Hotarare nr. 1856/2006

din 21/12/2006
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1034 din 27/12/2006

pentru aplicarea sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley privind comertul international cu diamante brute

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al prevederilor art. 1, art. 2 pct. 1 lit. c), pct. 2 si 4, art. 8-10, art. 11 alin. 2, art. 14 lit. c), art. 18 si 22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, al prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1), art. 45 alin. (2), art. 64 alin. (1) si (2), art. 83 alin. (1), art. 101-106, art. 107-111, art. 181-182 si ale art. 201-205 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei si al prevederilor art. 1, 19, 24 si 26-28 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.368/2002 de punere in aplicare a sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley privind comertul international cu diamante brute, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - Prezenta hotarare instituie regimul de import, export si tranzit al diamantelor brute si controlul intern al operatiunilor cu diamante brute pe teritoriul Romaniei, avand ca scop aplicarea sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley.
Art. 2. - Operatiunile cu diamante se desfasoara in conditiile reglementate de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de prezenta hotarare.
Art. 3. - In sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) control intern - totalitatea procedurilor reglementate, la nivel national, de punere in aplicare a sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley, in vederea eliminarii diamantelor conflictuale din comertul legitim cu diamante brute;
b) dovezi concludente:
- un certificat sau copia certificata pentru conformitate cu originalul a acestuia, emis de o autoritate competenta a unui participant la Procesul Kimberley, care, pe timpul importului, a
insotit diamantele brute ce sunt exportate;
- o factura sau un alt document, cuprinzand informatii cu privire la vanzatorul, donatorul sau testatorul si la cumparatorul sau detinatorul diamantelor brute, din care rezulta ca diamantele brute exportate se afla pe teritoriul Comunitatii Europene, in concordanta cu prevederile sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley;
- un document prin care se confirma certificarea stocurilor sau o confirmare, emisa potrivit art. 6 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.368/2002 de punere in aplicare a sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley privind comertul international cu diamante brute, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare Regulament;
- o declaratie scrisa potrivit art. 13 din Regulament.
c) operatiuni cu diamante - orice operatiuni cu diamante brute sau prelucrate, asa cum sunt acestea definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 190/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 4. - (1) Autoritatea romana desemnata pentru aplicarea sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley este Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, prin Directia metale pretioase si pietre pretioase, denumita in continuare Autoritate Comunitara.
(2) In exercitarea atributiilor ce ii revin, Autoritatea Comunitara colaboreaza cu Comisia Europeana, cu celelalte autoritati comunitare, cu autoritatile competente din statele participante, cu autoritatile responsabile de aplicarea reglementarilor Procesului Kimberley din alte state, cu Secretariatul Procesului Kimberley si cu organizatiile internationale care indeplinesc atributii cu privire la sistemul de certificare a diamantelor brute.
(3) Pentru aplicarea sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley pe teritoriul Romaniei, Autoritatea Comunitara colaboreaza cu Autoritatea Nationala a Vamilor, cu Comitetul Interministerial infiintat potrivit Legii nr. 206/2005 privind punerea in aplicare a unor sanctiuni internationale, cu alte autoritati si institutii publice, cu organizatiile neguvernamentale si profesionale din domeniul comertului cu diamante brute.
Art. 5. - (1) Autoritatea Comunitara are urmatoarele atributii:
a) confirma certificatele ce insotesc importurile de diamante brute;
b) emite si valideaza certificatele comunitare ce insotesc exporturile de diamante brute;
c) efectueaza verificarea fizica pentru fiecare incarcatura de diamante brute prezentata pentru import sau export, precum si pentru fiecare incarcatura de diamante prelucrate in sistem de perfectionare activa;
d) confirma si certifica, dupa caz, stocurile de diamante brute existente la nivelul Comunitatii Europene inainte de intrarea in vigoare a Regulamentului sau exporturile catre Comunitatea Europeana, cu maximum 5 zile inainte de intrarea in vigoare a Regulamentului;
e) raporteaza Comisiei Europene, conform prevederilor art. 5 alin. (3), ale art. 10 alin. (1), ale art. 14 alin. (3) si ale art. 15 alin. (1) din Regulament;
f) pastreaza documentele conform prevederilor art. 10 alin. (2) si ale art. 15 alin. (2) din Regulament;
g) intocmeste si pastreaza evidenta persoanelor fizice si juridice inregistrate si pastreaza rapoartele anuale inaintate de acestea;
h) pastreaza evidente ale controalelor efectuate si ale rezultatelor acestora;
i) alte atributii stabilite prin actele normative in vigoare.
(2) Autoritatea Comunitara percepe o redeventa pentru tiparirea, confirmarea, emiterea si/sau validarea unui certificat si pentru verificarea fizica efectuata in conformitate cu prevederile prezentei hotarari. Valoarea acestei redevente nu poate fi mai mare decat costurile prestatiilor curente in materie, realizate de Autoritatea Comunitara.
Art. 6. - Autoritatea Nationala a Vamilor stabileste, prin decizie a conducatorului institutiei, birourile vamale desemnate pentru introducerea diamantelor brute pe teritoriul Romaniei, tranzitul si, respectiv, scoaterea diamantelor brute de pe teritoriul Romaniei.
Art. 7. - (1) Persoanele fizice si juridice care desfasoara operatiuni de import, export sau tranzit de diamante brute asigura transportul acestora, pe toata durata procedurilor prevazute de prezenta hotarare, pe riscul si cheltuiala  proprie.
(2) Persoanele prevazute la alin. (1) au dreptul de a fi prezente in timpul verificarii integritatii containerului si a sigiliilor acestuia, precum si la deschiderea si verificarea fizica a fiecarui lot.

CAPITOLUL II
Regimul de import

Art. 8. - (1) La importul diamantelor brute, birourile vamale desemnate aplica procedura vamala prevazuta prin actele normative in vigoare.
(2) Daca in aplicarea atributiilor ce le revin, inclusiv pentru verificarea existentei originalului certificatului insotitor, agentii vamali verifica fizic continutul containerelor in care sunt transportate diamante brute, prin ruperea sigiliilor originale aplicate, certifica acest fapt in documentul vamal, resigileaza coletul prin aplicarea sigiliului vamal si notifica Autoritatii Comunitare, prin transmiterea unei copii a declaratiei vamale.
(3) Incarcaturile de diamante brute vor fi transportate la Autoritatea Comunitara in termen de 3 zile de la data eliberarii acestora din vama.
Art. 9. - (1) Autoritatea Comunitara verifica de indata, la prezentarea incarcaturii, integritatea containerelor si a sigiliilor aplicate, precum si existenta certificatului emis si validat de autoritatea competenta a unui participant.
(2) Autoritatea Comunitara este abilitata sa rupa atat sigiliile originale, cat si pe cele aplicate in conditiile art. 8 alin. (2).
(3) Pentru a stabili daca continutul unei incarcaturi corespunde datelor ce figureaza in certificatul insotitor, Autoritatea Comunitara deschide fiecare container, efectueaza verificarea fizica a fiecarui lot de diamante brute si intocmeste buletinul de analiza aferent, in doua exemplare originale.
(4) Daca Autoritatea Comunitara constata ca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 3 din Regulament, confirma certificatul care insoteste incarcatura.
(5) In cazul in care Autoritatea Comunitara constata diferente cantitative sau valorice, acestea sunt consemnate in buletinul de analiza, precum si in confirmarea de import aferenta certificatului si sunt notificate biroului vamal desemnat, in vederea regularizarii operatiunii vamale.
(6) Autoritatea Comunitara furnizeaza importatorului o copie certificata pentru conformitate cu originalul a certificatului si un exemplar al buletinului de analiza.
(7) Daca Autoritatea Comunitara constata ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 3 din Regulament, pune sechestru pe incarcatura si dispune masuri de verificare.
(8) Daca Autoritatea Comunitara, in urma verificarilor efectuate, constata buna-credinta a importatorului sau faptul ca neindeplinirea conditiilor decurge din actiunea altei autoritati in exercitiul functiunii, dispune remedierea deficientelor constatate, iar dupa constatarea remedierii acestora ridica sechestrul si aplica procedura prevazuta la alin. (4).

CAPITOLUL III
Regimul de export

Art. 10. - (1) La prezentarea unei incarcaturi de diamante brute destinate exportului, Autoritatea Comunitara va proceda de indata la emiterea unui certificat comunitar, daca constata ca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 12 alin. (1) din Regulament si la art. 3 lit. b) din prezenta hotarare.
(2) Pentru a stabili daca continutul unei incarcaturi corespunde datelor ce figureaza in certificatul emis, Autoritatea Comunitara deschide fiecare container, efectueaza verificarea fizica a fiecarui lot de diamante brute si intocmeste buletinul de analiza aferent, in trei exemplare originale.
(3) Autoritatea Comunitara valideaza certificatul comunitar care insoteste incarcatura numai daca a stabilit ca datele inscrise pe certificat corespund cu continutul acesteia si ca fiecare container a fost sigilat corespunzator.
(4) Daca Autoritatea Comunitara constata ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (1), pune sechestru pe incarcatura si dispune masuri de verificare.
(5) Daca Autoritatea Comunitara, in urma verificarilor efectuate, constata buna-credinta a exportatorului, dispune remedierea deficientelor constatate, iar dupa constatarea remedierii acestora ridica sechestrul si aplica procedura prevazuta la alin. (3).
(6) Autoritatea Comunitara furnizeaza exportatorului o copie certificata pentru conformitate cu originalul a certificatului comunitar si doua exemplare ale buletinului de analiza, din care unul pentru autoritatea vamala.
Art. 11. - (1) Autoritatea Comunitara informeaza exportatorul cu privire la birourile vamale desemnate, in vederea inceperii procedurilor vamale de export.
(2) La exportul diamantelor brute, birourile vamale desemnate aplica procedura vamala prevazuta prin actele normative in vigoare.
(3) Daca in aplicarea atributiilor ce le revin agentii vamali verifica fizic continutul containerelor in care sunt transportate diamante brute, prin ruperea sigiliilor originale aplicate, certifica acest fapt in documentul vamal, resigileaza coletul prin aplicarea sigiliului vamal si notifica Autoritatii Comunitare, prin transmiterea unei copii a declaratiei vamale.
(4) Birourile vamale, stabilite conform art. 6, notifica Autoritatii Comunitare iesirea de pe teritoriul Romaniei a unui transport de diamante brute, prin transmiterea unei copii a declaratiei vamale.

CAPITOLUL IV
Regimul de tranzit

Art. 12. - (1) Prevederile art. 2 alin. (1) si ale art. 8-11 nu se aplica diamantelor brute aflate in tranzit pe teritoriul Romaniei.
(2) La tranzitul diamantelor brute, birourile vamale desemnate aplica procedura vamala prevazuta prin actele normative in vigoare.
(3) Daca scopul declarat al tranzitului este acela de a supune transportul verificarilor unei Autoritati Comunitare in vederea confirmarii certificatului insotitor, biroul vamal desemnat va notifica Autoritatii Comunitare, prin transmiterea unei copii a declaratiei vamale de tranzit.
(4) Autoritatea Comunitara isi va indeplini atributiile conform procedurii stabilite la art. 9.

CAPITOLUL V
Controlul intern

Art. 13. - (1) Persoanele fizice si juridice care desfasoara operatiuni cu diamante brute sunt obligate sa se inregistreze la Autoritatea Comunitara.
(2) La cererea de inregistrare, depusa in scris, persoanele fizice trebuie sa anexeze:
- copia actului de identitate;
- declaratie pe propria raspundere privind tipul de operatiuni cu diamante brute pe care le desfasoara;
- copia autorizatiei pentru operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase, emisa de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.
(3) La cererea de inregistrare, depusa in scris, persoanele juridice trebuie sa anexeze:
- copia certificatului unic de inregistrare sau a altui document echivalent stabilit prin legislatia in vigoare;
- declaratie pe propria raspundere a persoanei autorizate de catre persoana juridica sa semneze cererea de inregistrare, privind tipul de operatiuni cu diamante brute pe care persoana juridica le desfasoara;
- copia autorizatiei pentru operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase, emisa de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.
(4) Nu sunt supuse inregistrarii Autoritatea Comunitara si Autoritatea Nationala a Vamilor.
(5) In cazul in care intervin modificari in datele furnizate conform alin. (2) si (3) sau in cazul in care persoana fizica sau juridica inceteaza sa desfasoare operatiuni cu diamante brute, aceasta este obligata sa le comunice Autoritatii Comunitare in termen de 10 zile de la data producerii lor.
(6) Autoritatea Comunitara inregistreaza persoanele fizice si juridice in termen de 10 zile de la depunerea unei cereri complete si conforme, aplicantul fiind informat in scris asupra acestui aspect.
(7) Inregistrarea nu stabileste drepturi de natura unei autorizatii si nu acorda persoanelor fizice sau juridice dreptul de a desfasura operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase.
(8) Inregistrarea se face fara plata unor taxe.
Art. 14. - Fiecare act de comert sau fapt de comert translativ de drepturi cu privire la diamante brute, cu exceptia celor de import, export sau tranzit, trebuie sa fie insotit de cel putin unul din documentele prevazute la art. 3 lit. b).
Art. 15. - (1) Persoanele fizice si juridice care desfasoara operatiuni de procesare a diamantelor brute trebuie sa tina evidente privind cel putin:
- denumirea bunurilor si pozitiile tarifare vamale aferente;
- caracteristicile calitative si cantitative ale diamantelor brute ce urmeaza a fi supuse procesarii;
- calitatea si cantitatea diamantelor rezultate in urma procesarii;
- pierderi si reziduuri tehnologice.
(2) Evidentele prevazute la alin. (1) se pastreaza pe o durata de minimum 5 ani de la data intocmirii lor.
Art. 16. - Persoanele fizice si juridice care desfasoara operatiuni cu diamante brute sunt obligate sa pastreze documentele aferente importului, exportului si tranzitului pe o durata de minimum 5 ani de la data intrarii in posesia lor.
Art. 17. - Persoanele fizice si juridice care desfasoara operatiuni cu diamante brute sunt obligate sa intocmeasca si sa inainteze Autoritatii Comunitare un raport anual privind operatiunile cu diamante brute desfasurate, pana la data de 31 martie a fiecarui an, pentru anul calendaristic precedent.
Art. 18. - (1) Controlul respectarii prevederilor legale privind aplicarea sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley se face de catre personalul Autoritatii Nationale a Vamilor, in ceea ce priveste reglementarile vamale, si de catre personalul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, in ceea ce priveste celelalte prevederi.
(2) Incarcaturile de diamante brute care, la introducerea sau scoaterea din tara, nu indeplinesc conditiile stabilite prin Regulament si prezenta hotarare, se retin si se inregistreaza de biroul vamal, care le preda imediat in depozit Autoritatii Comunitare.
(3) Controalele dispuse de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor se fac de catre personalul cu atributii de control, impreuna cu cel putin un specialist anume imputernicit din cadrul Directiei metale pretioase si pietre pretioase.
(4) Persoana fizica sau juridica controlata are urmatoarele obligatii:
a) sa permita accesul in toate spatiile in care desfasoara sau care au legatura cu desfasurarea operatiunilor cu diamante brute;
b) sa prezinte diamantele brute, diamantele procesate si reziduurile tehnologice pe care le detine;
c) sa prezinte documentele, inregistrarile, evidentele si orice alte documente solicitate, care au legatura cu operatiunile cu diamante desfasurate;
d) sa furnizeze dovezi in sustinerea declaratiilor pe care le face pe durata verificarii;
e) sa furnizeze in scris explicatii;
f) sa permita ridicarea de inscrisuri, in copie si original;
g) sa permita ridicarea de probe de diamante.
(5) Persoana fizica sau juridica controlata are urmatoarele drepturi:
a) sa solicite ca personalul care face verificarea sa se legitimeze;
b) sa formuleze obiectii;
c) sa formuleze contestatii in conditiile prevazute de lege.
(6) Rezultatul controlului se consemneaza intr-un proces-verbal de constatare.
Art. 19. - (1) Constituie contraventii, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni, urmatoarele fapte:
a) importul de diamante brute cu nerespectarea prevederilor art. 3 din Regulament;
b) neprezentarea la Autoritatea Comunitara in termenul stabilit la art. 8 alin. (3) din prezenta hotarare;
c) exportul diamantelor brute cu nerespectarea prevederilor art. 11 din Regulament;
d) nereturnarea certificatului comunitar a carui perioada de valabilitate a expirat catre Autoritatea Comunitara, in termen de 10 zile de la data expirarii;
e) desfasurarea de operatiuni cu diamante brute fara inregistrarea prevazuta la art. 13 alin. (1) din prezenta hotarare;
f) necomunicarea modificarilor intervenite in termenul si conditiile prevazute la art. 13 alin. (5) din prezenta hotarare;
g) nerespectarea prevederilor art. 14 din prezenta hotarare;
h) neintocmirea, intocmirea defectuoasa sau nepastrarea evidentelor in conditiile prevazute la art. 15 din prezenta hotarare;
i) nepastrarea documentelor prevazute la art. 16 din prezenta hotarare;
j) incalcarea prevederilor art. 17 din prezenta hotarare;
k) nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (4) din prezenta hotarare.
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a)-c), e) si g) se sanctioneaza cu amenda de la 25.000 lei la 50.000 lei si confiscarea bunurilor ce fac obiectul contraventiei.
(3) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. d), f) si h)-k) se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei.
Art. 20. - Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii se fac de catre personalul prevazut la art. 18 alin. (3).
Art. 21. - Contraventiilor prevazute la art. 19 le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

CAPITOLUL VI
Dispozitii finale si tranzitorii

Art. 22. - In aplicarea prevederilor prezentei hotarari, Autoritatea Nationala a Vamilor si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor pot elabora proceduri, in conditiile reglementate prin actele de organizare si functionare ale acestora.
Art. 23. - Prevederile prezentei hotarari intra in vigoare la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, cu exceptia prevederilor privind Autoritatea Comunitara, care intra in vigoare la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a Regulamentului Comisiei Europene de modificare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.368/2002, in sensul completarii anexei III cu datele de identificare si de contact ale Autoritatii Comunitare romane.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

...
textul integral in atasament