CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Paza obiectivelor, bunurilor, şi valorilor şi protecţia persoanelor prin forţe şi mijloace civile se realizeazã cu sprijinul şi sub coordonarea, îndrumarea şi controlul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi al unitãţilor subordonate, care urmãresc respectarea prevederilor legale în acest domeniu de activitate.
(2) Paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor şi protecţia persoanelor prin forţe şi mijloace militare se realizeazã cu sprijinul şi sub coordonarea, îndrumarea şi controlul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române şi al unitãţilor subordonate, care urmãresc respectarea prevederilor legale în acest domeniu de activitate.
(3) Prevederile prezentelor norme metodologice nu se aplicã activitãţilor privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi persoanelor, precum şi a transporturilor cu caracter special aparţinând structurilor şi instituţiilor din cadrul sistemului de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã, care se asigurã în conformitate cu reglementãrile stabilite în cadrul acestora.
Un instrument menit sa economiseasca si sa eficientizeze timpul avocatilor, consilierilor juridici, notarilor, magistratilor!
ART. 2
(1) În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevãzute de Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã în continuare Lege, unitãţile prevãzute la art. 2 alin. (1) din Lege, denumite în continuare unitãţi indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori asociere, modul de deţinere a bunurilor ori valorilor, trebuie sã adopte mãsuri de securitate în formele prevãzute de Lege, completate cu mãsuri procedurale.
(2) Cerinţele minimale de securitate, pe zone funcţionale şi categorii de unitãţi, sunt prevãzute în anexa nr. 1.
(3) Adoptarea mãsurilor de securitate prevãzute la alin. (1) se realizeazã în conformitate cu analiza de risc efectuatã de unitate, prin structuri de specialitate sau prin experţi abilitaţi, care deţin competenţe profesionale dobândite pentru ocupaţia de evaluator de risc la securitatea fizicã.
(4) Pânã la adoptarea standardului ocupaţional pentru ocupaţia de evaluator de risc la securitatea fizicã, analizele de risc pot fi elaborate de specialişti cu o vechime în domeniul evaluãrii riscului la securitatea fizicã mai mare de 5 ani.
(5) Analiza de risc la securitate fizicã trebuie sã asigure identificarea vulnerabilitãţilor şi a riscurilor, determinarea nivelului de expunere la producerea unor incidente de securitate fizicã şi sã indice mãsurile de protecţie necesare obiectivului analizat.
ART. 3
(1) Pentru unitãţile care îşi desfãşoarã activitatea printr-o reţea formatã din subunitãţi sau puncte de lucru distribuite teritorial, responsabilitatea asigurãrii mãsurilor de securitate în întreaga reţea revine conducerii unitãţii centrale.
Va oferim 57 de modele de cereri si actiuni in justitie, redactate impecabil, in conformitate cu prevederile noului Cod!
(2) Organizarea în comun a pazei se poate efectua, cu avizul poliţiei, în situaţiile în care unitãţile funcţioneazã în acelaşi imobil, perimetru sau spaţiu alãturat, caz în care obligaţia asigurãrii mãsurilor de securitate revine conducãtorilor unitãţilor care deţin cota de proprietate ori folosinţã majoritarã sau administratorului obiectivului, cu consultarea celorlalţi deţinãtori.
(3) Pentru asigurarea pazei, ordinii şi siguranţei localurilor publice, hotelurilor, motelurilor, campingurilor, cluburilor, pensiunilor, discotecilor şi altor locuri de distracţie sau de agrement, administratorii acestora au obligaţia de a folosi personal de pazã calificat şi atestat, potrivit legii.
ART. 4
(1) Conducãtorii unitãţilor care opereazã cu numerar au obligaţia implementãrii unor mãsuri eficiente în scopul asigurãrii protecţiei personalului şi a valorilor pe timpul manipulãrii, procesãrii, depozitãrii sau transportului şi descurajãrii sãvârşirii infracţiunilor contra patrimoniului, precum şi în scopul acordãrii sprijinului necesar organelor judiciare în vederea identificãrii fãptuitorilor.
(2) La obiectivele cu program permanent în care pe timpul nopţii îşi desfãşoarã activitatea mai puţin de 3 angajaţi, conducãtorii unitãţilor au obligaţia executãrii şi folosirii unui ghişeu special amenajat care sã asigure protecţia la atacuri manuale asupra casierului.
(3) În situaţia unitãţilor la care activitatea de procesare, depozitare şi transport de valori este externalizatã, obligaţia pentru adoptarea acestor mãsuri de securitate revine prestatorului licenţiat al acestor servicii.
ART. 5
(1) Planul de pazã este documentul în baza cãruia se organizeazã paza şi se întocmeşte cu respectarea prevederilor art. 5 din Lege.
(2) În situaţii excepţionale, pentru asigurarea provizorie a protecţiei unitãţii, pe o perioadã de maximum 7 zile pot fi instituite mãsuri de pazã care nu necesitã întocmirea planului de pazã şi avizarea acestuia.
(3) Planul de pazã se depune la structura de poliţie organizatã la nivelul unitãţii administrativ-teritoriale pe raza cãreia se aflã obiectivul, denumitã în continuare unitate de poliţie competentã teritorial, cu cel puţin 24 de ore înainte de instituirea pazei potrivit contractului de prestãri de servicii ori deciziei conducerii, în cazul pazei proprii.
(4) Actualizarea planului de pazã se face numai în situaţia modificãrii suprafeţei, topografiei obiectivului, a dispozitivului de pazã, a regulilor de acces ori la schimbarea prestatorului, prin intermediul unor acte adiţionale.
ART. 6
În situaţia în care mãsurile de securitate a obiectivului, adoptate de conducerea unitãţii ca rezultat al analizei de risc la securitatea fizicã, prevãd utilizarea numai a mijloacelor mecanofizice şi a sistemelor tehnice de alarmare, monitorizare şi intervenţie, fãrã a se institui pazã cu personal uman, nu se întocmeşte plan de pazã.
ART. 7
În cazul în care are loc schimbarea furnizorului serviciilor de pazã sau al serviciilor de monitorizare şi intervenţie, fostul furnizor este obligat, la solicitarea scrisã a beneficiarului, sã asigure prestarea serviciilor, contra cost, conform prevederilor contractuale, pânã ce noul furnizor va realiza instituirea serviciului de pazã sau conectarea în întregime a sistemelor tehnice de alarmare ale unitãţii, dar nu mai mult de 30 de zile de la data comunicãrii deciziei de reziliere a contractului.
ART. 8
(1) Unitatea de poliţie competentã teritorial analizeazã planul de pazã şi acordã avizul de specialitate în cel mult 30 de zile de la data înregistrãrii solicitãrii.
(2) Avizul de specialitate se acordã dacã sunt îndeplinite cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) planul de pazã conţine toate datele şi informaţiile prevãzute la art. 5 alin. (3) din Lege;
b) beneficiarul face dovada dreptului de proprietate sau de folosinţã asupra obiectivului ce urmeazã a fi asigurat cu pazã;
c) existã un contract de prestãri de servicii încheiat cu respectarea prevederilor legale şi în termen de valabilitate cu o societate specializatã de pazã şi protecţie ce deţine licenţã de funcţionare valabilã, în cazul în care paza se efectueazã prin astfel de societãţi;
d) analiza de risc la securitatea fizicã a fost efectuatã potrivit prezentelor norme metodologice.
(3) În situaţia existenţei unui litigiu privind dreptul de proprietate sau de folosinţã asupra obiectivului se acordã aviz de specialitate pentru planul de pazã depus de beneficiarul care face dovada înscrierii acestor drepturi în registrul de carte funciarã şi prezintã documente care atestã dreptul de proprietate sau de folosinţã. În aceste cazuri, regulile privind accesul în obiectiv se stabilesc de pãrţile în litigiu, pânã la soluţionarea acestuia.
(4) Avizul poliţiei pentru planul de pazã se retrage când nu mai sunt îndeplinite cumulativ condiţiile care au stat la baza acordãrii, caz în care beneficiarul şi prestatorul aplicã mãsurile de restabilire a situaţiei legale.
ART. 9
(1) Planurile de pazã a cãilor ferate, pãdurilor, terenurilor forestiere, fondurilor de vânãtoare şi de pescuit, conductelor pentru transportul hidrocarburilor şi al produselor petroliere, sistemelor de irigaţii şi a reţelelor telefonice şi de transport al energiei electrice se adapteazã caracteristicilor funcţionale ale acestora.
(2) Planurile de pazã destinate unor obiective care depãşesc limitele unei unitãţi administrativ-teritoriale se avizeazã în comun de unitãţile de poliţie competente teritorial, cererea fiind depusã la unitatea pe raza cãreia se aflã suprafaţa cea mai mare a obiectivului.
ART. 10
(1) Documentele specifice executãrii şi evidenţierii serviciului de pazã prin forţe şi mijloace civile şi modelele acestora sunt cuprinse în anexa nr. 2.
(2) Documentele prevãzute la alin. (1) se înregistreazã la prestator şi se vizeazã spre neschimbare de beneficiar, iar dupã completare prestatorul asigurã pãstrarea acestora pe o duratã de minimum 2 ani. În cazul instituirii pazei proprii, documentele se înregistreazã şi se pãstreazã de cãtre unitate.
(3) Controlul modului în care sunt consemnate activitãţile desfãşurate în documentele specifice executãrii şi evidenţierii serviciului de pazã revine şefului de obiectiv, în cazul efectuãrii pazei prin societãţi specializate de pazã şi protecţie, sau şefului formaţiunii, pentru paza proprie.

CAP. II
Formele de pazã

SECŢIUNEA 1
Paza cu efective de jandarmi

ART. 11
(1) Achiziţia şi instalarea sistemelor electronice de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor a cãror pazã şi protecţie se executã cu efective de jandarmi se realizeazã de cãtre beneficiar, potrivit legii.
(2) Sistemele electronice de securitate ale obiectivelor pãzite cu efective de jandarmi se conecteazã la dispeceratele de monitorizare ale Jandarmeriei Române.
ART. 12
(1) Paza, protecţia şi intervenţia cu efective de jandarmi se organizeazã şi se efectueazã potrivit planului de pazã şi protecţie, întocmit de cãtre conducãtorii unitãţilor beneficiare împreunã cu unitatea de jandarmi care asigurã efectivele pentru pazã şi protecţie, dupã
efectuarea analizei de risc de cãtre o comisie numitã de comandantul/şeful unitãţii de jandarmi.
(2) Comisia prevãzutã la alin. (1) este formatã din ofiţeri specialişti, cu atribuţii în domeniu, din cadrul unitãţii care are în administrare obiectivele, bunurile şi valorile sau asigurã efectivele destinate pazei şi protecţiei, şi comandanţii/şefii structurilor de pazã şi protecţie; la lucrãrile comisiei participã şi reprezentanţii beneficiarului, cu respectarea prevederilor legale pe linia protecţiei informaţiilor clasificate.
ART. 13
(1) Formele, modalitãţile şi procedeele de pazã şi protecţie se stabilesc de cãtre comandantul/şeful unitãţii, de comun acord cu conducãtorul unitãţii beneficiare, în funcţie de executarea recunoaşterii şi a analizei de risc executate la obiectiv.
(2) Intervenţia cu efective de jandarmi se executã la obiectivele din competenţã, conform planului de intervenţie şi cooperare întocmit de cãtre unitatea de jandarmi competentã teritorial.
(3) Dispozitivele de protecţie fizicã la obiectivele cu activitãţi nucleare se stabilesc în conformitate cu normele metodologice prevãzute de Comisia Naţionalã pentru Controlul Activitãţilor Nucleare.
(4) În cazul unitãţilor în care paza, protecţia şi intervenţia cu efective de jandarmi se asigurã în comun cu societãţi specializate de pazã şi protecţie sau servicii publice specializate, întocmirea planului de pazã şi protecţie se face de cãtre conducãtorii unitãţilor beneficiare împreunã cu unitatea de jandarmi şi şefii acestor efective.
(5) În situaţia în care o instituţie funcţioneazã în mai multe imobile, paza şi protecţia cu efective de jandarmi se asigurã la sediul social al acesteia, iar la celelalte sedii, numai dacã sunt nominalizate într-un act normativ similar celui care a determinat instituirea pazei.
ART. 14
(1) Controlul efectivelor care asigurã paza, protecţia şi intervenţia la obiectivele a cãror pazã este asiguratã cu jandarmi revine Jandarmeriei Române.
(2) Controlul efectivelor care asigurã paza şi protecţia obiectivelor cu activitãţi nucleare, în sistem integrat de pazã şi protecţie unic condus de forţele de jandarmi, se executã trimestrial de cãtre Jandarmeria Românã şi personalul desemnat de beneficiar, conform unui plan comun de control.
ART. 15
La încheierea contractelor de prestãri de servicii cu unitãţile Jandarmeriei Române pentru paza şi protecţia obiectivelor, bunurilor şi valorilor, precum şi a transporturilor cu caracter special, beneficiarii serviciilor de pazã şi protecţie prevãzuţi la art. 6 alin. (1) din Lege au obligaţia de a prezenta documentele solicitate de cãtre unitatea de jandarmi necesare instituirii pazei.
ART. 16
(1) Personalul beneficiarului care însoţeşte transportul de bunuri şi valori asigurat prin efective de jandarmi, inclusiv conducãtorul auto, se include în compunerea echipajului şi se subordoneazã şefului echipajului.
(2) Transporturile de materii explozive, radioactive sau nucleare pot staţiona numai în afara localitãţilor, în parcãri ori în alte locuri special amenajate, cu înştiinţarea prealabilã a unitãţii de jandarmi şi a unitãţii competente teritorial a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţã.

SECŢIUNEA a 2-a
Paza cu personal din poliţia localã sau din serviciile publice destinate asigurãrii pazei obiectivelor de interes judeţean

ART. 17
(1) Paza bunurilor şi a valorilor deţinute de autoritãţile sau instituţiile publice locale ori judeţene se poate asigura şi cu personal contractual angajat al poliţiei locale sau al direcţiilor şi serviciilor judeţene de pazã, cu respectarea prevederilor legale referitoare la angajarea, calificarea şi atestarea acestor categorii de personal, precum şi la îndeplinirea atribuţiilor de serviciu ori la instituirea documentelor specifice.
(2) Controlul respectãrii prevederilor legale în acest domeniu de activitate se realizeazã de cãtre primar, reprezentanţii acestuia sau de conducerea poliţiei locale ori, dupã caz, de cãtre conducerea serviciilor publice destinate asigurãrii pazei obiectivelor de interes judeţean.
(3) Poliţia localã sau serviciile publice destinate asigurãrii pazei obiectivelor de interes judeţean asigurã servicii de pazã a obiectivelor, bunurilor şi valorilor ori a transporturilor de valori la obiectivele, bunurile şi valorile stabilite prin hotãrâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, respectiv a consiliului judeţean.
ART. 18
Conducerea unitãţii beneficiare a serviciilor de pazã prin intermediul poliţiei locale sau serviciilor publice destinate asigurãrii pazei obiectivelor de interes judeţean are obligaţia de a notifica unitatea de poliţie competentã teritorial cu privire la instituirea sau renunţarea la aceastã formã de pazã.

SECŢIUNEA a 3-a
Paza proprie

ART. 19
Paza proprie a obiectivelor, bunurilor sau valorilor aflate în patrimoniul unitãţilor se organizeazã şi se executã cu personal de pazã calificat şi atestat potrivit legii, aflat în raporturi de muncã sau de serviciu cu respectiva unitate.
ART. 20
(1) Angajatorul are obligaţia de a echipa personalul de pazã cu uniformã, echipament de protecţie, însemne distinctive şi ecuson de identificare, precum şi de a asigura portul acestora în timpul executãrii serviciului.
(2) Personalul de pazã are obligaţia ca pe timpul executãrii serviciului sã poarte uniforma de serviciu, echipamentul de protecţie, însemnele distinctive şi ecusonul de identificare.
(3) Descrierea uniformei de serviciu, echipamentului de protecţie, însemnelor distinctive şi a ecusonului de identificare constituie anexã la planul de pazã.
(4) Uniforma de serviciu, echipamentul de protecţie şi însemnele distinctive se stabilesc de fiecare conducãtor de unitate, cu respectarea prevederilor prevãzute în anexa nr. 3.
Un instrument menit sa economiseasca si sa eficientizeze timpul avocatilor, consilierilor juridici, notarilor, magistratilor!
(5) Nu se pot adopta însemne, uniforme, legitimaţii, accesorii de echipament sau denumiri similare ori asemãnãtoare cu cele ale autoritãţilor publice ale organismelor internaţionale la care România este parte.

SECŢIUNEA a 4-a
Paza în mediul rural

ART. 21
(1) Prin paza în mediul rural se asigurã paza bunurilor aflate în domeniul public sau privat al unitãţii administrative, precum şi a celor aparţinând cetãţenilor acesteia.
(2) Serviciul de pazã se realizeazã prin instituirea unor posturi fixe şi/sau patrule mobile pe raza administrativ-teritorialã a comunei, cu personal de pazã propriu al primãriei, calificat şi
atestat, cu personal al poliţiei locale sau agenţi din cadrul societãţilor specializate de pazã şi protecţie.
ART. 22
(1) Planul de pazã al comunei cuprinde urmãtoarele capitole: teritoriul, populaţia, cãile de acces, obiectivele de interes local, instalaţiile şi mijloacele tehnice de pazã şi de alarmare ale acestora, echipamentele de supraveghere video a cãilor de acces, dispozitivul de pazã prevãzut, echipamente de supraveghere video, consemnul general şi particular, dotarea cu uniformã, însemne distinctive, mijloace de comunicaţii şi autoapãrare. Acesta se întocmeşte anterior instituirii formei de pazã şi se actualizeazã în funcţie de modificãrile survenite.
Un instrument menit sa economiseasca si sa eficientizeze timpul avocatilor, consilierilor juridici, notarilor, magistratilor!
(2) Prin dispozitivul de pazã se stabileşte numãrul de posturi fixe şi itinerarele de patrulare, perioada în care acestea funcţioneazã şi efectivele necesare.
(3) În situaţia în care paza se asigurã cu personal al poliţiei locale, planul de pazã se întocmeşte de cãtre şeful acestei structuri, cu sprijinul de specialitate al unitãţii de poliţie competente teritorial, şi se aprobã de primar.
(4) Pentru executarea şi evidenţierea serviciului de pazã în mediul rural se instituie şi se utilizeazã documentele specifice prevãzute în anexa nr. 2.

SECŢIUNEA a 5-a
Paza şi protecţia prin societãţi specializate de pazã şi protecţie

ART. 23
Societãţile specializate de pazã şi protecţie sunt societãţi comerciale care au înscris ca obiect principal de activitate codul CAEN 8010, un sediu înregistrat şi autorizat pentru organizarea administrativã şi coordonarea operativã a personalului angajat şi care au dobândit dreptul de a presta serviciile prevãzute de Lege, conform licenţei acordate de Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu avizul prealabil al Serviciului Român de Informaţii.
ART. 24
Va oferim 57 de modele de cereri si actiuni in justitie, redactate impecabil, in conformitate cu prevederile noului Cod!
În înţelesul prezentelor norme metodologice, prin conducãtor al unei societãţi specializate de pazã şi protecţie se înţelege administratorul societãţii comerciale, preşedintele consiliului de administraţie sau directorul general ori executiv cu atribuţii în coordonarea operativã a personalului de pazã.
ART. 25
(1) În vederea obţinerii licenţei de funcţionare pentru a desfãşura activitãţi de pazã şi protecţie, reprezentantul legal al societãţii trebuie sã depunã la inspectoratul de poliţie judeţean competent sau la Direcţia Generalã de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe bazã de opis, urmãtoarele documente:
a) cererea de acordare a licenţei de funcţionare, datatã şi înregistratã la societate;
b) regulamentul de organizare şi funcţionare, întocmit cu respectarea modelului pus la dispoziţie de Inspectoratul General al Poliţiei Române, adaptat specificului societãţii;
c) lista prevãzutã la art. 20 alin. (3) lit. b) din Lege;
d) copie certificatã de pe dovada eliberatã de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mãrci, referitoare la înregistrarea denumirii societãţii şi a însemnelor distinctive;
e) copie certificatã de pe notificarea prin care se încunoştinţeazã consiliul judeţean sau, dupã caz, Consiliul General al Municipiului Bucureşti despre faptul cã societatea are sediul social în zona de responsabilitate a acestora;
f) certificatul de înregistrare şi certificatul constatator, eliberate de oficiul registrului comerţului cu toate menţiunile înscrise şi/referitoare la situaţia societãţii comerciale;
g) documente privind dovada existenţei sediului înregistrat şi autorizat pentru organizarea administrativã şi coordonarea operativã a personalului angajat;
h) copii certificate de pe atestatele profesionale pentru persoanele care urmeazã sã execute activitãţi de pazã şi protecţie, în situaţia în care societatea are angajate astfel de persoane;
i) documente privind dovada îndeplinirii condiţiilor prevãzute la art. 20 alin. (10) din Lege de cãtre conducãtorul societãţii;
j) dovada achitãrii taxei pentru obţinerea licenţei de funcţionare prevãzute la art. 20 alin. (3) lit. e) din Lege.
(2) Documentele prevãzute la alin. (1) lit. i), necesare acordãrii avizului prevãzut la art. 20 alin. (9) din Lege, sunt urmãtoarele:
a) copii certificate de pe actul de identitate sau alte documente ce fac dovada cetãţeniei şi a vârstei;
b) certificatul de cazier judiciar în termen de valabilitate;
Va oferim 57 de modele de cereri si actiuni in justitie, redactate impecabil, in conformitate cu prevederile noului Cod!
c) curriculum vitae elaborat potrivit prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae;
d) copie a certificatului de competenţe pentru ocupaţia "manager de securitate" sau a diplomei de licenţã - profilul ştiinţe juridice.
(3) Documentele prevãzute la alin. (1) şi (2), depuse în copie certificatã, se prezintã însoţite de documentele originale, care dupã confruntare se restituie reprezentantului legal.
(4) Persoanele juridice strãine care solicitã obţinerea licenţei de funcţionare pentru a desfãşura activitãţi de pazã şi protecţie trebuie sã depunã documente similare celor prevãzute la alin. (1)-(3), traduse şi legalizate.
ART. 26
(1) Dupã depunerea tuturor documentelor prevãzute la art. 25, unitatea de poliţie competentã verificã existenţa avizului prealabil al Serviciului Român de Informaţii, îndeplinirea condiţiilor referitoare la buna conduitã cetãţeneascã a conducãtorului societãţii, existenţa sediului înregistrat şi autorizat pentru organizarea administrativã şi coordonarea operativã a personalului angajat şi întocmeşte un raport cu propuneri corespunzãtoare, pe care îl înainteazã, împreunã cu întreaga documentaţie, Inspectoratului General al Poliţiei Române.
(2) Avizul prealabil al Serviciului Român de Informaţii se elibereazã la cererea inspectoratelor de poliţie judeţene, respectiv a Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în cursul procedurii de verificare a îndeplinirii condiţiilor de acordare a licenţei. Neacordarea avizului de cãtre Serviciul Român de Informaţii nu se motiveazã în situaţia în care este fundamentatã pe date şi informaţii ce privesc siguranţa naţionalã a României.
(3) În vederea verificãrii îndeplinirii condiţiei referitoare la buna conduitã cetãţeneascã, organele de poliţie competente efectueazã investigaţii şi verificãri la domiciliu sau reşedinţã, locurile de muncã anterioare, precum şi în evidenţele poliţiei sau ale altor instituţii. Prin buna conduitã cetãţeneascã se înţelege comportamentul conform normelor de convieţuire socialã, care nu aduce atingere valorilor sociale ocrotite de lege şi care nu lezeazã drepturile şi interesele celorlalţi membri ai comunitãţii cu care un anumit individ interacţioneazã la un moment dat.
ART. 27
(1) Avizul prevãzut la art. 20 alin. (9) din Lege se acordã în situaţia în care sunt îndeplinite cumulativ toate condiţiile prevãzute de Lege, numai împreunã cu licenţa de funcţionare prevãzutã la art. 20 alin. (2) din Lege sau ulterior obţinerii acesteia. Avizul îşi înceteazã
valabilitatea în momentul pierderii calitãţii de conducãtor al societãţii specializate de pazã şi protecţie sau neîndeplinirii oricãreia dintre condiţiile care au stat la baza acordãrii acestuia.
(2) Licenţa prevãzutã la art. 20 alin. (2) din Lege se acordã în situaţia în care sunt îndeplinite cumulativ toate condiţiile prevãzute de Lege, are valabilitate de 3 ani de la data emiterii şi poate fi reînnoitã la fiecare 3 ani, numai în intervalul de valabilitate.
(3) Societãţile comerciale care au deţinut licenţã şi nu au obţinut reînnoirea acesteia pot solicita eliberarea unei noi licenţe urmând procedura de licenţiere iniţialã, fãcând dovada cã nu mai activeazã în domeniu şi cã îndeplinesc condiţiile de licenţiere.
(4) Dupã eliberarea licenţei de funcţionare, Inspectoratul General al Poliţiei Române înscrie datele de identificare şi contact ale societãţii comerciale în evidenţa informatizatã constituitã potrivit art. 62 alin. (7) din Lege, denumitã în continuare Registrul naţional al societãţilor licenţiate, accesibil publicului pe pagina web a Poliţiei Române.
ART. 28
(1) Reînnoirea licenţelor de funcţionare a societãţilor specializate de pazã şi protecţie se solicitã cu cel puţin 90 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate.
(2) În vederea reînnoirii licenţei de funcţionare, reprezentantul legal al societãţii specializate de pazã şi protecţie are obligaţia depunerii în termenul prevãzut de alin. (1) la inspectoratul de poliţie judeţean sau, dupã caz, la Direcţia Generalã de Poliţie a Municipiului Bucureşti pe raza cãruia/cãreia îşi are sediul social a urmãtoarelor documente:
Un instrument menit sa economiseasca si sa eficientizeze timpul avocatilor, consilierilor juridici, notarilor, magistratilor!
a) cererea de reînnoire;
b) licenţa în original;
c) certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerţului cu situaţia la zi a societãţii comerciale, în formã extinsã;
d) certificatul de cazier judiciar al conducãtorului societãţii, aflat în termen de valabilitate;
e) certificatul de înregistrare a mãrcii la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mãrci eliberat societãţii pentru clasele corespondente activitãţilor licenţiate, aflat în perioada de valabilitate;
f) declaraţie pe propria rãspundere cu privire la contractele în derulare, personalul angajat şi atestat şi dotarea tehnico-materialã a societãţii, conform modelului postat pe site-ul poliţiei.
ART. 29
Inspectoratul General al Poliţiei Române acordã reînnoirea licenţei dacã societatea îndeplineşte cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) are ca obiect principal de activitate pazã şi protecţie şi se aflã în funcţiune;
b) funcţioneazã la sediile declarate şi înregistrate;
c) conducãtorul societãţii specializate de pazã şi protecţie este avizat şi îndeplineşte în continuare condiţiile prevãzute în art. 20 alin. (10) din Lege;
d) deţine mijloacele tehnico-materiale în vederea desfãşurãrii activitãţii pentru care a fost licenţiatã;
e) personalul de pazã angajat este calificat şi atestat profesional, cu excepţia celui angajat în condiţiile art. 41 alin. (2);
f) este respectat termenul de depunere a documentaţiei complete pentru solicitarea reînnoirii licenţei;
g) se menţine avizul Serviciului Român de Informaţii;
h) conducãtorul societãţii a pus la dispoziţia organelor de poliţie competente documentele, datele şi informaţiile solicitate de acestea în exercitarea atribuţiilor prevãzute de Lege sau de prezentele norme metodologice;
i) personalul de pazã nu a fost implicat în fapte repetate de furt din unitãţile asigurate cu pazã de cãtre societatea specializatã de pazã şi protecţie. Reprezintã fapte repetate sãvârşirea a cel puţin douã infracţiuni de furt cu complicitatea personalului de pazã.
ART. 30
Societãţile specializate de pazã şi protecţie pot presta serviciile licenţiate dacã conducãtorul societãţii deţine avizul poliţiei, iar personalul folosit este calificat şi atestat profesional pentru activitãţile respective.
ART. 31
(1) Conducãtorii societãţilor specializate de pazã şi protecţie au obligaţia de a asigura desfãşurarea activitãţii societãţilor specializate de pazã şi protecţie în sediile principale sau secundare, înregistrate la oficiul registrului comerţului şi notificate organelor de poliţie competente teritorial.
(2) Conducãtorul societãţii specializate de pazã şi protecţie are obligaţia de a comunica în termen de 15 zile inspectoratului de poliţie judeţean sau Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, dupã caz, pe raza cãruia/cãreia aceasta îşi are sediul social, orice modificare privind schimbarea adresei sediilor principale sau secundare, a datelor de contact sau a altor date legate de organizarea şi funcţionarea societãţii.
(3) Semestrial, pânã la data de 15 iunie, respectiv 15 decembrie, conducerea societãţii are obligaţia sã informeze, în scris, inspectoratul de poliţie judeţean sau Direcţia Generalã de Poliţie a Municipiului Bucureşti despre activitãţile desfãşurate, conform modelului publicat pe pagina web a Inspectoratului General al Poliţiei Române. Pentru punctele de lucru, informarea se depune la inspectoratul de poliţie judeţean sau Direcţia Generalã de Poliţie a Municipiului Bucureşti pe raza cãruia/cãreia s-au desfãşurat activitãţile respective.
ART. 32
Conducãtorii societãţilor specializate de pazã şi protecţie au obligaţia de a înfiinţa un registru special, dupã modelul prevãzut în anexa nr. 2j), în care consemneazã în ordine cronologicã contractele de prestãri de servicii, în termen de 5 zile de la data încheierii acestora.
ART. 33
(1) Pentru verificarea modului de efectuare a serviciului de cãtre personalul de pazã, conducãtorul societãţii trebuie sã asigure controlul acestora prin personal anume desemnat.
(2) Paza obiectivului asigurat cu un dispozitiv format din mai mult de 5 posturi de pazã este coordonatã de cãtre un şef de turã pe schimb, care efectueazã instruirea şi repartizarea în posturi a personalului de pazã, preluând atribuţiile unui post de pazã în caz de nevoie.
(3) Pentru fiecare obiectiv asigurat cu pazã şi protecţie printro societate specializatã, conducãtorul societãţii specializate trebuie sã desemneze un şef de obiectiv care sã asigure relaţionarea permanentã cu beneficiarul serviciilor de pazã şi sã dispunã mãsuri de eficientizare a serviciului prestat, precum şi controlul personalului din subordine.
(4) Verificarea modului de efectuare a serviciului de pazã se realizeazã zilnic, cel puţin o datã pe schimb, de cãtre personalul cu atribuţii de control anume desemnat, consemnându-se despre aceasta în registrul de control.
(5) Şeful de turã sau de obiectiv, dupã caz, executã instruirea agenţilor de pazã cu prevederile consemnelor generale şi particulare şi rãspunde de modul de executare a serviciului de cãtre aceştia.
ART. 34
(1) În vederea evidenţierii executãrii serviciului de pazã, conducãtorul societãţii specializate de pazã şi protecţie are obligaţia de a asigura documentele necesare specifice prevãzute în anexa nr. 2, iar şeful de obiectiv, de a verifica completarea corespunzãtoare a acestora.
(2) Toate evenimentele produse în obiectivele asigurate de societatea specializatã de pazã şi protecţie se înregistreazã şi se analizeazã lunar de conducerea societãţii.
ART. 35
(1) Planul de protecţie reprezintã documentul operativ, avizat de poliţie, în baza cãruia se desfãşoarã activitãţile specifice de gardã de corp.
(2) Planul de protecţie se întocmeşte de conducerea societãţii specializate de pazã şi protecţie cu consultarea beneficiarului şi se depune, spre avizare, la inspectoratul de poliţie judeţean sau la Direcţia Generalã de Poliţie a Municipiului Bucureşti pe raza cãruia/cãreia are domiciliul sau reşedinţa persoana cãreia i se asigurã protecţie, cu 5 zile înainte de începerea activitãţii contractate.
(3) Prin planul de protecţie se stabilesc în principal datele de identificare ale persoanei cãreia i se asigurã protecţia, date privind ameninţãrile posibile şi necesitatea protecţiei, dispozitivul de protecţie, limitele traseelor de deplasare, mijloacele de transport folosite, personalul abilitat care executã activitãţile de protecţie, consemnul general şi particular al personalului gardã de corp, modul de acţiune în diferite situaţii, legãtura şi cooperarea cu autoritãţile cu atribuţii în domeniu.
ART. 36
(1) Copia procesului-verbal prin care se constatã şi se sancţioneazã nerespectarea prevederilor art. 24, 40, art. 41^1 alin. (2) şi art. 42 din Lege se înainteazã de cãtre organul din care face parte agentul constatator, în termen de 5 zile, inspectoratului de poliţie judeţean sau, dupã caz, Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti în a cãrui/cãrei razã teritorialã se aflã sediul social al societãţii specializate de pazã şi protecţie.
(2) Unitãţile de poliţie prevãzute la alin. (1) ţin evidenţa sancţiunilor contravenţionale care atrag suspendarea, pe o perioadã de la o lunã la 3 luni, a dreptului societãţii sancţionate de a încheia noi contracte şi de a angaja personal şi au obligaţia de a se sesiza din oficiu cu privire la îndeplinirea condiţiilor de suspendare prevãzute de lege.
(3) Suspendarea dreptului de a încheia noi contracte şi de a angaja personal pentru executarea acestora se dispune prin dispoziţie a şefului inspectoratului de poliţie judeţean sau, dupã caz, a directorului general al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe raza cãruia/cãreia persoana juridicã îşi are sediul social, pe baza unui referat motivat în care sunt menţionate faptele constatate şi prevederile legale încãlcate, precum şi durata de suspendare propusã, în funcţie de gravitatea faptelor comise.
(4) Dupã dispunerea mãsurii, aceasta se comunicã societãţii în cauzã, Inspectoratului General al Poliţiei Române, Serviciului Român de Informaţii şi Inspectoratului Teritorial de Muncã, precizându-se în mod clar durata suspendãrii, data de la care intervine mãsura, precum şi obligaţiile ce revin conducãtorului societãţii în aceastã perioadã.
(5) Mãsura suspendãrii se publicã pe pagina web a Inspectoratului General al Poliţiei Române.
ART. 37
(1) Anularea licenţei de funcţionare a societãţii specializate de pazã şi protecţie, în cazurile prevãzute la art. 62 alin. (1) din Lege sau ca urmare a retragerii avizului prealabil al Serviciului Român de Informaţii, se dispune de cãtre Inspectoratul General al Poliţiei Române sau, dupã caz, de cãtre instanţa de judecatã.
(2) Inspectoratul de poliţie judeţean sau Direcţia Generalã de Poliţie a Municipiului Bucureşti, dupã caz, sesizat/sesizatã de sãvârşirea uneia dintre faptele care atrag anularea licenţei, în termen de 15 zile de la sesizare, efectueazã cercetãri şi stabileşte împrejurãrile comiterii faptei.
(3) Actul de constatare a situaţiei care atrage anularea licenţei, documentele care au stat la baza constatãrii, originalul licenţei de funcţionare şi raportul unitãţii de poliţie privind propunerea de anulare a licenţei se înainteazã Inspectoratului General al Poliţiei Române, care se pronunţã în termen de 10 zile de la data sesizãrii.
(4) În cazurile prevãzute la art. 62 alin. (1) lit. c) şi d) din Lege, anularea licenţei se dispune dupã rãmânerea definitivã a hotãrârii judecãtoreşti de condamnare a fãptuitorului.
(5) Mãsura anulãrii licenţei se comunicã societãţii specializate de pazã şi protecţie în cauzã, inspectoratului de poliţie judeţean sau Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti care a fãcut propunerea, Serviciului Român de Informaţii, precum şi oficiului registrului comerţului pe raza cãruia funcţioneazã societatea, pentru înscrierea menţiunii.
(6) Mãsura anulãrii licenţei de funcţionare poate fi atacatã în justiţie, potrivit legii, de cãtre societatea sancţionatã, iar pânã la rãmânerea definitivã a hotãrârii judecãtoreşti societatea specializatã de pazã şi protecţie beneficiazã de toate drepturile privind încheierea de contracte de servicii şi angajarea de personal.
(7) Mãsura anulãrii licenţei de funcţionare a societãţii specializate de pazã şi protecţie se publicã pe pagina web a Inspectoratului General al Poliţiei Române.
ART. 38
(1) La cererea conducãtorului societãţii specializate, precum şi în situaţia în care licenţa nu este reînnoitã, Inspectoratul General al Poliţiei Române actualizeazã în mod corespunzãtor informaţiile din Registrul naţional al societãţilor licenţiate.
(2) Cererea prevãzutã la alin. (1) se depune la inspectoratul de poliţie judeţean, respectiv la Direcţia Generalã de Poliţie a Municipiului Bucureşti pe raza cãruia/cãreia societatea specializatã de pazã şi protecţie îşi are sediul social sau la Inspectoratul General al Poliţiei Române, împreunã cu originalul licenţei.
ART. 39
În situaţia pierderii, distrugerii sau furtului licenţei de funcţionare, organele de poliţie elibereazã, la cerere, un duplicat al acesteia.
ART. 40
Modelul licenţei de funcţionare este prevãzut în anexa nr. 4.

CAP. III
Selecţia, atestarea, angajarea, pregãtirea şi dotarea personalului de pazã şi gardã de corp

SECŢIUNEA 1
Selecţia, atestarea şi angajarea personalului de pazã şi gardã de corp

ART. 41
(1) Conducãtorii unitãţilor şi conducãtorii societãţilor specializate de pazã şi protecţie au obligaţia încadrãrii personalului cu atribuţii de pazã sau gardã de corp doar din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile privind pregãtirea profesionalã şi atestarea, prevãzute la art. 41 alin. (1) din Lege, cu excepţia situaţiei prevãzute la art. 40 alin. (3) din Lege.
(2) În vederea angajãrii în condiţiile prevãzute la art. 40 alin. (3) din Lege, persoanele care îndeplinesc condiţiile legale dau o declaraţie pe propria rãspundere cu privire la faptul cã nu au mai fost angajate ca personal de pazã sau gardã de corp.
(3) Pentru obţinerea avizului Serviciului Român de Informaţii, unitãţile prevãzute la art. 40 alin. (2) din Lege înainteazã acestei instituţii adresa de solicitare a avizului însoţitã de copia certificatã a documentelor de identitate pentru fiecare persoanã angajatã în vederea executãrii serviciului de pazã. Neacordarea avizului de cãtre Serviciul Român de Informaţii nu se motiveazã în situaţia în care este fundamentatã pe date şi informaţii ce privesc siguranţa naţionalã a României.
ART. 42
Verificarea cunoaşterii limbii române de cãtre cetãţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European se face de cãtre angajator pe baza unui interviu şi a unei probe scrise.
ART. 43
Certificatul de competenţe profesionale prevãzut la art. 41 alin. (5) din Lege se obţine la cerere şi este eliberat de centrele de evaluare a competenţelor profesionale autorizate conform legii şi cuprinde întreaga arie ocupaţionalã.
ART. 44
(1) Ocupaţia de bazã în domeniul pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor şi gardã de corp este "agent de securitate" şi se dobândeşte prin absolvirea cursului de calificare de bazã "agent de securitate" şi promovarea examenului în acest sens.
(2) Poliţiştii care fac parte din comisiile de examinare constituite potrivit dispoziţiilor art. 41^1 din Lege sunt selectaţi din rândul celor cu experienţã de minimum 2 ani în domeniul sistemelor de securitate.
(3) Tematica programelor de formare profesionalã de bazã şi perfecţionare este prevãzutã în anexa nr. 5.
(4) Pentru a îmbunãtãţi cunoştinţele acumulate anterior, angajatorii sunt obligaţi sã asigure pregãtirea continuã a personalului de execuţie pânã la şeful de turã inclusiv, în limita a cel puţin 20 de ore anual, prin furnizori de formare profesionalã autorizaţi, în baza tematicii-cadru stabilite anual de Inspectoratul General al Poliţiei Române şi aprobate de Autoritatea Naţionalã pentru Calificãri. Rãspunderea pentru desfãşurarea pregãtirii continue revine conducãtorului societãţii sau, dupã caz, responsabilului cu pregãtirea din cadrul societãţii.
(5) Personalul de pazã care a absolvit pânã la data intrãrii în vigoare a prezentelor norme metodologice cursul de calificare pentru ocupaţia de agent pazã şi ordine - cod nomenclator 5169.1.1 este asimilat absolvenţilor cursului de calificare profesionalã de bazã.
ART. 45
Pentru ocupaţiile agent control acces, agent de securitate incinte, agent gardã de corp, agent de intervenţie pazã şi ordine şi agent transport valori se organizeazã cursuri de specializare, la care pot participa doar absolvenţii cursului de calificare de bazã.
ART. 46
(1) Copia procesului-verbal prin care se constatã contravenţia prevãzutã la art. 60 lit. e) din Lege, pentru încãlcarea de cãtre personalul de pazã ori gardã de corp a obligaţiilor şi atribuţiilor prevãzute la art. 48-50 din Lege, se înainteazã de cãtre organul din care face parte agentul constatator, în termen de 5 zile, inspectoratului de poliţie judeţean sau, dupã caz, Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti în a cãrui/cãrei razã teritorialã îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana sancţionatã.
(2) Unitãţile de poliţie prevãzute la alin. (1) ţin evidenţa sancţiunilor contravenţionale care impun retragerea atestatului personalului de pazã sau gardã de corp şi au obligaţia de a se sesiza din oficiu cu privire la îndeplinirea condiţiilor de retragere a atestatului prevãzute de lege.
(3) Retragerea atestatului personalului de pazã sau gardã de corp se dispune de cãtre conducerea inspectoratului de poliţie judeţean sau, dupã caz, a Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti în a cãrui/cãrei razã teritorialã îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana sancţionatã, dupã caz, pe baza:
a) actului prin care s-a dispus începerea urmãririi penale pentru o infracţiune în legãturã cu serviciul sau o infracţiune cu intenţie;
b) procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi aplicare a sancţiunii contravenţionale neatacat cu plângere în termenul legal sau, dupã caz, a hotãrârii judecãtoreşti irevocabile prin care s-a soluţionat plângerea împotriva procesului-verbal;
c) documentelor ce atestã pierderea aptitudinilor fizice sau de declarare a iresponsabilitãţii.
(4) Mãsura retragerii atestatului se înscrie în baza de date informatizatã şi este comunicatã în termen de 10 zile unitãţii angajatoare, persoanei în cauzã şi emitentului atestatului.
ART. 47
Certificatul de absolvire pentru ocupaţia "manager de securitate" se elibereazã de cãtre furnizorii de formare profesionalã autorizaţi potrivit legii, dupã absolvirea cursurilor de specializare organizate pe baza unei tematici-cadru stabilite de Inspectoratul General al Poliţiei Române şi aprobate de Autoritatea Naţionalã pentru Calificãri.
ART. 48
În situaţia pierderii, distrugerii sau furtului atestatului, organele de poliţie elibereazã, la cerere, un duplicat al acestuia.
ART. 49
Modelul atestatului profesional este prevãzut în anexa nr. 6A.

SECŢIUNEA a 2-a
Dotarea şi folosirea însemnelor şi a mijloacelor de apãrare

ART. 50
(1) Angajatorii au obligaţia dotãrii personalului de pazã şi gardã de corp cu ecusoane de identificare, potrivit art. 43 din Lege.
(2) Cu excepţia situaţiei în care personalul de pazã şi gardã de corp nu deţine atestat profesional, fiind angajat în condiţiile art. 41 alin. (2), în ecusonul de identificare se menţioneazã seria şi numãrul atestatului profesional.
(3) Ecusonul se poartã în partea stângã superioarã a uniformei, la vedere, asigurând vizibilitatea datelor de identificare.
(4) Modelul ecusonului de identificare este prevãzut în anexa nr. 6B.
ART. 51
Mijloacele din dotare pot fi folosite, în condiţiile legii, în caz de legitimã apãrare sau stare de necesitate, precum şi pentru apãrarea drepturilor şi libertãţilor fundamentale ale persoanelor, a avutului public şi privat şi oprirea acţiunilor violente ale elementelor turbulente.
ART. 52
(1) Personalul de pazã şi gardã de corp, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, poate fi dotat cu arme de foc, în condiţiile legii, bastoane din cauciuc sau tip tomfe, spray iritant-lacrimogen, dispozitive cu electroşocuri omologate şi certificate de instituţii abilitate, precum şi mijloace de comunicaţii.
(2) Pentru asigurarea pazei şi securitãţii obiectivelor pãzite, personalul de pazã poate fi dotat cu animale de serviciu, respectiv cai şi câini, special dresaţi şi antrenaţi, conform prevederilor planului de pazã şi/sau regulamentului de organizare şi funcţionare al societãţii specializate de pazã şi protecţie.
(3) Este interzisã dotarea personalului de pazã sau gardã de corp ori folosirea de cãtre acesta a cagulelor, mãştilor pentru acoperirea feţei sau a cãtuşelor metalice.
(4) Sunt interzise montarea sau folosirea de mijloace de semnalizare luminoasã ori acusticã, precum şi inscripţionarea, contrar prevederilor legale, a autovehiculelor utilizate de personalul societãţilor specializate de pazã şi protecţie.
ART. 53
(1) Bastoanele din cauciuc sau tip tomfe pot fi folosite atunci când procedeele de luptã corp la corp nu au dat rezultatele scontate ori mijloacele de atac ale agresorilor nu pot fi anihilate în alt mod.
(2) Sunt interzise dotarea personalului de pazã şi gardã de corp, precum şi folosirea de cãtre acesta a bastoanelor confecţionate din alte materiale decât cauciucul.
ART. 54
Pentru împiedicarea şi oprirea acţiunii persoanelor agresive care atacã personalul de pazã şi gardã de corp sau alte persoane pot fi folosite spray-urile lacrimogene de micã capacitate, de maximum 100 ml.

CAP. IV
Paza transporturilor bunurilor şi valorilor, precum şi a transporturilor cu caracter special

ART. 55
(1) Transportul bunurilor şi valorilor, constând în sume de bani, titluri de credite, cecuri sau alte înscrisuri de valoare, bijuterii, metale şi pietre preţioase, se efectueazã cu mijloace de transport anume destinate.
(2) Prin mijloace de transport anume destinate se înţelege:
a) autovehicule blindate şi semiblindate care, prin construcţie, dotare şi exploatare, au rolul de a asigura rezistenţa la acţiunea armelor de foc pentru protecţia personalului însoţitor şi rezistenţa la efracţie a compartimentului de valori;
b) autovehicule special amenajate având compartimentul de valori rezistent la efracţie, fixat de caroserie şi prevãzut cu încuietori acţionate din panoul de control al conducãtorului auto.
ART. 56
Un instrument menit sa economiseasca si sa eficientizeze timpul avocatilor, consilierilor juridici, notarilor, magistratilor!
(1) Autovehiculele blindate sunt autovehicule care au protecţie prin blindaj pentru compartimentele destinate personalului şi valorilor. Aceste autospeciale trebuie atestate de un certificat în care se menţioneazã clasele de rezistenţã la acţiunea armelor de foc, având cel puţin FB3 pentru blindaj, respectiv BR3 pentru geamuri, iar clasa de rezistenţã la efracţie a compartimentului de valori de cel puţin nivel 3, conform standardelor europene aplicabile.
(2) Autovehiculele semiblindate au protecţie prin blindaj pentru compartimentele destinate personalului, având clasele de rezistenţã sub clasele prevãzute la alin. (1), atestate de un certificat.
(3) Compartimentul de valori al autovehiculelor blindate şi semiblindate este prevãzut cu o singurã uşã, care este asiguratã cu închidere centralizatã a maşinii şi cu douã încuietori mecanice sigure.
(4) Certificarea elementelor folosite la blindajul autovehiculelor prevãzute la alin. (1) se realizeazã de un organism abilitat în acest sens.
ART. 57
(1) Derularea transporturilor bunurilor şi valorilor se realizeazã cu respectarea urmãtoarelor cerinţe minime:
a) transporturile bunurilor şi valorilor în cuantum sau cu o valoare de peste 500.000 euro ori echivalentul în lei se asigurã cu mijloace de transport blindate şi se realizeazã, dupã caz, cu jandarmi sau agenţi ai unei societãţi specializate de pazã şi protecţie, înarmaţi cu arme de foc letale, în condiţiile legii;
b) transporturile bunurilor şi valorilor în cuantum sau cu o valoare cuprinsã între 100.000 şi 500.000 euro ori echivalentul în lei se asigurã cu mijloace de transport blindate sau semiblindate şi se realizeazã, dupã caz, cu jandarmi ori agenţi ai unei societãţi specializate de pazã şi protecţie, înarmaţi cu arme de foc letale, în condiţiile legii;
c) transporturile bunurilor şi valorilor în cuantum sau cu o valoare cuprinsã între 10.000 şi 100.000 euro ori echivalentul în lei se asigurã cu mijloace de transport blindate, semiblindate sau special amenajate, însoţite cu personal de pazã propriu calificat şi atestat ori agenţi ai unei societãţi specializate de pazã şi protecţie, înarmaţi cu arme de foc, în condiţiile legii.
(2) Pentru bunurile şi valorile în cuantum de sub 10.000 euro sau echivalentul în lei nu este obligatorie organizarea transportului de valori, în condiţiile legii.
(3) Pentru acoperirea riscurilor la pierdere, furt sau distrugere a valorilor transportate, transportatorul ori beneficiarul contractului de transport, potrivit înţelegerii dintre pãrţi, trebuie sã deţinã poliţã de asigurare valabilã în raport cu bunurile sau valorile transportate.
ART. 58
(1) Planul de pazã al transporturilor bunurilor şi valorilor, precum şi al transporturilor cu caracter special cuprinde în anexã traseele şi adresele sediilor la/de la care se predau/preiau bunurile sau valorile monetare.
(2) În cazul în care adresele sediilor prevãzute la alin. (1) suferã modificãri ori se adaugã puncte de colectare/remitere, actualizarea planului se face prin depunerea anexelor refãcute la unitatea de poliţie care a avizat planul de pazã.
(3) Modificãrile prevãzute la alin. (2) se notificã unitãţii de poliţie care a avizat planul de pazã al transportului, înainte sã devinã operabile.
ART. 59
(1) Planul de pazã al transportului cuprinde elementele prevãzute la art. 26 alin (2) din Lege şi se depune la unitatea teritorialã de poliţie, cu cel puţin 15 zile înainte de data începerii activitãţii de transport.
(2) Actualizarea planului de pazã al transportului se face numai în situaţia modificãrii dispozitivului de pazã sau a regulilor de efectuare a pazei, precum şi în cazul schimbãrii prestatorului ori a autovehiculelor prevãzute în planul de pazã.
ART. 60
(1) Unitatea de poliţie competentã teritorial analizeazã planul de pazã al transporturilor şi acordã avizul de specialitate în cel mult 15 zile de la data înregistrãrii solicitãrii.
(2) Avizul poliţiei pentru planul de pazã se retrage când nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza acordãrii

...
textul integral in atasament