REFERAT DE OPORTUNITATE

Direcţia Generală metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley (DGMPPPPK) vă supune spre aprobare proiectul de ordin pentru aprobarea modelelor mărcilor de garanţie proprie şi a procedurii de stabilire şi înregistrare a acestora la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.
Acest proiect de ordin vizează comasarea într-un singur act normativ a prevederilor Ordinului preşedintelui ANPC nr. 37/2004 pentru aprobarea modelelor mărcilor de garanţie proprie utilizate de fabricanţii, producătorii, importatorii, exportatorii şi, după caz, vânzătorii de obiecte şi bijuterii din metale preţioase şi ale Ordinului nr. 202/2004 privind stabilirea şi înregistrarea mărcilor de garanţie proprie.
Prin comasare s-a urmărit clarificarea noţiunii de „înregistrare” a mărcilor de garanţie proprie, clarificarea situaţiei poansoanelor cu marca de garanţie proprie în cazurile speciale în care acestea nu mai pot fi folosite, îmbunătăţirea conţinutului cererilor şi formularelor actuale, toate pentru o mai bună edificare a operatorilor economici şi nu numai, în ceea ce priveşte marcarea cu marca de garanţie proprie.
Ordin pentru aprobarea modelelor mărcilor de garanţie proprie si a procedurii de stabilire si înregistrare a acestora la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1/1821 din 11.10.2011 al Direcţiei generale metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley, În temeiul prevederilor art. 32 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003 şi ale art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 882/2010 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite următorul ordin:
Art. 1. – Marca de garanţie proprie a producătorilor, importatorilor sau vânzătorilor reprezintă semnul individual al acestora prin care se certifică titlul aplicat pe obiectele din metale preţioase.
Art. 2. – (1) Continutul mărcii de garanţie proprie este format dintr-un cod alfanumeric, în
care literele reprezintă simbolul judeţului, respectiv al Municipiului Bucureşti, unde persoana fizică autorizată sau persoana juridică autorizată îşi are sediul profesional sau, după caz, sediul social, iar cifrele reprezintă numărul de ordine al mărcii, stabilit de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.
(2) În cazul în care persoana fizică autorizată sau persoana juridică autorizată să îşi marcheze obiectele din metale preţioase cu marca de garanţie proprie are desemnate două sau mai multe persoane în acest scop, personalizarea se realizează prin adăugarea, după codul alfanumeric, a unei litere mari de tipar a alfabetului latin.
(3) Conţinutul mărcii de garanţie proprie se înscrie:
a) pentru aur – într-o elipsă;
b) pentru argint – într-un dreptunghi;
c) pentru platină – într-un romb;
d) pentru paladiu – într-un hexagon neregulat.
Art. 3. – Modelele mărcilor de garanţie proprie utilizate de către producătorii, importatorii sau vânzătorii de obiecte din metale preţioase sunt prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul ordin.
Art. 4. - Pentru stabilirea conţinutului mărcilor de garanţie proprie, persoanele fizice autorizate şi persoanele juridice autorizate să îşi marcheze obiectele din metale preţioase vor completa şi vor transmite la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor o cerere al cărei model este prevăzut în Anexa nr. 2 la prezentul ordin.
Art. 5. - În termen de 30 zile de la data înregistrării cererii, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor va comunica persoanei fizice autorizate sau persoanei juridice autorizate conţinutul mărcii sau, după caz, al mărcilor stabilite pentru fiecare persoană desemnată, împreună cu schiţa acestora, eliberând în acest sens o adeverinţă, al cărei model este prevăzut în Anexa nr. 3 la prezentul ordin.
Art. 6. - (1) Înainte de aplicarea mărcilor de garanţie proprie, persoanele fizice autorizate şi persoanele juridice autorizate trebuie să înregistreze aceste mărci la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.
(2) Înregistrarea se realizează prin amprentarea, fotografierea, înscrierea mărcilor de garanţie proprie în registrul de evidenţă a acestora şi eliberarea unui certificat de înregistrare, al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 4 la prezentul ordin, certificat ce cuprinde şi informaţii legate de desfigurarea mărcilor de garanţie proprie.
(3) Pentru fiecare marcă de garanţie proprie personalizată, înregistrată la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, se percepe un tarif de 60 lei, care se poate achita cu ordin de plată sau mandat poştal, în contul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. RO31TREZ7005032XXX004173, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, Cod unic de înregistrare nr. 4266502, ori în numerar la sediul Autorităţii.
(4) În vederea înregistrării mărcilor de garanţie proprie, persoanele fizice autorizate şi persoanele juridice autorizate să efectueze operaţiunea de marcare, vor prezenta la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor:
a) adeverinţa eliberată de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor prin care s-a stabilit conţinutul mărcilor de garanţie proprie;
b) cererea de înregistrare, al cărei model este prevăzut în Anexa nr. 5 la prezentul ordin; cererea cuprinde şi solicitarea de desfigurare a mărcii de garanţie proprie în situaţiile prevăzute în prezentul ordin;
c) poansoanele gravate cu mărcile de garanţie proprie;
d) dovada achitării tarifului de înregistrare.
Art. 7. – (1) Mărcile de garanţie proprie se aplică numai de către personalul propriu, desemnat în acest sens şi care a promovat testul organizat de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.
(2) Poansoanele cu marcă de garanţie proprie nu sunt transmisibile.
(3) În cazul în care persoana desemnată să efectueze analiza şi marcarea obiectelor din metale preţioase îşi încetează raporturile de muncă cu persoana fizică autorizată ori cu persoana juridică autorizată, poansoanele cu marca de garanţie proprie personalizată, utilizate de aceasta, se predau Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor pentru desfigurarea mărcilor în termen de 15 zile lucrătoare de la data încetării raporturilor de muncă.
(4) Poansoanele cu mărci de garanţie proprie uzate sau scoase din uz se vor preda Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor pentru desfigurarea mărcilor.
(5) În cazul încetării sau suspendării, sub orice formă, a activităţii persoanei fizice autorizate sau persoanei juridice autorizate, precum şi în cazul schimbării obiectului de activitate, poansoanele cu mărci de garanţie proprie vor fi predate Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor în vederea desfigurării mărcilor, sau, după caz, în vederea păstrării acestora pe toată perioada suspendării, în termen de 15 de zile lucrătoare de la data la care a intervenit modificarea în activitatea sau obiectul de activitate al persoanei fizice autorizate sau persoanei juridice autorizate.
(6) În situaţiile în care se solicită desfigurarea mărcilor de garanţie proprie, se va completa cererea prevăzută la Anexa nr. 5 la prezentul ordin.
(7) Persoanele fizice autorizate şi persoanele juridice autorizate să efectueze operaţiunea de marcare cu marca de garanţie proprie vor îndeplini procedura de înregistrare a mărcilor prevăzută la art. 6 ori de câte ori confecţionează noi poansoane cu marca de garanţie proprie stabilită de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.
Art. 8. – Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 9. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 37/2004 pentru aprobarea modelelor mărcilor utilizate de fabricanţii, producătorii, importatorii, exportatorii şi, după caz, vânzătorii de obiecte şi bijuterii din metale preţioase şi aliajele acestora, publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 195 din 5 martie 2004 şi Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 202/2004 privind stabilirea şi înregistrarea mărcilor de garanţie proprie pentru bijuterii şi obiecte din metale preţioase şi aliaje ale acestora, publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 763 din 20 august 2004 se abrogă.
Art. 10. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Preşedintele Autorităţii Naţionale
pentru Protecţia Consumatorilor
Constantin CERBULESCU

ANEXA Nr. 1
Modelele marcilor de garanţie proprie utilizate de catre producatorii, importatorii sau vânzatorii de obiecte din metale pretioase
1. Pentru aur (cu titlu exemplificativ):
.... . ........ .......
..............................................................................................................................
2. Pentru argint (cu titlu exemplificativ):
................ ......... .........
........................................................................................................................................
3. Pentru platina (cu titlu exemplificativ):
..... .......
.......................................................................................................................................
4. Pentru paladiu (cu titlu exemplificativ):
....... .......
......................................................................................................................................
B001 B002 BV01 BV02 CT01 CT02
B001 B002 BV01 BV02 CT01 CT02
B001 B002 BV01
BV02 CT01 CT02
B001 B002 BV01 BV02 CT01 CT02
ANEXA Nr. 2
CERERE
pentru stabilirea conţinutului mărcii de garanţie proprie
SC/PFA/AF : .........................................................................................................................
REPREZENTANT LEGAL : ...............................................................................................
SEDIU SOCIAL/PROFESIONAL: Str. ..........................., Nr. .............., Bloc ...................,
Scara ......., Apartam. ............., Localitatea ......................., Judet/Sector ................................
TELEFON .............................. FAX .................................. E-MAIL .........................................
AUTORIZAŢIE ANPC NR. ............................ DIN DATA .........................................
1. ..............................................legitimat cu B.I/C.I seria ........ nr. ................................,
(nume şi prenume persoana desemnată,
care a promovat testul organizat de ANPC)
CNP ............................................ pentrumarcarea obiectelor confecţionate din 1:
□ aur; □ argint; □ platină; □ paladiu
2. .............................................legitimat cu B.I/C.I seria ........ nr. ................................,
(nume şi prenume persoana desemnată,
care a promovat testul organizat de ANPC)
CNP ......................................... pentrumarcarea obiectelor confecţionate din:
□ aur; □ argint; □ platină; □ paladiu
3. ..............................................legitimat cu B.I/C.I seria ........ nr. ................................,
(nume şi prenume persoana desemnată,
care a promovat testul organizat de ANPC)
CNP ............................................ pentrumarcarea obiectelor confecţionate din:
□ aur; □ argint; □ platină; □ paladiu
4. ..............................................legitimat cu B.I/C.I seria ........ nr. ................................,
(nume şi prenume persoana desemnată,
care a promovat testul organizat de ANPC)
CNP ............................................ pentrumarcarea obiectelor confecţionate din:
□ aur; □ argint; □ platină; □ paladiu
Cunoscând dispozitiile art. 292 Cod penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe
proprie răspundere că cele de mai sus corespund adevărului.
........................................................................ în calitate de ................................
(numele şi prenumele persoanei care prezintă cererea)
LEGITIMAT CU BI/CI SERIA ..................... NUMĂR ...........................................
SEMNĂTURA ................................... DATA ........................................................
ŞTAMPILA SC/PFA/AF
1 Se va marca cu X căsuţa corespunzătoare metalului preţios din care sunt confecţionate obiectele ce urmează a fi marcate
cu marca de garanţie proprie.
ANEXA Nr. 3
ADEVERINTA privind stabilirea conţinutului mărcilor de garanţie proprie
SC/PFA/AF : .............................................................................................................................
SEDIU SOCIAL/PROFESIONAL: Str. .........................., Nr. ............, Bloc ............., Apartm.
...................., Localitatea ..................................., Judeţ/Sector ........................................... .
La cererea dumneavoastră înregistrată la Autoritatea Naţională pentru Protecţia
Consumatorilor la nr. ………… din data de …………………….. vă facem cunoscut că mărcile
de garanţie proprie personalizate, stabilite pentru SC/PFA/AF
…………………………………………………….., în temeiul art. 14 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt după cum urmează:
1. …………………………………………………..:
(numele si prenumele persoanei desemnate)
aur: argint: platina: paladiu:
2. …………………………………………………..:
(numele si prenumele persoanei desemnate)
aur: argint: platina: paladiu:
Înainte de aplicarea mărcilor de garanţie proprie, acestea trebuie înregistrate la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor *.
DIRECTOR GENERAL,
* Înregistrarea se va face la sediul Direcţiei generale metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley din
Bucureşti, Str. Fabrica de Chibrituri nr. 30, Poarta III, sector 5, în incinta RA MONETARIA STATULUI, telefon
021.312.82.37.
ANEXA Nr. 4
CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE*
marcă de garanţie proprie
Nr. ……….. din …………...........
Prin prezentul se atestă înregistrarea la Autoritatea Naţională pentru Protecţia
Consumatorilor a mărcii de garanţie proprie cu indicativul ......................, aparţinând
SC/PFA/AF .........................................................., prin persoana desemnată
..........................................................., cu sediul social/profesional în Str. ........................., nr.
........, bloc .............., scara .........., etaj ......, apartament ..............., localitatea
......................... judeţul/sectorul ............................., posesoare a autorizaţiei pentru
efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase nr. ................ din data de
................ , pentru:
□ aur; □ argint; □ platină; □ paladiu
Înregistrarea s-a efectuat prin amprentarea, fotografierea şi înscrierea mărcii de garanţie
proprie în registrul de evidenţă a mărcilor de garanţie al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia
Consumatorilor la nr. ........... .
(fotografia mărcii înregistrate)
Consilier ANPC
............................................ Semnătura/Ştampila
(nume şi prenume)
_________________________________________________________________________
* Acest document se va prezenta în cazul în care se solicită desfigurarea mărcii de
garanţie proprie.
** Se completează numai de către reprezentantul ANPC.
MARCĂ DE GARANŢIE PROPRIE DESFIGURATĂ LA DATA DE ** ............................
în baza cererii nr. ......../ .................
Consilier ANPC............................................
(nume şi prenume)
Semnătura/Ştampila
ANEXA Nr. 5
CERERE DE ÎNREGISTRARE
MARCĂ DE GARANŢIE PROPRIE
SC/PFA/AF:
…………………………………………………………………………………………………..
AUTORIZAŢIE ANPC NR. …………………din data
……………………………………………………..
SEDIU SOCIAL/PROFESIONAL: Str. ..................................., Nr. .........., Bl. ............, Sc.
.............., Ap. ...................., Localitate ................................, Judet/Sector ..............................,
telefon/fax nr.
..........................................................................................................................................................
..
SOLICIT:
_ ÎNREGISTRARE marcă de garanţie proprie cu indicativul ............. pentru:
_ aur _ argint _ platină _ paladiu
DELEGAT .................................................. legitimat cu B.I./C.I. Seria. ......... nr. ……….……
eliberat de ..........................................CNP................................................................................
Semnătura/Ştampila Data ....................................
_ DESFIGURARE marcă de garanţie proprie cu indicativul ............. pentru:
_ aur _ argint _ platină _ paladiu
DELEGAT .................................................. legitimat cu B.I./C.I. Seria. ......... nr. ……….……
eliberat de ..........................................CNP................................................................................
MOTIVUL DESFIGURĂRII: _ încetarea raporturilor de muncă ale persoanei desemnate cu
persoana fizică sau juridică autorizată; _ încetarea activităţii persoanei fizice sau juridice
autorizate; _ poanson cu marcă de garanţie proprie uzat
Semnătura/Ştampila Data ....................................
Am primit Certificat de înregistrare marcă de garanţie
proprie nr. .............. şi poansonul aferent.
Nume şi prenume …………………………..
Data …………………………..
Semnătura/Ştampila
Am primit Certificat de înregistrare marcă de garanţie
proprie nr. .............. şi poansonul aferent desfigurat.
Nume şi prenume …………………………..
Data …………………………..
Semnătura/Ştampila
Fotografia mărcii înregistrate

...
textul integral in atasament