NOTA DE FUNDAMENTARE

 Sectiunea 1 - Titlul proiectului de act normativ

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1344/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, cu modificările şi completările ulterioare

Secţiunea a 2-a - Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situaţiei actuale

Prin art. 11 lit. c) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, cu modificările şi completările ulterioare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1344/2003 se prevede: „La cererea de autorizare adresată Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, persoana fizică trebuie să anexeze: c) avizul eliberat de organizaţiile patronale legal constituite, care să ateste că sediile secundare sunt organizate şi dotate corespunzător specificaţiilor operaţiunilor desfăşurate şi, după caz, că personalul utilizat este calificat profesional în domeniu.

Prin art. 12 lit. d) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, cu modificările şi completările ulterioare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1344/2003 se prevede: „La cererea de autorizare adresată Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, persoana juridică trebuie să anexeze: d) avizul eliberat de organizaţiile patronale legal constituite, care să ateste că sediile secundare sunt organizate şi dotate corespunzător specificaţiilor operaţiunilor desfăşurate şi, după caz, că personalul utilizat este calificat în domeniu”.

Precizăm că asociaţia profesională este definită ca organizaţie cu personalitate juridică, cu scop nepatrimonial, constituită de persoane fizice, denumite membri, ce apartin aceleiasi profesiuni sau unor profesiuni înrudite, care contribuie atât material, cât şi prin cunoştinţele şi munca lor la realizarea obiectivelor specifice. Constituirea asociaţiei profesionale se face prin libera asociere a membrilor ei în baza unei autorizaţii date în prealabil de organele şi în condiţiile prevăzute de lege, adoptându-se în acest scop, de către adunarea generală a asociaţilor, actul constitutiv şi statutul.

Conform Codului Muncii, art. 227: „(1) Patronatele, denumite şi organizaţii de angajatori, constituite în condiţiile legii, sunt organizaţii ale angajatorilor, autonome, fără caracter politic, înfiinţate   ca   persoane   juridice   de   drept   privat,   fără   scop patrimonial.

(2) Angajatorii se pot asocia în federaţii şi/sau confederaţii ori alte structuri asociative, conform legii.”

2. Schimbări preconizate

În vederea transpunerii Directivei 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieţei interne, Ministerul Economiei şi Finanţelor a iniţiat o procedură de scanare a legislaţiei existente. Precizăm că această directivă stabileşte dispoziţii generale pentru facilitarea exercitării libertăţii  de  stabilire  pentru  prestatorii  de  servicii  şi  a  liberei circulaţii a serviciilor, menţinând totodată un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor.

Prin scrisoarea nr. 568560/ 27.11.2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor ne sesizează faptul că lit. c) a articolului 11 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin  Hotărârea Guvernului nr.

1344/2003 contravine prevederilor art. 14 pct. 6 din Directivă.

Totodată s-a constatat că şi dispoziţiile art. 12 lit. d) contravin prevederilor art. 14 pct. 6 din Directivă.

Astfel, potrivit art. 14 pct. 6 din Directivă 2006/123/CE, accesul la  o  activitate de  servicii sau  exercitarea acesteia nu poate fi condiţionat de „intervenţia directă sau indirectă a operatorilor  concurenţi,  inclusiv  în  cadrul  organismelor consultative, în acordarea autorizaţiilor sau în adoptarea altor decizii ale autorităţilor competente, cu excepţia organismelor şi asociaţiilor profesionale sau a altor organizaţii care acţionează în calitate de autoritate competentă;”

Prin urmare, HG nr. 1344/2003 prevede avizul eliberat de organizaţiile patronale, care presupune intervenţia directă sau indirectă a operatorilor concurenţi, încălcând prevederile art. 14 pct. 6 din Directiva 2006/123/CE.

În consecinţă se propune abrogarea literei c) a articolului 11 şi a literei d) a articolului 12 din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1344/2003.

...
textul integral in atasament