Ordin nr. 313/2006

din 21/11/2006
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 980 din 07/12/2006

privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 101/2004 pentru aprobarea conditiilor in vederea autorizarii operatiunii de marcare cu marca de garantie proprie

Avand in vedere prevederile:
- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor masuri privind
infiintarea, organizarea/reorganizarea sau functionarea, dupa caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice, cu modificarile ulterioare, coroborate cu ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, cu modificarile ulterioare;
- Hotararii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificarile ulterioare;
- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararii Guvernului nr. 633/2003 privind infiintarea pe langa Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a unei activitati finantate din venituri proprii, in temeiul art. 4 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 755/2003, cu  modificarile ulterioare, al art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 190/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 28 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.344/2003,

presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emite urmatorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 101/2004 pentru aprobarea conditiilor in vederea autorizarii operatiunii de marcare cu marca de garantie proprie, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 426 din 12 mai 2004, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5. - (1) Personalul desemnat potrivit art. 4 va sustine un test tip grila si o proba practica, organizate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.
(2) Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea testarii in vederea autorizarii operatiunii de marcare a obiectelor si bijuteriilor din metale pretioase si aliaje ale acestora cu marca de garantie proprie, bibliografia, data si locul sustinerii testului-grila vor fi disponibile la sediul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si pe site-ul www.anpc.ro si vor fi transmise, prin fax sau e-mail, organizatiilor patronale din domeniu.
(3) Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor va asigura publicarea intr-un cotidian de larga circulatie, cu cel putin 15 zile inainte de data sustinerii testarii, a unui anunt cu privire la data si locul desfasurarii acesteia.
(4) Vor putea sustine proba practica numai persoanele desemnate potrivit art. 4, care au promovat testul-grila, in conditiile stabilite prin Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea testarii in vederea autorizarii operatiunii de marcare a obiectelor si bijuteriilor din metale pretioase si aliaje ale acestora cu marca de garantie proprie.
(5) Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor va organiza anual testare in vederea autorizarii operatiunii de marcare cu marca de garantie proprie."
2. La articolul 6, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6. - (1) Vor fi autorizate sa efectueze operatiuni de marcare cu marca de garantie proprie persoanele fizice sau juridice al caror personal desemnat potrivit art. 4 va promova testarea constand in testul-grila si proba practica."
3. Dupa articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 10, cu urmatorul cuprins:
"Art. 10. - Pentru participarea la testare se percep taxe in limitele si in conditiile stabilite prin Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea testarii in vederea autorizarii operatiunii de marcare a obiectelor si bijuteriilor din metale pretioase si aliaje ale acestora cu marca de garantie proprie."
Art. II. - Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Gheorghe Ciubotaru

...
textul integral in atasament