REFERAT DE NECESITATE ŞI OPORTUNITATE

 

Conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Art. 14: “În desfăşurarea activităţii sale Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor este singura instituţie în măsură ca, pe teritoriul României:

a)      să emită norme intene de lucru şi să stabilescă tarifele pentru activitatea de analiză, marcare şi expertizare pe care le desfăşoară

b)      să stabilească mărcile utilizate pentru marcarea metalelor preţioase

c)      să efectueze expertize ale metalelor preţioase şi pietrelor preţioase …..” De asemenea conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii de Guvern nr. 1344/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, cu modificările şi completările ulterioare, obiectele şi bijuteriile confecţionate din metale preţioase şi aliajele acestora pot fi comercializate numai dacă sunt marcate. Înainte de marcare, obiectele şi bijuteriile din metale preţioase sunt supuse analizei pentru stabilirea titlului.

Normele Tehnice de analiză şi marcare a metalelor preţioase şi aliajelor acestora, aprobate prin Ordinul nr.102/2004 al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, au în vedere doar metoda de stabilire a titlului cu ajutorul pietrei Lydia,

 

 

 

metodă de analiză nedistructivă, utilizată atât de către operatorii economici autorizaţi pentru marcarea cu marca de garanţie proprie cât şi de ANPC DMPPPPK, cu precizarea că în cadrul DMPPPPK se utilizează şi alte metode nedistructive (XRF, metoda hidrostatică) dar şi distructive în cadrul laboratorului de încercări metale preţioase acreditat RENAR., metode care nu sunt reglementate prin Ordinul mai sus menţionat, acestea neadresându-se operatorilor economici. Menţionăm  că activitatea de analiză, marcare şi expertizare a metalelor preţioase a DMPPPPK se realizează conform procedurilor operaţionale aprobate de preşedintele ANPC, având la bază prevederile legale în vigoare precum şi standardele internaţionale din domeniu.

În Capitolul VIII, art.31 al Normelor Tehnice de analiză şi marcare a metalelor preţioase şi aliajelor acestora, aprobate prin Ordinul nr.102/2004 al preşedintelui ANPC, sunt prevăzute situaţiile în care pe anumite obiecte şi bijuterii din metale preţioase, nu se aplică marca, dar pentru care DMPPPPK eliberează buletine de analiză, buletine/rapoarte de expertiză sau rapoarte de încercare, după caz.

Având în vedere:

-   poziţia ANPC – DMPPPPK  de instituţie independentă de terţă parte, fără interese în piaţa metalelor preţioase,  cu rol în protectia consumatorilor, în principal,

 

de limitare şi chiar eradicare a evaziunii fiscale, de limitare a concurenţei neloiale între operatorii economici din domeniu ;

-    necesitatea unei mai bune evidenţe a mişcării metalelor preţioase atat în piaţă cat si la scoaterea din tara, problemă ridicată chiar de organizaţiile patronale în cadrul discuţiilor avute pe parcursul anului 2014;

-      inexistenţa unor prevederi concrete în legislaţia actuală a metalelor preţioase, referitoare la analiza lingourilor şi topiturilor din metale preţioase

Este necesar, oportun si se impune ca vânzarea, cumpărarea şi scoaterea din ţară a lingourilor şi/sau topiturilor din metale preţioase sau aliaje ale acestora, să se facă numai însoţite de raport de încercare eliberat de către laboratorul de încercări al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm să binevoiţi a aproba completarea Art. 31 al Ordinului Preşedintelui ANPC nr. 102/ 2004, conform propunerii anexate si postarea acesteia pe siteul ANPC in vederea consultarii.

 

 

ORDIN

 

privind modificarea Ordinului nr. 102/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice de analiză şi marcare a metalelor preţioase şi aliajelor acestora

 

 

Având în vedere prevederile:

 

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România, republicată;

-     Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003,

-    Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modific[rile ulterioare;

 

 

în temeiul art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012, al art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000, republicată, şi al art. 27 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite următorul ordin:

 

Art. I. Normele tehnice de analiză şi marcare a metalelor preţioase şi aliajelor acestora, aprobate prin Ordinul nr. 102/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 426 din 12 mai 2004, se modifică după cum urmează:

 

 

 

 

Articolul 31 din cadrul Capitolului VIII - Obiecte şi bijuterii exceptate de la marcare, se modifică şi va avea următorul conţinut:

„Art. 31. (1) Sunt exceptate de la marcare:

 

 1. obiectele şi bijuteriile confecţionate din metale preţioase şi aliaje ale acestora, care din cauza construcţiei se pot deforma, fisura sau deteriora în orice alt mod ca urmare a aplicării mărcii,
 2. plăcuţele, fragmentele şi lucrările din aur dentar şi din alte aliaje dentare ale metalelor preţioase;
 3. fragmentele de obiecte şi bijuterii din metale preţioase;
 4. monedele, medaliile şi plachetele din metale preţioase şi aliaje ale acestora;
 5. lingourile din metale preţioase şi aliaje ale acestora;
 6. metalele preţioase şi aliajele acestora sub formă de materii prime;
  1. obiectele confecţionate din metale preţioase sau aliaje ale acestora, utilizate în scop industrial sau de cerecetare ori pentru analize de laborator;
  2. obiectele şi bijuteriile confecţionate din metale preţioase şi aliaje ale acestora, destinate exportului;
  3. obiectele  care  au  părţi  confecţionate  din  metale  preţioase  şi  aliaje  ale acestora, care din cauza construcţiei nu pot fi analizate la piatra de analiză;

10.  obiectele şi bijuteriile confecţionate din metale comune sau din alte materiale acoperite total sau parţial cu metale preţioase sau aliaje ale acestora.

 

(2)    Vânzarea, cumpărarea şi scoaterea din ţară a lingourilor şi/sau topiturilor din metale preţioase sau aliaje ale acestora, se face numai însoţite de raport de încercare eliberat de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

(3)   Excepţie de la prevederile alin. (2) fac aurul financiar şi aurul monetar, aşa cum sunt definite în Ordonanţa de urgenţă nr. 190/2000, privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, cu modificările şi completările ulterioare. „

 

REFERAT

 

Conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii de Guvern nr. 1344/2003 pentru aprobarea  Normelor  metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor  preţioase în România, cu modificările şi completările ulterioare, bijuteriile şi obiectele din metale preţioase trebuie să fie marcate înainte de comercializare sau înainte de expunerea spre comercializare de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor sau de către persoanele fizice sau juridice autorizate.

 

Începând cu anul 2004, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, conform prevederilor Ordinului Preşedintelui ANPC nr. 101/ 2004 pentru aprobarea condiţiilor în vederea autorizării operaţiunii de marcare cu marca de garanţie proprie, a autorizat un număr de 687 de operatori economici să efectueze operaţiunea de marcare a bijuteriilor şi obiectelor din metale preţioase cu marca de garanţie proprie.

 

Ulterior autorizării operatorilor economici de a aplica marca de garanţie proprie, au fost constatate o serie de deficienţe cu privire la utilizarea acestora :

 

-       falsificarea unor mărci de garanţie proprie şi aplicarea acestora atât pe obiecte din metale preţioase cât şi din metal comun;

-       utilizarea necorespunzătoare a mărcilor de garanţie proprie, în sensul aplicării acestora pe obiecte din metal comun sau pe alt tip de metal preţios decât cel pentru care  erau destinate ;

-       utilizarea poansoanelor cu mărci de garanţie proprie de către alte persoane decât cele desemnate pentru utilizarea acestora şi aflate în evidenţele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor ;

 

 

-       neînregistrarea mărcilor de garanţie proprie la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi neprezentarea spre desfigurare a mărcilor de garanţie proprie după scoaterea din uz a acestora, conform prevederilor legale ;

 

-       imposibilitatea clarificarii situatiei unor operatori economici si a poansoanelor detinute de acestia (societati vandute unor terti, societati in faliment sau insolventa care sunt inregistrate ca avand poansoane si alte situatii similare).

 

 

Toate aceste deficienţe au condus la o scădere continuă a protecţiei consumatorilor prin înşelarea acestora si chiar a comercianţilor de către importatorii autorizaţi să aplice  marca  de garanţie proprie. Aceste situaţii au fost constatate atât în timpul activităţii cotidiene a Direcţiei Metale Preţioase, Pietre Preţioase şi Proces Kimberley cât şi cu ocazia controalelor tematice efectuate de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

 

AUTORITATEA NAOIONALĂ PENTRU PROTECOIA CONSUMATORILOR

 

 

 

Ordin nr. …………………

 

pentru aprobarea condiţiilor în vederea autorizării şi menţinerii autorizării operaţiunii de marcare a metalelor preţioase cu marca de garanţie proprie

 

 

Avand în vedere prevederile:

 

-  Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare;

-  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în Romania, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-   Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă  a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1344/2003.

 

În temeiul  art.  5 alin. (5)  din Hotărârea Guvernului nr.  700/2012, al art.  12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000, republicată, şi al art. 28 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1344/2003,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite următorul ordin

 

Art. 1. Prezentul Ordin stabileşte condiţiile aplicabile în vederea autorizării sau menţinerii autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunii de marcare a metalelor preţioase cu marcă de garanţie proprie.

Art. 2. Prevederile prezentului Ordin se aplică operatorilor economici autorizaţi de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor să efectueze cel puţin una dintre următoarele operaţiuni :

a)  prelucrarea metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase (exclusiv producerea obiectelor

şi bijuteriilor din metale preţioase);

 

b)  introducerea în ţară a metalelor preţioase D  i a pietrelor pretioase.

 

Art. 3. Condiţiile necesare pentru autorizarea sau  menţinerea  autorizaţiei  pentru efectuarea operaţiunii de marcare a metalelor pretioase cu marcă de garanţie proprie sunt:

-  autorizaţia pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase pentru cel puţin una dintre operaţiunile prevăzute la art. 2, vizată anual;

-  personal propriu angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, desemnat prin decizia administratorului, care promovează testarea respectiv retestarea, anual;

 

-   dotarea tehnică specifică tipului de metal preţios pentru care se solicită marca  de garanţie proprie conform art. 7.

 

 

Art. 4. (1) Documentele care se vor depune la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor în vederea obţinerii autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunii de marcare a metalelor preţioase cu marca de garanţie proprie de către operatorul economic, al cărui personal a promovat testarea, sunt următoarele:

-  cerere de autorizare pentru efectuarea operaţiunii de marcare a metalelor preţioase;

 

-  autorizaţia pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase pentru cel puţin una dintre operaţiunile prevăzute la art. 2, vizată anual;

-  proces verbal de constatare, eliberat de personalul de specialitate al Direcţiei Metale Preţioase, Pietre Preţioase şi Proces Kimberley al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 2 la prezentul Ordin, prin care se atestă existenţa dotării tehnice prevăzute la art.7;

-  cerere de stabilire a mărcii de garanţie proprie;

 

-  dovada achitării taxei de autorizare pentru operaţiunea de marcare a metalelor preţioase.

 

(2) Documentele care se vor depune la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor în vederea menţinerii autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunii de marcare a metalelor preţioase cu marca de garanţie proprie de către operatorul economic, al cărui personal a promovat retestarea anuală, sunt următoarele:

-  autorizaţia pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase pentru cel puţin una dintre operaţiunile prevăzute la art. 2, vizată anual;

-  proces verbal de constatare, eliberat de personalul de specialitate al Direcţiei Metale Preţioase, Pietre Preţioase şi Proces Kimberley al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 2 la prezentul Ordin, prin care se atestă existenţa dotării tehnice prevăzute la art.7.

Art. 5. (1) În termen de 30 de zile de la depunerea documentaţiei complete, prevăzute la art. 4 alin. (1), Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor va completa autorizaţia cu operaţiunea de marcare a metalelor preţioase şi va stabili conţinutul mărcilor de garanţie proprie.

(2)  Personalul desemnat, care a promovat testarea, are dreptul de marcare cu marca de garanţie proprie numai a obiectelor şi bijuteriilor din  metale  preţioase  aparţinând operatorului economic care l-a desemnat în vederea participării la testare şi strict pentru tipul de metal preţios pentru care a promovat testarea.

(3)   Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor va organiza anual retestarea personalului în vederea menţinerii dreptului de a aplica marca de garanţie proprie a operatorului economic care l-a desemnat.

 

Art. 6. – (1) În vederea menţinerii autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunii de marcare a metalelor preţioase, operatorii economici autorizaţi în perioada 2004-2007, vor depune în termen de 90 de zile, de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, la sediul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor - Direcţia  Metale  Preţioase, Pietre Preţioase şi Proces Kimberley din Bucureşti, str. Fabrica de Chibrituri, nr. 30, sector

 

5, dosarul pentru retestarea personalului desemnat să aplice marca de garanţie proprie, ce va conţine următoarele documente:

-    cerere de înscriere la testare al cărei model este prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul Ordin;

 

-  autorizaţia pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase, vizată anual, pentru  cel puţin una dintre operaţiunile prevăzute la art. 2;

-   adeverinţă de stabilire a conţinutului mărcii de garanţie proprie emisă de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor;

 

-  proces verbal de constatare, eliberat de personalul de specialitate al Direcţiei Metale Preţioase, Pietre Preţioase şi Proces Kimberley al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 2 la prezentul Ordin, prin care se atestă existenţa dotării tehnice prevăzute la art.7;

-  decizia administratorului pentru desemnarea personalului propriu angajat ;

 

-  copia cărţii de identitate sau a altui document echivalent a persoanei desemnate;

 

-    copia contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată a  persoanei desemnate;

 

-  fişa de aptitudini, a persoanei desemnate, eliberată de medicina muncii.

 

(2)    După data primei testări, organizată de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, operatorii economici al caror personal a promovat testarea în perioada 2004-2007, îşi vor menţine autorizaţia pentru efectuarea operaţiunii de marcare a metalelor preţioase numai în condiţiile prevăzute la art. 3.

(3)   Retestarea va consta într-o probă teoretică şi o probă practică.

 

(4)   Vor putea susţine proba practică numai acele persoane care au promovat proba teoretică în condiţiile stabilite prin Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea testării în vederea autorizării sau menţinerii autorizării operaţiunii de marcare cu marca de garanţie proprie a obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase, denumit în continuare “Regulament”.

 

Art. 7. Dotarea tehnică minimă specifică tipului de metal preţios pentru operatorii economici care solicită autorizarea sau menţinerea autorizării pentu efectuarea operaţiunii de marcare a metalelor preţioase este următoarea:

1.  piatra de analiză;

 

2.  lupă;

 

3.  ciocan;

 

4.  suport de marcare;

 

5.  reactivi chimici, depozitaţi în sticluţe de culoare brună, cu dop rodat şi picurător, pentru: aur - 6 reactivi specifici, argint - 1 reactiv specific, platină - 1 reactiv specific;

6.  chei etalon cu diferite compoziţii chimice pentru fiecare titlu legal după cum urmează:

 

 

Nr. crt.

 

Metal preţios

Titlu

 

%0

 

Nr. chei etalon

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

Aur galben

375

6

500

6

585

15

750

6

833

5

900

4

916

5

 

 

2.

 

 

Aur alb

375

1

585

1

750

1

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

Argint

750

1

800

1

875

1

916

1

925

1

4.

Platină

950

1

5.

Paladiu

spectrometru cu fluorescenţă de raze X *

 

 

* Spectrometrul cu fluorescenţă de raze X trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 

-  pentru toate aliajele metalelor preţioase, eroarea de măsurare trebuie să fie sub 0,5%, demonstrată prin rapoarte de aplicaţii ale firmei producatoare;

-   abaterea standard a valorilor  obţinute pentru 10 măsurători consecutive efectuate în acelaşi loc pe aliajele metalelor preţioase să fie sub 0,1%, demonstrată prin rapoarte de aplicaţii ale firmei producatoare.

 1. spaţiu special amenajat pentru analiza şi marcarea metalelor preţioase în care este obligatorie prezenţa unei mese speciale de lucru şi a unei case de bani.

Art. 8. – (1) Condiţiile necesare pentru participarea la testarea în vederea autorizării operaţiunii de marcare a metalelor preţioase cu marca de garanţie proprie sunt:

-    cerere de înscriere la testare al cărei model este prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul Ordin;

 

-  decizia administratorului pentru desemnarea personalului propriu angajat;

 

-  copia contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată;

 

-  fişa de aptitudini, a persoanei desemnate, eliberată de medicina muncii;

 

-  autorizaţia pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase, vizată anual, pentru  cel puţin una dintre operaţiunile prevăzute la art. 2;

-  copia cărţii de identitate sau a altui document echivalent a persoanei desemnate.

 

(2)  Testarea va consta într-o probă teoretică şi o probă practică.

 

(3)   Vor putea susţine proba practică numai acele persoane care au promovat proba teoretică în condiţiile stabilite prin Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea testării în vederea autorizării sau menţinerii autorizării operaţiunii de marcare cu marca de garanţie proprie a obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase, denumit în continuare “Regulament”.

 

Art. 9. Regulamentul, precum şi informaţiile privind bibliografia, data şi locul susţinerii probei teoretice şi probei practice vor fi disponibile la sediul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi pe site-ul www.anpc.gov.ro.

Art.10. Pentru participarea la testarea în vederea autorizării sau menţinerii autorizării operaţiunii de marcare a  metalelor preţioase se percep taxe în limitele şi în  condiţiile stabilite prin Regulamentul pentru organizarea  şi  desfăşurarea  testării  în  vederea autorizării sau menţinerii autorizării operaţiunii de marcare a metalelor preţioase cu marca de garanţie proprie.

Art. 11. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă ordinele preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 101/2004 pentru aprobarea condiţiilor în vederea autorizării operaţiunii de marcare cu marca de garanţie  proprie publicat in Monitorul oficial, Partea I nr. 426 din 12/05/2004 şi Ordinul nr. 313/2006 privind modificarea şi completarea ordinului nr. 101/2004 pentru aprobarea condiţiilor în vederea autorizării operaţiunii de marcare cu marca de garanţie proprie publicat in Monitorul oficial, Partea I nr. 980 din 07.12.2006.

 

Art. 12. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

CERERE

 

pentru înscrierea la testarea în vederea obţinerii sau menţinerii autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunii de marcare a metalelor preţioase

 

Subscrisa S.C./P.F.A./A.F .........................................., cu sediul social/domiciliul în localitatea   .......................,   str..................   nr............,   bl......,   sc.....,   et.......,   ap........,

judeţul/sectorul .................., posesoare a Autorizaţiei pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase nr................., eliberată la data de ........................, vă rugăm să ne aprobaţi înscrierea la testarea în vederea obţinerii / menţinerii autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunii de marcare a metalelor preţioase, pentru următoarele persoane desemnate :

 

 

 

1.  ............................................................,  legitimat  cu  B.l./C.l.  seria ......... nr..........,  CNP

........................., pentru 1) : aur □ , argint □ , platină □ , paladiu □;

 

 

2.  ............................................................,  legitimat  cu  B.l./C.l.  seria ......... nr..........,  CNP

........................., pentru 1) : aur □ , argint □ , platină □ , paladiu □;

 

 

3.  ............................................................,  legitimat  cu  B.l./C.l.  seria ......... nr..........,  CNP

........................., pentru 1) : aur □ , argint □ , platină □ , paladiu □;

 

 

4.  ............................................................,  legitimat  cu  B.l./C.l.  seria ......... nr..........,  CNP

........................., pentru 1) : aur □ , argint □ , platină □ , paladiu □;

 

 

5.  ............................................................,  legitimat  cu  B.l./C.l.  seria ......... nr..........,  CNP

........................., pentru 1) : aur □ , argint □ , platină □ , paladiu □;

 

 

Activitatea de analiză şi marcare cu marca de garanţie proprie se va face la următorul punct   de   lucru./sediu   social   din   judet.................,   localitate..............,   str.................,

nr............, bl.............., sc.........,ap........, et..........,dotat în conformitate cu prevederile art.7 al Ordinului pentru aprobarea condiţiilor în vederea autorizării şi menţinerii autorizării operaţiunii de marcare a metalelor preţioase cu marca de garanţie proprie

 

Semnătura şi ştampila

 

.........................

 

1)     Se va marca cu X căsuţa corespunzătoare metalului preţios pentru care se solicită autorizarea sau menţinerea autorizării.

 

 

PROCES-VERBAL

 

De constatare a dotării tehnice prevazută la art. 7 din Ordinul preşedintelui ANPC, nr….... din……………………., pentru aprobarea condiţiilor în vederea autorizării şi menţinerii autorizării pentru efectuarea operaţiunii de marcare a metalelor preţioase cu marca de garanţie proprie, nr………din……………………………..

 

Subsemnatul(a)…………………………………………………………… din cadrul A.N.P.C.-D..M.P.P.P.P.K., în baza dispoziţiilor Ordinului nr…….din……………………. al preşedintelui A.N.P.C., împuternicit prin delegaţia nr. ……..din…………………………, am constatat  că  S.C.  …………………………………………………………………,  deţine/nu deţine      dotarea      tehnică      minimă      specifică      tipului      de      metal      preţios

……………………………….,  pentru   care   se   solicită  autorizarea/menţinerea   autorizării pentru efectuarea operaţiunii de marcare a metalelor preţioase .

 

Prezentul  Proces-verbal  a  fost  întocmit  în  două  exemplare,  unul  pentru  S.C.

……………………………………………………………………..……….        şi      unul      pentru A.N.P.C.

 

 

 

ANPC-DMPPPPK                                                S.C............................……

 

Semnătura şi ştampila                                      Semnătura şi ştampila

 

 

 

.........................                                                .................................