MONITORUL OFICAL AL ROMANIEI

MONITORUL OFICIAL NR. 674/ 21.09.2011
ACTE ALE ORGANLOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE
- Ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind stabilirea taxelor de autorizare pentru efectuarea de operatiuni cu metale si pietre pretioase…………………
Avand in vedere Referatul de aprobare nr.1/1.598 din 15 septrembrie 2011 al Directiei generale de metale pretioase, pietre pretioase si Proces Kimberley.
In temeiul prevederilor art.8 alin (3) din Ordonanta de ugenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art.9 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si a pietrelor pretioase in Romania, cu modificarile si completarile ulerioare, aprobate prin HG nr.1344/2003, si ale art.5 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 882/2010 privind organizarea si functionarea ANPC-ului, presedintele ANPC emite urmatorul ordin:
- Se stabilesc taxele de autorizare in cuantum de 540 lei pentru fiecare dintre operatiunile cu metale si pietre pretioase .
- Taxele de autorizare se vor plati prin mandat postal sau ordin de plata, in contul nr. RO31TREZ700503XXX004173, deschis la ATCPMB
- Ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind stabilirea taxelor de viza anuala a autorizatiilor pentru efectuarea de operatiuni cu metale si pietre pretioase……………………………………………
Avand in vedere Referatul de aprobare nr.1/1.598 din 15 septembrie 2011 al Directiei generale de metale pretioase, pietre pretioase si Proces Kimberley.
In temeiul prevederilor art. 9 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si a pietrelor pretioase in Romania, cu modificarile si completarile ulerioare, aprobate prin HG nr.1344/2003, si ale art.5 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 882/2010 privind organizarea si functionarea ANPC-ului, presedintele ANPC emite urmatorul ordin:
- Taxa de viza anuala reprezinta 25% din valoarea taxei de autorizare in vigoare la data vizarii, pentru fiecare operatiune autorizata.Taxa de viza anuala nu se restituie.
- Pentru a se aplica viza anuala, persoanele fizice si juridice solicitante trebuie sa prezinte, la sediul Directiei generale metale pretioase, pietre pretioase si Proces Kimberley sau la sediile unde isi desfasoara activitatea specialistii ANPC-ului in analiza si marcarea metalelor pretioase, urmatoarele documente:
a) autorizatia pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase in original;
b) un inscris eliberat de organismul patronal, din care sa rezulte ca isi mentine avizul acordat in temeiul art. 11 lit.c), respectiv al art.12 lit. d) din Normele metodologice pentru aplicarea OUG nr. 190/2000 precum si a HG nr.1344/2003;
c) declaratia pe propria raspundere ca sunt mentinute toate conditiile ce au stat la baza acordarii autorizatiei pentru efectuarea de operatiuni cu metale si pietre pretioase;
d) dovada achitarii taxelor de viza;
taxele de viza se vor plati prin mandat postal sau ordin de plata, in contul nr. RO31TREZ700503XXX004173, deschis la ATCPMB
Viza anuala se aplica incepand cu anul urmator emiterii autorizatiei.
Perioada de valabilitate a vizei se intinde pana la implinirea unui an calendaristic de la data
aplicarii ei.
Persoanele fizice si juridice, care atesta cu documente justificative ca si-au suspendat activitatea, sunt exceptate de la vizarea anuala;
Pe perioada suspendarii, persoana desemnata sa aplice marca de garantie proprie sau alta persoana, prin imputernicire va depune la sediul DGMPPPK poansoanele pentru marcarea obiectelor.
- Ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consmatorilor privind aprobarea tarifelor pentru expertizarea pietrelor pretioase, naturale, fine, ornamentale, sintetice si a perlelor libere sau montate in bijuterii……………………
Se aproba tarifele pentru expertizarea pietrelor pretioase, fine , ornamentale, sintetice si a perlelor libere sau montate in bijuterii de catre personalul DGMPPPK, din cadrul ANPC-ului, la cererea persoanelor fizice si juridice interesate.
- Ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind aprobarea tarifelor pentru analiza si marcarea obiectelor si bijuteriilor din metale pretioase si pentru alte activitati conexe………………………………………………
Se aproba tarifele pentru analiza si marcarea obiectelor, bijuteriilor din metale pretioase si pentru alte activitati conexe efectuate de catre personalul DGMPPPK, din cadrul ANPC-ului, la cererea persoanelor fizice si juridice interesate.
- Ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consmatorilor privind aprobarea tarifelor pentru expertizarea obiectelor si bijuteriilor din metale pretioase……….
Se aproba tarifele pentru expertizarea obiectelor si bijuteriilor din metale pretioase, efectuate de catre personalul DGMPPPK, din cadrul ANPC-ului, la cererea persoanelor fizice si juridice interesate.

MONITORUL OFICIAL NR. 818/ 19.11.2011
ACTE ALE ORGANLOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE
- Ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind modelele marcilor de garantie proprie si procedura de stabilire si inregistrare a acestora la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.
Marca de garantie proprie a producatorilor, importatorilor sau vanzatorilor reprezinta semnul individual al acestota, prin care se certifica titlul aplicat pe obiectele din metale pretioase.
Pentru stabilirea continutului marcilor de garantie proprie persoanelele fizice autorizate si persoanele juridice autorizate sa isi marcheze obiectele din metale pretioase vor completa si vor transmite la ANPC o cerere.
In termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii , ANPC-ul va comunica continutul marcii sau dupa caz, al marcilor stabilite pentru fiecare persoana desemnata, eliberand in acest sens o adeverinta.
Inainte de aplicarea marcilor de garantie proprie, persoanele fizice autorizate si persoanele juridice trebuie sa inregistreze aceste marci la ANPC.
Inregistrarea se realizeaza prin amprentarea, fotografierea, inscrierea marcilor de garantie proprie in registrul de evidenta acestora si eliberarea unui certificat de inregistrare.
Pentru fiecare marca de garantie , inregistrata la ANPC, se percepe un tarif de 60 lei.
In vederea inregistrarii se va prezenta la ANPC:
- adeverinta prin care s-a stabilit continutul marcilor;
- cererea de inregistrare;
- poansoanele;
- dovada achitarii tarifului de inregistrare.
Marcile se aplica numai de catre personalul propriu, desemnat in acest sens si care a promovat textul organizat de ANPC.
Poansoanele cu marca de garantie proprie nu sunt transmisibile;
In cazul in care persoana desemnata sa efectueze analiza si marcarea obiectelor din metale
pretioase isi inceteaza raporturile de munca, poansoanele , utilizate de acesta, se predau
ANPC-ului in vederea desfifurarii in termen de 15 zile lucraroare de la data incetarii
raporturilor de munca.
MONITORUL OFICIAL NR. 852/ 02.12.2011
ACTE ALE ORGANLOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE
- Ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind stabilirea unor tarife pentru prestarea unor servicii de catre personalul Directiei generale metale pretioase, pietre pretioase si Proces Kimberley din cadrul Autoritatii pentru Protectia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice si juridice interesate…………
Se aproba tarifele prevazute pentru prestarea unor servicii de catre personalul DGMPPK la cererea persoanelor fizice si juridice interesate:
- tarife analize fizico-chimice;
- tarife pentru topirile de omogenizare a metalelor pretioase;
- tarife pentru prepararea de reactivi utilizati in analizele la piatra a obiectelor si bijuteriilor confectionate din metale pretioase.

MONITORUL OFICIAL NR. 884/ 14.12.2011
ACTE ALE ORGANLOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE
- Ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind modificarea si completarea ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 164/2011 privind unele masuri de informare a consumatorilor de catre societatile financiar bancare si nebancare…………………
Avand in vedere Referatul Directiei de control si supraveghere pe piata din cadrul ANPC-ului nr. 1/2257 din 6 decembrie 2011, prevederile art.8, art.9 alin (1) si art 18 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor , republicata cu modificarile si completarile ulterioare, si art.2 din Hotararea Guvernului nr. 882/2010 privind organizarea si
functionarea ANPC-ului, in temeiul art. 5 alin (5) din Hotararea Guvernului 882/2010, presedintele ANPC emite ordinul 164/2011 privind unele masuri de informare a consumatorilor de catre societatile financiare bancare si nebancare, publicat in Monitoul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 620 din 1 septembrie 2011, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 5, alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (2) cu urmatorul cuprins:
“(2) Prevederile prezentului ordin se aplica numai unitatilor cu o suprafata de peste 100 m² si in care numarul posturilor de lucru este de minimum 7.”
2. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ Art.6.- Prezentul ordin se modifica si intra in vigoare la data de 1 aprilie pentru unitatile din mediul urban, respective 1 iulie 2012, pentru unitatile din mediul rural.’’

MONITORUL OFICIAL NR. 0087/ 03.02.2012
ACTE ALE ORGANLOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE
- Ordin privind modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 103/2010 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor tipizate cu regim special ale procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi ale anexei acestuia, destinate utilizării în activitatea de control, şi a modelului şi conţinutului formularului tipizat cu regim special al autorizaţiei emise de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor persoanelor fizice şi juridice ce efectuează operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase…………
- Art. I – Anexele nr. 2 si 3 la Ordinul presedintelui ANPC nr. 103/2010 privind aprobarea modelului si continutului formularelor tipizate cu regim special al procesului verbal de constatarea a contraventiei si ale anexei acestuia, destinate utilizarii in activitatea de control, si a modelului continutului formularului tipizat cu regim special a autorizatiei emise de ANPC persoanelor fizice si juridice ce efectueaza operatiuni cu metale si pietre pretioase, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 274 din 27 aprilie 2010, se modifica si se inlocuiesc cu anexele 1 si 2, care fac aparte integranta din prezentul ordin

MONITORUL OFICIAL NR. 180/ 20.03.2012
LEGI SI DECRETE
- Lege privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 42/2011 pentru mofificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata si a Legii nr. 93/2009 privind institutiile fianciare nebancare….
Se aproba O.U.G nr. 42 din 27 aprilie 2011 pentru modificarea si completarea O.U.G nr. 113/2009 privind serviciile de plata a Legii nr. 93/2009 privind IFN-urile.
O R D O N A N Ț Ă D E U R G E N Ț Ă
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2009
privind serviciile de plată și a Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare
Având în vedere angajamentul Guvernului de a continua reformele economice și financiare în vederea menținerii stabilității economice în contextul crizei financiare globale actuale și de a asigura îmbunătățirea corespunzătoare a cadrului legislativ relevant, inclusiv prin integrarea acquis-ului comunitar în legislația națională, ținând seama că prin adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, s-a realizat transpunerea Directivei 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului din13 noiembrie 2007 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a directivelor 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE și 2006/48/CE și de abrogare a Directivei 97/5/CE, care este o directivă de maximă armonizare, întrucât instituțiilor de plată le este permis și accesul la alte activități comerciale, inclusiv activitatea de creditare, cu respectarea legislației naționale ce reglementează activitățile în cauză, luarea acestor măsuri în regim de urgență se impune având în vedere că neadoptarea cu celeritate a modificărilor legislative preconizate, astfel încât să se asigure corelarea legislației naționale în domeniul activității de creditare în termenul prescris pentru asigurarea continuității activității entităților care desfășoară astfel de activitate, respectiv 30 aprilie 2011, luând în considerare și aspectele inerente de natură contabilă, conduce la instabilitate legislativă cu crearea de dezechilibre pe segmental instituțiilor financiare nebancare autorizate deja și cu impact negativ asupra stabilității financiare, cum ar fi posibila migrare a unei activități reglementate spre un cadru legislativ lipsit de instrumente ce țin de adoptarea unei conduite prudente și responsabile în desfășurarea activității de creditare și de
evitare a supraîndatorării populației, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
Art. I. — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685 din 12 octombrie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 11, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) În scopul aplicării alin. (1), Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor furnizează Băncii Naționale a României, la cererea acesteia, informații cu privire la personae și entități expuse la risc de spălare a banilor și finanțare a actelor
de terorism.”
2. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
„(3) În vederea luării unei decizii privind cererea de autorizare, Banca Națională a României poate consulta și alte autorități cu competențe relevante.”
3. La articolul 22, după alineatul (1) se introduce un noualineat, alin. (11), cu următorul cuprins:
„(11) Instituțiile de plată desfășoară activitatea de creditare prevăzută la alin. (1) în conformitate cu regulile unei practice prudente și sănătoase, cu respectarea prezentei ordonanțe de urgență și a reglementărilor emise în aplicare.”
4. La articolul 22, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Instituțiile de plată pot acorda alte credite decât cele prevăzute la alin. (1) cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare.”
5. La articolul 27, alineatele (2)—(4) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(2) Hotărârea Băncii Naționale a României cu privire la retragerea autorizației se comunică în scris instituției de plată, împreună cu motivele care au stat la baza hotărârii, și se publică de către Banca Națională a României în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în cel puțin două cotidiene de circulație națională.
(3) Acționarii sau asociații instituției de plată pot hotărî renunțarea la autorizație și, dacă e cazul, dizolvarea entității, numai dacă pentru instituția de plată nu s-a deschis procedura insolvenței.
(4) În aplicarea alin. (3), instituția de plată comunică Băncii Naționale a României hotărârea adunării generale a acționarilor, respectiv a asociaților, însoțită de un plan care să asigure stingerea integrală a obligațiilor față de utilizatorii serviciilor de plată.”
6. La articolul 27, după alineatul (4) se introduc cinci noi alineate, alineatele (5)—(9), cu următorul cuprins:
„(5) Banca Națională a României aprobă solicitarea de renunțare la autorizație numai dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (3) și (4).
(6) Autorizația unei instituții de plată își încetează de drept valabilitatea în următoarele situații:
a) a avut loc o fuziune sau o divizare a instituției de plată în urma căreia aceasta își încetează existența;
b) s-a pronunțat o hotărâre de declanșare a procedurii falimentului instituției de plată.
(7) Încetarea valabilității autorizației în situația prevăzută la alin. (6), precum și hotărârea prin care se aprobă solicitarea de renunțare la autorizație se publică de către Banca Națională a României în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în cel puțin două cotidiene de circulație națională.
(8) Hotărârea Băncii Naționale a României cu privire la retragerea autorizației și cea prin care se aprobă solicitarea de renunțare la autorizație produc efecte de la data publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, sau de la o dată ulterioară, specificată în hotărârile respective.
(9) De la data la care produc efecte hotărârile prevăzute la alin. (8), respectiv de la încetarea valabilității autorizației, entitățile nu mai pot presta servicii de plată.”
7. Articolul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 30. — (1) Este interzisă utilizarea multiplă a elementelor eligibile pentru calcularea nivelului fondurilor proprii ale unei instituții de plată în cazul în care aceasta aparține unui grup din care mai face parte o altă instituție de plată, o instituție de credit, o societate de servicii de investiții financiare, o societate de administrare a portofoliului ori o societate de asigurări.
(2) Este interzisă utilizarea elementelor de fonduri proprii luate în calcul la determinarea nivelului fondurilor proprii aferent activității de prestare de servicii de plată pentru determinarea nivelului
fondurilor proprii aferent altor activități comerciale decât prestarea serviciilor de plată prevăzute la art. 8.”
8. La articolul 31, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Prin derogare de la prevederile legislației în materie, utilizatorii serviciilor de plată au prioritate față de alți creditori la distribuirea fondurilor protejate potrivit alin. (1), în cazul în care instituția de plată nu își mai îndeplinește obligațiile, în particular în caz de insolvență a instituției de plată.”
9. După articolul 33 se introduce un nou articol, articolul 33 1, cu următorul cuprins:
„Art. 331
.— (1) Pentru creditele legate de serviciile de plată, instituțiile de plată constituie, regularizează și utilizează provizioane specifice de risc de credit, potrivit reglementărilor emise de Banca Națională a României.
(2) Provizioanele astfel constituite sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.”
10. Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 34. — (1) Instituțiile de plată care acordă credite legate de serviciile de plată și a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată organizează și conduc contabilitatea în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu reglementările specifice elaborate de Banca Națională a României, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.
(2) Situațiile financiare anuale și situațiile financiare anuale consolidate ale instituțiilor de plată prevăzute la alin. (1) sunt supuse auditării de către auditorii statutari sau firme de audit.”
11. La articolul 52, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 52. — (1) Ulterior primirii notificării transmise de autoritatea competentă din statul membru de origine în legătură cu intenția unei instituții de plată de a desfășura activitate pe teritoriul României prin intermediul unei sucursale ori al unui agent, la cererea Băncii Naționale a României, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și alte autorități relevante furnizează acesteia informații cu privire la riscul de spălare a banilor sau de finanțare a actelor de terorism pe care îl implică proiectul ce face obiectul notificării.”
12. După articolul 63 se introduce un nou articol, articolul 631, cu următorul cuprins:
„Art. 631
. — (1) Banca Națională a României stabilește prin reglementări regimul instituțiilor de plată care desfășoară activitate de creditare, legat de calitatea de persoane juridice declarante la Centrala riscurilor bancare a Băncii Naționale a României.
(2) Nu se consideră încălcare a obligației de păstrare a secretului profesional transmiterea de către Centrala riscurilor bancare a informațiilor existente în baza sa de date instituțiilor de plată.”
13. La articolul 64, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) În cazul achiziționării de participații calificate la instituția de plată, inclusiv prin majorarea participațiilor existente, Banca Națională a României aprobă sau se poate opune achiziției dacă, în urma evaluării realizate, constată că acționarul care deține participații calificate nu îndeplinește cerințele prevăzute de prezentul titlu și reglementările emise în aplicare. Banca Națională a României se pronunță asupra achiziționării de participații calificate la instituția de plată în termen de 60 de zile de la data primirii documentelor și informațiilor complete, potrivit reglementărilor emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență. Pe perioada până la pronunțare, acționarul sau
asociatul în cauză nu are drept de vot legat de deciziile privind activitatea de prestare de servicii de plată.”
14. După articolul 119 se introduce un nou articol, articolul 1191 , cu următorul cuprins:
„Art. 1191
. — (1) Contractele de credit legate de serviciile de plată încheiate de prestatorii de servicii de plată, precum și garanțiile reale și personale afectate garantării creditului constituie titluri executorii.
(2) Garanțiile constituite în favoarea prestatorilor de servicii de plată în scopul garantării creditelor legate de serviciile de plată, care îndeplinesc condițiile de publicitate prevăzute de lege, conferă acestora prioritate față de terți, inclusiv statul, ale căror creanțe și garanții au îndeplinit ulterior condițiile de publicitate.”
Art. II. — Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 21 aprilie 2009, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Prevederile prezentei legi se aplică în mod corespunzător și sucursalelor din România ale instituțiilor financiare având sediul în străinătate.”
2. La articolul 1, alineatul (3) se abrogă.
3. La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 2. — (1) Activitatea de creditare se desfășoară cu titlu profesional prin instituții de credit și prin instituțiile financiare prevăzute la secțiunea a 2-a a cap. IV al titlului I al părții I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu dispozițiile actului normativ sus-menționat, prin prestatori de servicii de plată care acordă credite legate de serviciile de plată, în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și prin instituții financiare nebancare, în condițiile stabilite prin prezenta lege, prin legile speciale care le reglementează activitatea și prin reglementările emise de Banca Națională a României în aplicarea prezentei legi.”
4. La articolul 5, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
„c) instituții financiare nebancare — entități ce desfășoară activitate de creditare cu titlu profesional în condițiile stabilite de prezenta lege;”.
5. La articolul 14, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) În cadrul derulării activității de creditare, instituțiile financiare nebancare pot presta servicii de emitere și administrare de carduri de credit pentru clienți, altele decât cele care intră sub incidența prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările și completările ulterioare, și pot desfășura activități legate de procesarea tranzacțiilor cu acestea, cu respectarea reglementărilor în domeniu.”
6. La articolul 14, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:
„(9) Instituțiile financiare nebancare înscrise în Registrul general pot presta servicii de plată si pot acorda credite legate de activitatea de plată, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările s icompletările ulterioare. Acest tip de credite nu intră sub incidenta prezentei legi.”
7. La articolul 46, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:
„(2) Nu se consideră încălcare a obligatiei de păstrare a secretului profesional transmiterea de către Centrala riscurilor bancare a informatiilor existente în baza sa de date institutiilor financiare nebancare.”
Art. III. — În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Banca Natională a României emite reglementări pentru punerea ei în aplicare

- MONITORUL OFICIAL NR. 0290/ 03.05.2012
ACTUL NR. 378/24.04.2012
EMITENT- GUVERNUL ROMANIEI
- Hotărâre privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003

...
textul integral in atasament