2010, aplica urmatoarele reguli:
a) pentru perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2010:
- determinarea impozitului pe profit aferent perioadei respective si efectuarea comparatiei cu impozitul minim anual, prevazut la art. 18 alin. (3), recalculat in mod corespunzator pentru perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2010, prin impartirea impozitului minim anual la 12 si inmultirea cu numarul de luni aferent perioadei respective, in vederea stabilirii impozitului pe profit datorat;
- stabilirea impozitului pe profit datorat;
- prin exceptie de la prevederile alin. (1), (5) si (11) si ale art. 35 alin. (1), depunerea declaratiei privind impozitul pe profit pentru perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2010 si plata impozitului pe profit datorat din definitivarea impunerii, pana la data de 25 februarie 2011;
b) pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2010:
- contribuabilii depun declaratia privind impozitul pe profit si platesc impozitul pe profit datorat potrivit prevederilor alin. (1), (5) si (11) si ale art. 35 alin. (1).
(17) In aplicarea prevederilor alin. (16), determinarea profitului impozabil si a impozitului pe profit se efectueaza urmarindu-se metodologia de calcul prevazuta de titlul II Impozitul pe profit in mod corespunzator pentru cele doua perioade, luand in calcul veniturile si cheltuielile inregistrate.
(18) Pierderea fiscala inregistrata in cele doua perioade aferente anului 2010 se recupereaza potrivit prevederilor art. 26, perioada 1 octombrie-31 decembrie 2010 fiind considerata an fiscal in sensul celor 7 ani consecutivi.
Norme metodologice:
992. In aplicarea prevederilor art. 34 alin. (16) si (17) din Codul fiscal, contribuabilii obligati la plata trimestriala a impozitului pe profit depun declaratia privind impozitul pe
profit pentru cele doua perioade ale anului 2010 doar daca, pana la data de 1 octombrie 2010, au datorat impozit minim cel putin intr-un trimestru. Contribuabilii care, in perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2010, ca urmare a efectuarii comparatiei impozitului pe profit cu impozitul minim, au datorat, in cele 3 trimestre, impozit pe profit depun declaratia privind impozitul pe profit pentru intreg anul 2010.
Pentru aplicarea prevederilor art. 34 alin. (16) si (17) din Codul fiscal, contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (1) lit. a) si alin. (5) din Codul fiscal calculeaza in Registrul de evidenta fiscala impozitul pe profit pentru perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2010, in vederea efectuarii comparatiei cu impozitul minim recalculat in mod corespunzator pentru aceasta perioada. In cazul in care, in urma efectuarii comparatiei impozitului pe profit cu impozitul minim pentru perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2010, impozitul minim este mai mare decat impozitul pe profit, acesti contribuabili depun declaratia privind impozitul pe profit pentru cele doua perioade ale anului 2010. In cazul in care, in urma efectuarii comparatiei impozitului pe profit cu impozitul minim pentru perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2010, impozitul minim este mai mic decat impozitul pe profit, acesti contribuabili depun declaratia privind impozitul pe profit pentru intreg anul 2010.
Contribuabilii care depun declaratia privind impozitul pe profit pentru cele doua perioade ale anului 2010 vor avea in vedere urmatoarele:
a) pentru perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2010, prin exceptie de la prevederile art. 34 alin. (1), (5) si (11) si ale art. 35 alin. (1) din Codul fiscal, depunerea declaratiei privind impozitul pe profit si plata impozitului pe profit datorat din definitivarea impunerii se efectueaza pana la data de 25 februarie 2011;
b) pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2010, contribuabilii depun declaratia privind impozitul pe profit si platesc impozitul pe profit datorat potrivit prevederilor art. 34 alin. (1), (5) si (11) si ale art. 35 alin. (1) din Codul fiscal, respectiv:
- pana la data de 25 februarie 2011, contribuabilii care definitiveaza perioada 1 octombrie-31 decembrie 2010 pana la aceasta data, situatie in care, pentru trimestrul IV, prin declaratia 100 nu se declara impozitul pe profit;
- pana la data de 25 aprilie 2011, situatie in care sunt aplicabile prevederile art. 34 alin. (10) din Codul fiscal, respectiv, pentru trimestrul IV, prin declaratia 100 se declara impozitul pe profit la nivelului impozitului calculat si evidentiat pentru trimestrul III 2010.
993. In aplicarea prevederilor art. 34 alin. (16) si (17) din Codul fiscal, pentru determinarea profitului impozabil aferent perioadei 1 ianuarie-30 septembrie 2010, respectiv 1 octombrie-31 decembrie 2010, se vor avea in vedere urmatoarele:
a) cheltuielile deductibile limitat se stabilesc in functie de baza de calcul corespunzatoare, aferenta fiecarei perioade, sumele deductibile determinate pentru fiecare perioada fiind definitive;
b) pentru aplicarea prevederilor titlului VI Taxa pe valoarea adaugata referitoare la colectarea taxei aferente depasirii plafonului pentru cheltuielile de protocol, taxa colectata se calculeaza asupra depasirii plafonului aferent fiecarei perioade, prin insumarea acestora;
c) pentru determinarea limitei fiscale a cheltuielilor prevazute la art. 21 alin. (3) lit. j) si k) si la art. 21 alin. (4) lit. s) din Codul fiscal, in situatia in care limita de 400 euro, 250 euro, respectiv 4.000 euro nu este depasita in perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2010, in perioada 1 octombrie-31 decembrie 2010 limitele respective se vor determina ca diferenta
intre 400 euro, 250 euro, respectiv 4.000 euro si limitele pana la care cheltuielile respective au fost deduse in perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2010;
d) provizioanele fiscale se deduc la calculul profitului impozabil in fiecare perioada daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 22 din Codul fiscal;
e) limita de deducere a rezervei legale se stabileste in functie de baza de calcul corespunzatoare, aferenta fiecarei perioade, sumele deductibile determinate pentru fiecare perioada fiind definitive;
f) gradul de indatorare potrivit prevederilor art. 23 din Codul fiscal se determina luand in calcul capitalul imprumutat si capitalul propriu aferente fiecarei perioade, astfel:
- pentru perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2010, gradul de indatorare se determina ca raport intre capitalul imprumutat si capitalul propriu, ca medie a valorilor existente la inceputul anului si sfarsitul acestei perioade;
- pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2010, gradul de indatorare se determina ca raport intre capitalul imprumutat si capitalul propriu, ca medie a valorilor existente la inceputul si sfarsitul acestei perioade;
g) in aplicarea prevederilor art. 31 din Codul fiscal, veniturile si cheltuielile realizate in anul 2010 de o persoana juridica romana prin intermediul unui sediu permanent situat intr-un stat strain se vor lua in calcul la determinarea profitului impozabil aferent perioadei 1 octombrie-31 decembrie 2010, prin inscrierea veniturilor si cheltuielilor la rd. 11, respectiv rd. 12 in declaratia privind impozitul pe profit aferenta acestei perioade;
h) in aplicarea prevederilor art. 192 din Codul fiscal, pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2010, profitul investit in aceasta perioada reprezinta soldul contului de profit si pierdere, respectiv profitul contabil cumulat de la inceputul anului, din care se scade suma profitului investit anterior pentru care s-a aplicat facilitatea. Scutirea de impozit pe profit aferenta investitiilor realizate se acorda in limita impozitului pe profit datorat pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2010.
994. In aplicarea prevederilor art. 34 alin. (18) din Codul fiscal, pierderea fiscala aferenta perioadei 1 ianuarie-30 septembrie 2010 se recupereaza din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 7 ani consecutivi, potrivit art. 26 din Codul fiscal, perioada 1 octombrie-31 decembrie 2010 fiind considerata primul an de recuperare a pierderii fiscale.
Pierderea fiscala aferenta perioadei 1 octombrie-31 decembrie 2010 se recupereaza potrivit art. 26, respectiv art. 32 din Codul fiscal, din profiturile obtinute in urmatorii 7 ani consecutivi, respectiv 5 ani consecutivi in cazul pierderilor realizate prin intermediul unui sediu permanent situat intr-un stat strain.
Pierderea fiscala inregistrata in anii anteriori anului 2010 se recupereaza potrivit prevederilor art. 26, respectiv art. 32 din Codul fiscal, anul 2010 fiind considerat un singur an fiscal in sensul celor 5 ani, respectiv 7 ani consecutivi."
4. Punctul 1002 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"1002. In aplicarea prevederilor art. 36 alin. (3) din Codul fiscal, pentru dividendele distribuite si neplatite pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se plateste pana la data de 25 ianuarie a anului urmator. Pentru dividendele distribuite si platite pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende se plateste pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se plateste dividendul.
Intra sub incidenta prevederilor art. 36 alin. (4) din Codul fiscal si dividendele distribuite si platite dupa data de 1 ianuarie 2007, chiar daca acestea sunt distribuite din profiturile nerepartizate ale exercitiilor financiare anterioare anului 2007, in masura in care beneficiarul indeplineste aceste conditii.
In sensul prevederilor art. 36 alin. (4) din Codul fiscal, conditia privitoare la perioada de detinere a participatiei minime are in vedere o perioada de 2 ani consecutivi, impliniti la data platii dividendelor. In situatia in care la data platii dividendului pentru care a fost retinut si platit impozitul pe dividende, in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (3) din Codul fiscal, persoana juridica romana beneficiara indeplineste conditiile stabilite prin prevederile art. 36 alin. (4) din Codul fiscal, persoana juridica romana care plateste dividendul poate solicita restituirea impozitului, in conditiile prevazute de Codul de procedura fiscala."
B. Titlul III "Impozitul pe venit"
1. Dupa punctul 71 se introduce un nou punct, punctul 72, cu urmatorul cuprins:
"Codul fiscal:
[...]
g) veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile si mobile din patrimoniul personal, altele decat castigurile din transferul titlurilor de valoare, precum si altele decat cele definite la cap. VIII1;
Norme metodologice:
72. In intelesul Codului fiscal nu sunt cuprinse in bunurile mobile din patrimoniul personal deseurile valorificate prin centrele de colectare a deseurilor de metal, hartie, sticla si altele asemenea, veniturile realizate fiind supuse impunerii potrivit prevederilor cap. IX Venituri din alte surse."
2. Punctul 232 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"232. Persoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere la sfarsitul anului fiscal, incepand cu anul fiscal urmator califica aceste venituri in categoria venituri din activitati independente si le supun regulilor de stabilire a venitului net anual pentru aceasta categorie, determinat pe baza contabilitatii in partida simpla. Aplicarea acestei reglementari se efectueaza potrivit prevederilor ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala."
3. La punctul 36, ultimul paragraf se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"36.
[...]
In cazul reorganizarii activitatii independente in timpul anului, venitul net/pierderea se determina separat pentru fiecare perioada in care activitatea independenta a fost desfasurata de contribuabil intr-o forma de organizare prevazuta de lege.
Venitul net anual/Pierderea anuala se determina prin insumarea venitului net/pierderii inregistrat/inregistrate in toate perioadele fiscale din anul fiscal in care a avut loc reorganizarea.
Venitul net anual/Pierderea anuala se inscrie in declaratia privind venitul realizat.
Pierderea fiscala inregistrata in anul in care a avut loc reorganizarea se reporteaza si se compenseaza potrivit regulilor de reportare prevazute la art. 80 din Codul fiscal."
4. Punctul 42 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Codul fiscal:
Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit
Art. 49. - (1) In cazul contribuabililor care realizeaza venituri comerciale definite la art. 46 alin. (2), venitul net anual se determina pe baza normelor de venit de la locul desfasurarii activitatii.
(2) Directiile generale ale finantelor publice teritoriale au urmatoarele obligatii:
- stabilirea nomenclatorului, conform Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare, pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit;
- stabilirea nivelului normelor de venit;
- publicarea acestora, anual, in cursul trimestrului IV al anului anterior celui in care urmeaza a se aplica.
(21) Norma de venit pentru fiecare activitate independenta desfasurata de contribuabil care genereaza venit comercial nu poate fi mai mica decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la momentul stabilirii acesteia, inmultit cu 12. Prevederile prezentului alineat se aplica si in cazul in care activitatea se desfasoara in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, norma de venit fiind stabilita pentru fiecare membru asociat.
(3) La stabilirea normelor anuale de venit, plafonul de venit determinat prin inmultirea cu 12 a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata reprezinta venitul net anual inainte de aplicarea criteriilor. Criteriile pentru stabilirea normelor de venit de catre directiile generale ale finantelor publice teritoriale si a municipiului Bucuresti sunt cele prevazute in normele metodologice.
(4) In cazul in care un contribuabil desfasoara o activitate independenta, care genereaza venituri comerciale, pe perioade mai mici decat anul calendaristic, norma de venit aferenta acelei activitati se corecteaza astfel incat sa reflecte perioada de an calendaristic in care a fost desfasurata activitatea respectiva.
(5) Daca un contribuabil desfasoara doua sau mai multe activitati care genereaza venituri comerciale, venitul net din aceste activitati se stabileste prin insumarea nivelului normelor de venit corespunzatoare fiecarei activitati.
(6) In cazul in care un contribuabil desfasoara o activitate desemnata conform alin. (2) si o alta activitate independenta, venitul net anual se determina pe baza contabilitatii in partida simpla, conform art. 48.
(7) Abrogat.
(8) Contribuabilii care desfasoara activitati pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit nu au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitate in partida simpla pentru activitatea respectiva.
Norme metodologice:
42. In sensul art. 49 din Codul fiscal, pentru contribuabilii care realizeaza venituri comerciale si desfasoara activitati cuprinse in nomenclatorul stabilit de directiile generale ale finantelor publice teritoriale, venitul net se determina pe baza de norme anuale de venit. Pentru determinarea venitului net anual se aplica criteriile specifice de corectie asupra normei de venit. La stabilirea normelor anuale de venit de catre directiile generale ale finantelor publice teritoriale si a municipiului Bucuresti vor fi consultate consiliile judetene/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.
Prin ordin al ministrului finantelor publice se vor stabili activitatile din Clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN, actualizata prin ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr. 337/2007, care genereaza venituri comerciale in sensul art. 49 din Codul fiscal, ce stau la baza elaborarii nomenclatorului de catre directiile generale ale finantelor publice teritoriale si a municipiului Bucuresti.
In situatia in care un contribuabil desfasoara aceeasi activitate in doua sau mai multe locuri diferite pentru care venitul net se determina pe baza normelor anuale de venit, stabilirea venitului net anual se efectueaza prin insumarea nivelului normelor de venit, corectate potrivit criteriilor specifice de la fiecare loc de desfasurare a activitatii.
In cazul in care un contribuabil desfasoara mai multe activitati pentru care venitul net se determina pe baza normelor de venit, stabilirea venitului net anual se efectueaza prin insumarea nivelului normelor de venit de la locul desfasurarii fiecarei activitati, corectate potrivit criteriilor specifice."
5. Punctul 422 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"422. Norma anuala de venit pentru fiecare activitate de la locul desfasurarii acesteia nu poate fi mai mica decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la momentul stabilirii acesteia, inmultit cu 12."
6. Dupa punctul 422 se introduce un nou punct, punctul 423, cu urmatorul cuprins:
"423. In cazul in care activitatea se desfasoara in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, norma anuala de venit corespunzatoare fiecarui asociat din cadrul asocierii nu poate fi mai mica decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la momentul stabilirii acesteia, inmultit cu 12.
Pentru determinarea venitului net anual al fiecarui membru asociat se aplica criteriile specifice de corectie asupra normei de venit."
7. La punctul 43, dupa a saptea liniuta se introduc cinci noi liniute, cu urmatorul cuprins:
"- caracterul sezonier al unor activitati;
- durata concediului legal de odihna;
- desfasurarea activitatii cu salariati;
- contributia fiecarui asociat in cazul activitatii desfasurate in cadrul unei asocieri;
- informatiile cuprinse in declaratia informativa depusa in scop de TVA potrivit prevederilor art. 1563 din Codul fiscal."
8. Punctul 49 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"49. Contribuabilii care in cursul anului fiscal isi completeaza obiectul de activitate cu o alta activitate care nu este cuprinsa in nomenclator vor fi impusi in sistem real de la data respectiva, venitul net anual urmand sa fie determinat prin insumarea fractiunii din norma de venit aferenta perioadei de impunere pe baza de norma de venit cu venitul net rezultat din evidenta contabila."
9. La punctul 53, dupa primul paragraf se introduc doua noi paragrafe, cu urmatorul cuprins:
"In cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala se includ in venitul brut atat veniturile in bani, cat si echivalentul in lei al veniturilor in natura.
Evaluarea veniturilor in natura se face la pretul pietei sau la pretul stabilit prin expertiza tehnica, la locul si la data primirii acestora."
10. Punctul 641 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Codul fiscal:
Retinerea la sursa a impozitului reprezentand plati anticipate pentru unele venituri din activitati independente
Art. 52. - (1) Platitorii urmatoarelor venituri au obligatia de a calcula, de a retine si de a vira impozit prin retinere la sursa, reprezentand plati anticipate, din veniturile platite:
a) venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
b) venituri din vanzarea bunurilor in regim de consignatie;
c) venituri din activitati desfasurate in baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial;
d) venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil;
e) venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;
e1) venitul obtinut de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit titlului IV1, care nu genereaza o persoana juridica;
f) abrogata.
(2) Impozitul ce trebuie retinut se stabileste dupa cum urmeaza:
a) in cazul veniturilor prevazute la alin. (1) lit. a)-e), aplicand o cota de impunere de 10% la venitul brut.
a1) in cazul veniturilor prevazute la alin. (1) lit. e1), aplicand cota de impunere prevazuta pentru impozitul pe veniturile microintreprinderilor la veniturile ce revin persoanei fizice din asociere;
b) abrogata.
(3) Impozitul ce trebuie retinut se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost platit venitul, cu exceptia impozitului aferent veniturilor prevazute la alin. (1) lit. e1), pentru care termenul de virare este reglementat potrivit titlului IV1.
(4) Abrogat.
Norme metodologice:
641. Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente pentru care venitul net anual este stabilit in sistem real si pentru care platitorii de venituri au obligatia retinerii la sursa a impozitului reprezentand plati anticipate in conformitate cu art. 52 din Codul fiscal determina venitul net anual pe baza contabilitatii in partida simpla. Fac exceptie de la determinarea venitului net anual pe baza contabilitatii in partida simpla contribuabilii care realizeaza venituri prevazute la art. 52 alin. (1) lit. a)-e) din Codul fiscal care au optat pentru impunerea veniturilor potrivit prevederilor art. 521 din Codul fiscal."
11. Dupa punctul 641 se introduce un nou punct, punctul 642, cu urmatorul cuprins:
"642. Pentru contribuabilii care desfasoara o activitate care genereaza venituri comerciale pentru care venitul net anual este stabilit pe baza normelor de venit, aceasta fiind prevazuta la art. 52 alin. (1) din Codul fiscal, platitorii de venituri nu au obligatia retinerii la sursa a impozitului reprezentand plati anticipate potrivit art. 52 din Codul fiscal, cu conditia prezentarii de catre contribuabilii respectivi a copiei formularului 260 "Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit."
12. Punctul 661 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"661. Persoanele fizice care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, din vanzarea bunurilor in regim de consignatie, precum si din activitati desfasurate in
baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial, a contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil si de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara, au dreptul sa opteze pentru impunerea venitului brut cu cota de 16%, impozitul fiind final, potrivit art. 521 din Codul fiscal."
13. Punctul 81 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"81. Plafonul stabilit pentru cadourile oferite de angajatori copiilor minori ai angajatilor cu ocazia Pastelui, Zilei de 1 iunie, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase se aplica pentru fiecare copil minor al fiecarui angajat, precum si pentru cadourile oferite angajatelor cu ocazia Zilei de 8 martie, in ceea ce priveste atat darurile constand in bunuri, cat si cele constand in bani, in cazul tuturor angajatorilor de forta de munca."
14. Punctul 871 se abroga.
15. Punctul 1351 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"1351. Reprezinta venit brut si valoarea investitiilor la bunurile mobile si imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui detinator legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosintei bunurilor, inclusiv al contractelor de comodat, si care sunt efectuate de cealalta parte contractanta. In termen de 30 de zile de la finalizarea investitiilor, partea care a efectuat investitia este obligata sa comunice proprietarului, uzufructuarului sau altui detinator legal valoarea investitiei. Proprietarul, uzufructuarul sau alt detinator legal are obligatia sa declare la organul fiscal competent valoarea investitiei, in declaratia privind venitul realizat."
16. Punctul 1442 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"1442. Plata anticipata aferenta fiecarui trimestru se determina ca diferenta intre impozitul pe castigul net cumulat de la inceputul anului pana la sfarsitul trimestrului pentru care se face calculul si impozitul pe castigul net cumulat de la inceputul anului pana la sfarsitul trimestrului anterior.
Impozitul pe castigul net cumulat de la inceputul anului, luat in calcul la stabilirea platii anticipate, se determina aplicandu-se cota de impozit de 16% asupra diferentei pozitive dintre totalul castigurilor si pierderilor inregistrate pana la sfarsitul trimestrului."
17. Punctul 1511 se abroga.
18. La punctul 152, liniuta a treia se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"- veniturile obtinute de persoanele fizice din valorificarea prin centrele de colectare a deseurilor de metal, hartie, sticla si altele asemenea;".
19. Dupa punctul 153 se introduce un nou punct, punctul 1531, cu urmatorul cuprins:
"Codul fiscal:
Stabilirea venitului net anual impozabil
Art. 80. - (1) Venitul net anual impozabil se stabileste pe fiecare sursa din categoriile de venituri mentionate la art. 41 lit. a), c) si f) prin deducerea din venitul net anual a pierderilor fiscale reportate.
[...]
Norme metodologice:
1531. Venitul net anual impozabil/Castigul net anual impozabil se determina de organul fiscal competent."
20. La punctul 161, dupa primul paragraf se introduce un nou paragraf, cu urmatorul cuprins:
"Contribuabilii care determina venitul net pe baza de norme de venit, iar prin efectul legii trec in anul urmator la sistemul real de impunere au obligatia depunerii unei declaratii referitoare la veniturile si cheltuielile estimate a se realiza pentru anul fiscal, pana la data de 15 mai a anului de impunere."
21. Punctul 168 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Codul fiscal:
Stabilirea platilor anticipate de impozit
Art. 82. [...]
(2) Platile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare sursa de venit, luandu-se ca baza de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat in anul precedent, dupa caz, prin emiterea unei decizii care se comunica contribuabililor, potrivit legii. In cazul impunerilor efectuate dupa expirarea termenelor de plata prevazute la alin. (3), contribuabilii au obligatia efectuarii platilor anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plata al anului precedent. Diferenta dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat in anul precedent si suma reprezentand plati anticipate datorate de contribuabil la nivelul trimestrului IV din anul anterior se repartizeaza pe termenele de plata urmatoare din cadrul anului fiscal. Pentru declaratiile de venit estimativ depuse in luna decembrie nu se mai stabilesc plati anticipate, venitul net aferent perioadei pana la sfarsitul anului urmand sa fie supus impozitarii, potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat. Platile anticipate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arenda, se stabilesc de organul fiscal astfel:
a) pe baza contractului incheiat intre parti; sau
b) pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din contabilitatea in partida simpla, potrivit optiunii. In cazul in care, potrivit clauzelor contractuale, venitul din cedarea folosintei bunurilor reprezinta echivalentul in lei al unei sume in valuta, determinarea venitului anual estimat se efectueaza pe baza cursului de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ziua precedenta celei in care se efectueaza impunerea.
(3) Platile anticipate se efectueaza in 4 rate egale, pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, cu exceptia impozitului pe veniturile din arendare, pentru care plata impozitului se efectueaza potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat. Contribuabilii care determina venitul net din activitati agricole, potrivit art. 72 si 73, datoreaza plati anticipate catre bugetul de stat pentru impozitul aferent acestui venit, in doua rate egale, astfel: 50% din impozit pana la data de 1 septembrie inclusiv si 50% din impozit pana la data de 15 noiembrie inclusiv. [...]
(5) Pentru stabilirea platilor anticipate, organul fiscal va lua ca baza de calcul venitul anual estimat, in toate situatiile in care a fost depusa o declaratie privind venitul estimat pentru anul curent, sau venitul net din declaratia privind venitul realizat pentru anul fiscal precedent, dupa caz. La stabilirea platilor anticipate se utilizeaza cota de impozit de 16% prevazuta la art. 43 alin. (1) [...]
Norme metodologice:
168. Sumele reprezentand plati anticipate se achita in 4 rate egale, pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, respectiv 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 decembrie, cu exceptia veniturilor din activitati agricole, pentru care sumele
reprezentand plati anticipate se achita pana la 1 septembrie si 15 noiembrie. Pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor sub forma arendei, plata impozitului se efectueaza conform deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat."
22. Punctele 175-178 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Codul fiscal:
Declaratia privind venitul realizat
Art. 83. - (1) Contribuabilii care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere, venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din activitati agricole, determinate in sistem real, au obligatia de a depune o declaratie privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 15 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului. Declaratia privind venitul realizat se completeaza pentru fiecare sursa si categorie de venit. Pentru veniturile realizate intr-o forma de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuita din asociere.
(11) Declaratia privind venitul realizat se completeaza si pentru contribuabilii prevazuti la art. 63 alin. (2), caz in care platile anticipate de impozit vor fi luate in calcul la stabilirea impozitului anual datorat, pentru situatiile in care intervin modificari ale clauzelor contractuale, cu exceptia art. 82 alin. (7).
(2) Declaratia privind venitul realizat se completeaza si se depune la organul fiscal competent pentru fiecare an fiscal pana la data de 15 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a castigului net anual/pierderii nete anuale, generat/generata de:
a) transferuri de titluri de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare, in cazul societatilor inchise;
b) operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen. [...]
(3) Nu se depun declaratii privind venitul realizat pentru urmatoarele categorii de venituri:
a) venituri nete determinate pe baza de norme de venit, cu exceptia contribuabililor care au depus declaratii de venit estimativ in luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate, conform legii;
b) venituri din activitati mentionate la art. 52 alin. (1) lit. a)-e), a caror impunere este finala potrivit prevederilor art. 521;
c) venituri din cedarea folosintei bunurilor prevazute la art. 63 alin. (2), a caror impunere este finala, cu exceptia contribuabililor care au depus declaratii de venit estimativ in luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate, conform legii;
d) venituri sub forma de salarii si venituri asimilate salariilor, pentru care informatiile sunt cuprinse in fisele fiscale, care au regim de declaratii de impozite si taxe sau declaratii lunare, depuse de contribuabilii prevazuti la art. 60;
e) venituri din investitii, cu exceptia celor prevazute la alin. (2), precum si venituri din premii si din jocuri de noroc, a caror impunere este finala;
f) venituri din pensii;
g) venituri din activitati agricole, a caror impunere este finala potrivit prevederilor art. 74 alin. (4);
h) venituri din transferul proprietatilor imobiliare;
i) venituri din alte surse.
Norme metodologice:
175. Declaratiile privind venitul realizat sunt documentele prin care contribuabilii declara veniturile si cheltuielile deductibile efectuate in scopul realizarii veniturilor, pe fiecare categorie de venit si pe fiecare sursa, in vederea stabilirii de catre organul fiscal a platilor anticipate.
176. Declaratiile privind venitul realizat se depun de contribuabilii care realizeaza, individual sau dintr-o forma de asociere, venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor si venituri din activitati agricole pentru care venitul net se determina in sistem real.
Fac exceptie de la depunerea declaratiei privind venitul realizat contribuabilii prevazuti la art. 63 alin. (2) din Codul fiscal si cei care obtin venituri potrivit prevederilor art. 52 alin. (1) lit. a)-e) din Codul fiscal si care au optat pentru impunerea veniturilor potrivit prevederilor art. 521 din Codul fiscal, pentru care impozitul retinut este final.
Declaratiile privind venitul realizat se depun, in intervalul 1 ianuarie-15 mai inclusiv al anului urmator celui de realizare a venitului, la organul fiscal competent, definit potrivit legislatiei in materie.
Pentru veniturile realizate dintr-o forma de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuit/distribuita din asociere.
177. Contribuabilii care realizeaza venituri din strainatate impozabile in Romania au obligatia sa declare in Romania veniturile respective pana la data de 15 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.
178. Contribuabilii care inceteaza sa mai aiba domiciliul fiscal in Romania vor depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi au domiciliul fiscal o declaratie privind venitul realizat.
Declaratiile vor cuprinde veniturile si cheltuielile aferente anului fiscal curent, pentru perioada in care contribuabilii au avut domiciliul in Romania."
23. Punctul 1812 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"1812. Organul fiscal competent stabileste venitul net anual impozabil/castigul net anual impozabil si impozitul anual datorat pe baza declaratiei privind venitul realizat si emite decizia de impunere la termenul si in forma stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala."
24. Dupa punctul 1812 se introduce un nou punct, punctul 1813, cu urmatorul cuprins:
"1813. Decizia de impunere anuala se emite de organul fiscal competent, definit potrivit legislatiei in materie."
25. Punctul 186 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"186. Asociatia, prin asociatul desemnat, depune, pana la data de 15 martie a anului urmator, la organul fiscal la care asociatia este inregistrata in evidenta fiscala o declaratie anuala care cuprinde venitul net/pierderea realizat/realizata pe asociatie, precum si distributia venitului net/pierderii pe fiecare asociat.
O copie de pe declaratie se transmite de catre asociatul desemnat fiecarui asociat. Pe baza acestei copii asociatii vor cuprinde venitul net/pierderea ce le revine din activitatea asociatiei in declaratia privind venitul realizat".
26. Punctul 2011 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"2011. Persoanele fizice nerezidente care realizeaza venituri din Romania si carora le revin potrivit prezentului titlu obligatii privind declararea acestora depun declaratiile privind venitul realizat la organul fiscal competent, definit potrivit legislatiei in materie."
27. Punctul 202 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Codul fiscal:
Venituri obtinute din strainatate
Art. 90. - (1) Persoanele fizice prevazute la art. 40 alin. (1) lit. a) si cele care indeplinesc conditia prevazuta la art. 40 alin. (2) datoreaza impozit pentru veniturile obtinute din strainatate.
(2) Veniturile realizate din strainatate se supun impozitarii prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate dupa regulile proprii fiecarei categorii de venit, in functie de natura acestuia.
(3) Contribuabilii care obtin venituri din strainatate conform alin. (1) au obligatia sa le declare, potrivit declaratiei specifice, pana la data de 15 mai a anului urmator celui de realizare a venitului.
(4) Abrogat.
(5) Abrogat.
(6) Organul fiscal stabileste impozitul anual datorat si emite o decizie de impunere, in intervalul si in forma stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(7) Diferentele de impozit ramase de achitat, conform deciziei de impunere anuala, se platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, perioada pentru care nu se calculeaza si nu se datoreaza sumele stabilite potrivit reglementarilor in materie privind colectarea creantelor bugetare.
Norme metodologice:
202. Contribuabilii care obtin venituri din strainatate conform art. 90 alin. (1) din Codul fiscal au obligatia declararii acestora.
Pentru veniturile din pensii si sume asimilate acestora, obtinute din strainatate, pentru care Romania are drept de impunere, contribuabilii au obligatia sa completeze si sa depuna declaratia privind venitul realizat.
Impozitul datorat in Romania se determina prin aplicarea cotei de impunere asupra venitului brut anual diminuat cu suma lunara neimpozabila, stabilita potrivit prevederilor art. 69 din Codul fiscal, calculata la nivelul anului. Suma lunara neimpozabila se acorda pentru fiecare sursa de venit din pensii."
28. Punctul 207 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"207. Calcularea creditului fiscal extern se face de catre organul fiscal competent, separat pe fiecare sursa de venit. In situatia in care contribuabilul in cauza obtine venituri din strainatate din mai multe state cu care Romania are incheiate conventii de evitare a dublei impuneri, creditul extern admis a fi dedus din impozitul datorat in Romania se va calcula, potrivit procedurii prevazute mai sus, pentru fiecare sursa de venit si pe fiecare tara."
29. Punctul 208 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"208. In cazul veniturilor prevazute la art. 41 lit. b), d), e), g) si h) din Codul fiscal, creditul fiscal extern se acorda pentru fiecare venit similar din Romania. Creditul fiscal
extern pentru veniturile din statul cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri, a caror impunere in Romania este finala, se va acorda astfel:
a) in situatia in care in strainatate cota de impozit este mai mare decat cea prevazuta in titlul III din Codul fiscal pentru un venit similar, creditul fiscal extern este limitat la impozitul pe venit calculat, aplicandu-se cota prevazuta in acest titlu;
b) in situatia in care cota de impozit este mai mica in strainatate decat cota de impozit pentru un venit similar din Romania, creditul fiscal extern este calculat la nivelul impozitului platit in strainatate, iar impozitul anual ramas de achitat in Romania se calculeaza ca diferenta intre impozitul pe venit calculat aplicandu-se cota de impozit prevazuta la titlul III din Codul fiscal si impozitul pe venit platit in strainatate pentru venitul realizat in strainatate.
Pentru veniturile prevazute la art. 41 lit. b), d), e), g) si h) din Codul fiscal, creditul fiscal se acorda potrivit prevederilor pct. 205."
30. Dupa punctul 2091 se introduce un nou punct, punctul 2092, cu urmatorul cuprins:
"2092. Persoanele fizice prevazute la art. 40 alin. (1) lit. a) si cele prevazute la art. 40 alin. (2) din Codul fiscal care realizeaza un venit si care, potrivit prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu un alt stat pot fi impuse in celalalt stat, iar respectiva conventie prevede ca metoda de evitare a dublei impuneri metoda scutirii, respectivul ve Romania, dar este scutit de impozit daca se anexeaza documentul justificativ eliberat de autoritatea competenta a statului strain, care atesta impozitul platit in strainatate."
31. Punctul 210 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"210. La sfarsitul anului fiscal vizat, contribuabilul anexeaza la declaratia privind venitul realizat documentele justificative privind venitul realizat si impozitul platit, eliberate de autoritatea competenta din tara in care s-a obtinut venitul si cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri. Aceste documente sunt utilizate pentru aplicarea metodelor de evitare a dublei impuneri prevazute in conventiile de evitare a dublei impuneri."
32. Punctul 211 se abroga.
C. Titlul IV1 "Impozitul pe veniturile microintreprinderilor"
- Dupa titlul IV se introduce un nou titlu, titlul IV1 "Impozitul pe veniturile microintreprinderilor", cu urmatorul cuprins:
"TITLUL IV1 Impozitul pe veniturile microintreprinderilor
Codul fiscal:
Definitia microintreprinderii
Art. 1121. - In sensul prezentului titlu, o microintreprindere este o persoana juridica romana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:
a) realizeaza venituri, altele decat cele prevazute la art. 1122 alin. (6);
b) are de la 1 pana la 9 salariati inclusiv;
c) a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 100.000 euro;
d) capitalul social al persoanei juridice este detinut de persoane, altele decat statul si autoritatile locale.
Norme metodologice:
1. Pentru incadrarea in conditia prevazuta la art. 1121 lit. a) din Codul fiscal, persoana juridica romana nu trebuie sa inregistreze venituri din activitatile prevazute la art. 1122 alin. (6) din Codul fiscal.
Incadrarea in categoria veniturilor din consultanta si management se efectueaza prin analiza contractelor incheiate si a altor documente care justifica natura veniturilor.
2. Numarul de salariati reprezinta numarul de persoane angajate cu contract individual de munca, potrivit dispozitiilor Codului muncii, indiferent de durata timpului de munca, inscrise lunar in statele de plata si/sau in registrul general de evidenta a salariatilor.
3. La analiza indeplinirii conditiei privind numarul de salariati se numara si contractele de munca suspendate, potrivit legii.
Pentru persoanele juridice care au un singur salariat care demisioneaza in cursul unei luni, precum si in situatia in care raportul de munca inceteaza ca urmare a pensionarii sau desfacerii contractului individual de munca in urma savarsirii unor acte care, potrivit legii, sunt sanctionate inclusiv prin acest mod, conditia prevazuta la art. 1121 lit. b) din Codul fiscal se considera indeplinita daca in cursul lunii urmatoare este angajat un alt salariat.
4. Pentru incadrarea in conditia privind nivelul veniturilor realizate in anul precedent, se vor lua in calcul aceleasi venituri care constituie baza impozabila prevazuta la art. 1127 din Codul fiscal, iar cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel de la inchiderea aceluiasi exercitiu financiar.
Codul fiscal:
Optiunea de a plati impozit pe veniturile microintreprinderii
Art. 1122. - (1) Impozitul reglementat de prezentul titlu este optional.
(2) Microintreprinderile platitoare de impozit pe profit pot opta pentru plata impozitului reglementat de prezentul titlu incepand cu anul fiscal urmator, daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 1121 si daca nu au mai fost platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor, potrivit prevederilor prezentului titlu.
(3) Pentru anul 2011, persoanele juridice romane pot opta pentru plata impozitului reglementat de prezentul titlu daca indeplinesc, la data de 31 decembrie 2010, conditiile prevazute la art. 1121.
(4) O persoana juridica romana care este nou-infiintata poate opta sa plateasca impozit pe veniturile microintreprinderilor, incepand cu primul an fiscal, daca conditia prevazuta la art. 1121 lit. d) este indeplinita la data inregistrarii la registrul comertului si conditia prevazuta la art. 1121 lit. b) este indeplinita in termen de 60 de zile inclusiv de la data inregistrarii.
(5) Microintreprinderile nu mai aplica acest sistem de impunere incepand cu anul fiscal urmator anului in care nu mai indeplinesc una dintre conditiile prevazute la art. 1121.
(6) Nu pot opta pentru sistemul de impunere reglementat de prezentul titlu persoanele juridice romane care:
a) desfasoara activitati in domeniul bancar;
b) desfasoara activitati in domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere in aceste domenii;
c) desfasoara activitati in domeniile jocurilor de noroc, consultantei si managementului;
d) au capitalul social detinut de un actionar sau asociat persoana juridica cu peste 250 de angajati.
(7) Microintreprinderile pot opta pentru plata impozitului pe profit incepand cu anul fiscal urmator. Optiunea se exercita pana la data de 31 ianuarie a anului fiscal urmator celui pentru care s-a datorat impozit pe veniturile microintreprinderilor.
Norme metodologice:
5. Persoana juridica romana nou-infiintata care a optat pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor, conform art. 1122 alin. (4) din Codul fiscal, si care nu a angajat in termenul de 60 de zile de la data eliberarii certificatului de inregistrare este platitoare de impozit pe profit de la data inregistrarii acesteia la registrul comertului.
Persoanele juridice romane pentru care perioada de inactivitate temporara/nedesfasurare a activitatii inceteaza in cursul anului pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor, incepand cu anul urmator celui in care perioada de inactivitate temporara/nedesfasurare a activitatii inceteaza, daca la data de 31 decembrie a anului respectiv indeplinesc conditiile prevazute la art. 1121 si art. 1122 alin. (2) din Codul fiscal.
6. Persoanele juridice care nu pot opta pentru acest sistem de impunere sunt:
a) persoanele juridice care se organizeaza si functioneaza potrivit legilor speciale de organizare si functionare din domeniul bancar (societatile comerciale bancare, casele de schimb valutar, societatile de credit ipotecar, cooperativele de credit etc.);
b) persoanele juridice care se organizeaza si functioneaza potrivit legilor speciale de organizare si functionare din domeniul asigurarilor (de exemplu, societatile de asigurare-reasigurare), al pietei de capital (de exemplu, burse de valori sau de marfuri, societatile de servicii de investitii financiare, societatile de registru, societatile de depozitare), cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere in aceste domenii (brokerii si agentii de asigurare);
c) persoanele juridice care desfasoara activitati in domeniile jocurilor de noroc, consultantei si managementului.
7. Microintreprinderile care in cursul unui trimestru incep sa desfasoare activitati de natura celor prevazute la art. 1122 alin. (6) din Codul fiscal datoreaza impozit pe profit luand in calcul veniturile si cheltuielile inregistrate incepand cu trimestrul respectiv.
8. In ceea ce priveste incadrarea in conditia privind capitalul social, nu poate fi microintreprindere persoana juridica romana care are capitalul social detinut de un actionar sau asociat persoana juridica cu peste 250 de angajati.
Codul fiscal:
Anul fiscal
Art. 1124. - (1) Anul fiscal al unei microintreprinderi este anul calendaristic.
(2) In cazul unei microintreprinderi care se infiinteaza sau isi inceteaza existenta, anul fiscal este perioada din anul calendaristic in care persoana juridica a existat.
Norme metodologice:
9. In cazul infiintarii unei microintreprinderi intr-un an fiscal, perioada impozabila incepe:
a) de la data inregistrarii acesteia la registrul comertului, daca are aceasta obligatie;
b) de la data inregistrarii acesteia in registrul tinut de instantele judecatoresti competente, daca are aceasta obligatie;
c) de la data incheierii sau, dupa caz, a punerii in aplicare a contractelor de asociere, in cazul asocierilor care nu dau nastere unei noi persoane juridice.
10. Perioada impozabila a unei microintreprinderi se incheie, in cazul divizarilor sau al fuziunilor care au ca efect juridic incetarea existentei persoanei juridice prin dizolvare fara lichidare, la una dintre urmatoarele date:
a) la data inregistrarii in registrul comertului/registrul tinut de instantele judecatoresti competente a noii societati sau a ultimei dintre ele, in cazul constituirii uneia sau a mai multor societati noi;
b) la data inregistrarii hotararii ultimei adunari generale care a aprobat operatiunea sau de la alta data stabilita prin acordul partilor, in cazul in care se stipuleaza ca operatiunea va avea efect la o alta data, potrivit legii;
c) la data stabilita potrivit legii, in alte cazuri decat cele mentionate la lit. a) si b).
Perioada impozabila a microintreprinderii se incheie, in cazul dizolvarii urmate de lichidare, la data depunerii situatiilor financiare la registrul unde a fost inregistrata, potrivit legii, infiintarea persoanei juridice respective.
Codul fiscal:
Impunerea microintreprinderilor care realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro
Art. 1126. - Prin exceptie de la prevederile alin. (5) al art. 1122 si de la prevederile art. 1128 alin. (2) si (3), daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro, aceasta va plati impozit pe profit luand in calcul veniturile si cheltuielile realizate de la inceputul anului fiscal, fara posibilitatea de a mai beneficia pentru perioada urmatoare de prevederile prezentului titlu. Calculul si plata impozitului pe profit se efectueaza incepand cu trimestrul in care s-a depasit limita prevazuta in acest articol. Impozitul pe profit datorat reprezinta diferenta dintre impozitul pe profit calculat de la inceputul anului fiscal pana la sfarsitul perioadei de raportare si impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat in cursul anului respectiv.
Norme metodologice:
11. In situatia in care, in cursul anului fiscal, o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro, contribuabilul va instiinta organul fiscal cu privire la modificarea tipului de impozit datorat prin depunerea unei declaratii de mentiuni, conform Codului de procedura fiscala.
12. Veniturile luate in calcul la stabilirea limitei de 100.000 euro sunt aceleasi cu cele care constituie baza impozabila prevazuta la art. 1127 din Codul fiscal.
13. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel de la inchiderea exercitiului financiar precedent.
Codul fiscal:
Baza impozabila
Art. 1127. - (1) Baza impozabila a impozitului pe veniturile microintreprinderilor o constituie veniturile din orice sursa, din care se scad:
a) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
b) veniturile aferente costurilor serviciilor in curs de executie;
c) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;
d) veniturile din subventii de exploatare;
e) veniturile din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare;
f) veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobanzi si/sau penalitati de intarziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;
g) veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii.
(2) In cazul in care o microintreprindere achizitioneaza case de marcat, valoarea de achizitie a acestora se deduce din baza impozabila, in conformitate cu documentul justificativ, in trimestrul in care au fost puse in functiune, potrivit legii.
Norme metodologice:
14. Baza impozabila asupra careia se aplica cota de 3% este reprezentata de totalul veniturilor trimestriale care sunt inregistrate in creditul conturilor din clasa a 7-a Conturi de venituri, cu exceptia celor inregistrate in:
- Veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
- Veniturile aferente costurilor serviciilor in curs de executie;
- Veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;
- Veniturile din subventii de exploatare;
- Veniturile din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare;
- Veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobanzi si/sau penalitati de intarziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;
- Veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii.
15. Microintreprinderile care isi inceteaza existenta in urma unei operatiuni de reorganizare sau de lichidare, potrivit legii, si care pe parcursul perioadei de functionare au fost si platitoare de impozit pe profit, la calculul impozitului pe veniturile microintreprinderilor, nu includ in baza impozabila: rezervele constituite din profitul net, rezervele constituite din diferente de curs favorabil aferente capitalului social in devize sau disponibilului in devize, precum si sumele aferente unor reduceri ale cotei de impozit pe profit, repartizate ca surse proprii de finantare, potrivit legii, care au fost constituite in perioada in care au fost platitoare de impozit pe profit.
Microintreprinderile care isi inceteaza existenta in urma unei operatiuni de reorganizare sau de lichidare, potrivit legii, si care pe parcursul perioadei de functionare au fost si platitoare de impozit pe profit includ in baza impozabila si rezervele reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, care au fost deduse la calculul profitului impozabil si nu au fost impozitate in perioada in care au fost platitoare de impozit pe profit.
16. In cazul in care se achizitioneaza case de marcat, din baza impozabila se scade valoarea caselor de marcat, in conformitate cu documentul justificativ, in luna punerii in functiune. Punerea in functiune se face potrivit prevederilor legale."
D. Titlul V "Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania"
1. La punctul 2, dupa alineatul (11) se introduc trei noi alineate, alineatele (12)-(14), cu urmatorul cuprins:
"(12) Sumele platite operatorilor de sateliti de catre societatile de radio sau televiziune ori de catre alti clienti, in baza unor contracte care permit utilizarea capacitatii de a transmite in mai multe zone geografice, nu reprezinta redeventa daca nu este transferata nicio tehnologie legata de satelit si daca clientul nu se afla in posesia satelitului cand realizeaza transmisiile, ci are numai acces la capacitatea de transmisie a acestuia. In situatia in care proprietarul satelitului inchiriaza satelitul unei alte parti, suma platita de operatorul de satelit proprietarului este considerata ca reprezentand inchirierea unui echipament industrial, comercial sau stiintific. In mod similar sumele platite pentru inchirierea sau achizitionarea capacitatii unor cabluri pentru transmiterea energiei sau pentru comunicatii ori a unor conducte pentru transportul gazului sau petrolului reprezinta redeventa.
(13) Sumele platite de un operator de retea de telecomunicatii catre un alt operator, in baza unor acorduri clasice de roaming, nu reprezinta redevente daca nu este utilizata sau transferata o tehnologie secreta. Sumele platite in cadrul acestui tip de contract nu pot fi interpretate ca fiind sume platite pentru utilizarea unui echipament comercial, industrial sau stiintific, daca nu este utilizat efectiv un echipament. Aceste sume reprezinta o taxa pentru utilizarea serviciilor de telecomunicatii furnizate de operatorul de retea din strainatate. In mod similar sumele platite pentru utilizarea sau dreptul de a utiliza frecventele radio nu reprezinta redevente.
(14) Sumele platite pentru difuzarea unor filme la cinematograf sau prin televiziune reprezinta redeventa."
2. La punctul 95, dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:
"c) Prin plata a unui venit se intelege indeplinirea obligatiei de a pune fonduri la dispozitia creditorului in maniera stabilita prin contract sau prin alte intelegeri convenite intre parti care conduc la stingerea obligatiilor contractuale."
3. La punctul 96, literele a) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"96. a) Pentru aplicarea prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri in cazul castigurilor din transferul valorilor mobiliare in cazul societatilor inchise si din transferul partilor sociale, certificatul de rezidenta fiscala sau documentul prevazut la pct. 13 alin. (1) prezentat de nerezident se depune la reprezentantul lui fiscal/imputernicitul desemnat in Romania pentru indeplinirea obligatiilor fiscale si declarative. O copie a certificatului de rezidenta fiscala sau a documentului prevazut la pct. 13 alin. (1), legalizata si tradusa de organul autorizat din Romania, se va depune si la societatea ale carei valori mobiliare/parti sociale sunt transferate.
Pentru aplicarea prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri in cazul persoanelor fizice nerezidente care obtin castiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, certificatul de rezidenta fiscala sau documentul prevazut la pct. 13 alin. (1) se depune la reprezentantul fiscal/imputernicitul desemnat in Romania pentru indeplinirea obligatiilor fiscale si declarative. O copie a certificatului de rezidenta fiscala sau a documentului prevazut la
pct. 13 alin. (1), legalizata si tradusa de organul autorizat din Romania, se va anexa la declaratia de impunere, respectiv la declaratia de venit.
Pentru aplicarea prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri in cazul castigurilor din transferul titlurilor de participare obtinute de o persoana juridica nerezidenta, atunci cand acest castig este generat de transferul titlurilor de participare, certificatul de rezidenta fiscala sau documentul prevazut la pct. 13 alin. (1) prezentat de nerezident se depune la reprezentantul lui fiscal/imputernicitul desemnat in Romania pentru indeplinirea obligatiilor fiscale si declarative. O copie a certificatului de rezidenta fiscala sau a documentului prevazut la pct. 13 alin. (1), legalizata si tradusa de organul autorizat din Romania, se va depune si la societatea ale carei titluri de participare sunt transferate.
...............................................................................................
d) In cazul in care transferul oricaror titluri de valoare detinute de o persoana fizica nerezidenta se realizeaza printr-un intermediar, obligatia de calcul si virare a impozitului pe castigul din transferul unor astfel de titluri, precum si celelalte obligatii declarative revin beneficiarului nerezident al castigului sau reprezentantului fiscal/imputernicitului desemnat de beneficiar pentru cazurile prevazute astfel in titlul III din Codul fiscal. In acest caz, intermediarul va indeplini obligatiile ce ii revin potrivit art. 66 alin. (6) din Codul fiscal, iar beneficiarul nerezident al castigului sau reprezentantul fiscal/imputernicitul desemnat va depune declaratia de impunere, respectiv declaratia de venit, va indeplini obligatiile fiscale si va anexa la declaratia de impunere/de venit o copie a certificatului de rezidenta fiscala sau a documentului prevazut la pct. 13 alin. (1), legalizat si tradus de organul autorizat din Romania.
In situatiile prevazute in mod expres in titlul III din Codul fiscal, cand intermediarul are obligatia de a calcula, de a retine si de a vira impozitul pe castigul din transferul oricaror titluri de valoare, acesta are obligatia de a pastra certificatul de rezidenta fiscala al beneficiarului venitului, precum si de a indeplini celelalte obligatii declarative.
In situatia in care beneficiarul castigului din transferul oricaror titluri de valoare este o persoana fizica nerezidenta, iar transferul acestor titluri nu se face printr-un intermediar, obligatia de calcul, retinere si virare a impozitului, precum si celelalte obligatii declarative si de pastrare a certificatului de rezidenta fiscala al beneficiarului castigului revin, dupa caz, reprezentantului fiscal/imputernicitului desemnat de beneficiar.

...
textul integral in atasament