AVIZ referitor la proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Analizand proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor prefioase si pietrelor prefioase in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, transmis de Secretariatul General al Guvemului cu adresa nr.53 din 31.03.2010,

CONSILIUL LEGISLATIVIn temeiul art.2 alin.1 lit.a) clin Legea nr.73/1993, republicata si art.46(2) din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Legislativ,

Avizeaza favorabil proiectul de lege
, cu urmatoarele observatii si propuneri:

1. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase din Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in scopul transpunerii in legislatia interna a prevederilor Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile in cadrul pietei interne, in ceea ce priveste efectuarea operatiunilor cu metale pretioase si pietre pretioase. Avand in vedere Deciziile Curtii Constitutionale nr. 548/2008 si nr. 786/2009, prin continutul sau normativ, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, iar in aplicarea art. 75 alin.(1) din Constitutia Romaniei, republicata, prima Camera sesizata este Senatul.

2. La titlu, intrucat interventiile legislative suferite de actul normativ de baza sunt prevazute in cuprinsul partii introductive a art.I, este necesara eliminarea expresiei, “republicata, cu modificarile si completarile ulterioare".

3. La art. II alin. (2), intrucat legea urmeaza sa intre in vigoare, potrivit art. III, la 15 zile de la data publicarii, este necesar ca expresia, “de la data publicarii prezentei legi" sa fie inlocuita cu sintagma, “de la data intrarii in vigoare a prezentei legi".
4. La art. III, pentru respectarea rigorilor stilului normativ, expresia “in  termen de 15 zile de la data publicarii" trebuie inlocuita cu sintagma “la 15 zile de la data publicarii".

...
textul integral in atasament