CATRE AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR
IN ATENTIA DOMNULUI PRESEDINTE Marius Alexandru Dunca

Stimate Domnule Presedinte,

Referitor la proiectul Ordinului Presedintelui ANPC pentru aprobarea condiţiilor în vederea autorizării şi menţinerii autorizării operaţiunii de marcare a metalelor preţioase cu marca de garanţie proprie, va facem cunoscut ca Patronatul Bijutierilor din Romania NU sustine promovarea acestui proiect de act normativ din urmatoarele considerente:

A. De ordin general
Prin proiectul de ordin se propune inasprirea conditiilor pentru autorizarea operaţiunii de marcare a metalelor preţioase cu marca de garanţie proprie, precum si pentru testarea si/sau retestarea persoanelor care desfasoara aceasta operatie, ceea ce conduce la cresterea sarcinii administrative impuse operatorilor economici din domeniu.

Dupa cum se stie, peste 90% din agentii economici care isi desfasoara activitatea in acest domeniu sunt IMM-uri.

In ultimii ani, atat la nivel european, cat si la nivel national, se acorda o  atentie deosebită reducerii sarcinilor impuse de legislatie IMM-urilor, ori, emiterea acestui ordin are ca efect cresterea sarcinii administrative impusa IMM-urilor care isi desfasoara activitatea in acest domeniu.

De asemenea, mentionam ca motivele prezentate in Referatul de necesitate si oportunitate care au stat la baza emiterii acestui proiect nu sunt altceva decat afirmatii ca ANPC nu-si poate indeplini atributiile prezente.

Prin emiterea acestui ordin sarcinile ANPC vor creste ceea ce va conduce la acutizarea deficientelor prezentate in Referatul de necesitate.

Avand in vedere indelungata noastra colaborare (din anul 2000 pana in prezent) la elaborarea actelor normative, avem interesul, ca si dv., ca normele de drept substantial care reglementeaza activitatile economice cu metale pretioase si pietre pretioase din Romanaia, sa fie girate corespunzător de catre ANPC.

In acest sens, va reamintim ca intre reprezentantii institutiei dumneavostra, si reprezentantii operatorilor economici din domentiul metalelor pretioase si pietrelor pretioase din Romania,  au avut loc numeroase intalniri de informare reciproca si conlucrare in vederea eliminarii piedicilor si lacunelor de ordin tehnic sau juridic din sfera de reglementari a activitatii noastre, in urma carora au fost incheiate mai multe protocoale de colaborare in care au fost consemnate directiile de actiune comuna.

Insa, nu mica ne-a fost uimirea cand am constatat ca in proiectul de act normativ NU se regaseste nimic din ceea ce am stabilit in protocoalele de colaborare.Lipsa oricarei motivari privind nepreluarea propunerilor noastre temeinic argumentate, conduce la aparitia unor suspiciuni justificate privind intentiile ANPC de a se crea un cadru legal, pertinent si coerent in domeniul metalelor pretioase si pietrelor pretioase.

Din contra, proiectul de act normativ pe care ni l-ati inaintat, nu numai ca nu a tinut cont de argumentele tehnice si juridice discutate in timpul intalnirilor noastre, dar creeaza un cadru juridic artificial, in afara sferei de reglementare a emitentului, anevoios si costisitor, care in prima faza, va ingreuna activitatea operatorilor cu metale pretioase si pietre pretioase, iar in final, ne vom confrunta cu o blocare a pietei in aceasta ramura de activitate.

Consecintele acestei situatii de fapt se vor rasfrange nu doar asupra pietei muncii, ci si asupra bugetului de stat, pentru ca prin desfiintarea locurilor de munca din sectorul privat, scad si taxele si impozitele datorate statului, ceea ce va determina scaderea economiei de piata a Romaniei.

Nu in ultimul rand, taxele percepute de ANPC vor avea efectul de diminuare a profitului operatorilor si in consecinta va fi vaduvit Bugetul consolidat.

Pentru a sublinia importanta consultarii organizatiilor patronale din domeniu amintim că insusi leguitorul, prin OUG nr. 190/2000 si HG nr. 1344/2003, a prevăzut obligativitatea consultării acestora, recunoscand astfel legitimitatea propunerilor si observatiilor organizatiilor patronale.

B. De ordin tehnic


I. Nelegalitatea generata de nerespectarea normelor de tehnica legislativa


Conform art.  3 alin. 2 din Legea nr. 24/2000, normele de tehnică legislativă se aplică, în mod corespunzător, şi la elaborarea şi adoptarea proiectelor de ordine, instrucţiuni şi de alte acte normative emise de conducătorii organelor administraţiei publice centrale de specialitate, precum şi la elaborarea şi adoptarea actelor cu caracter normativ emise de autorităţile administraţiei publice locale.

Conform art. 4 alin. 3 din Legea nr. 24/2000, actele normative date în executarea legilor, ordonanţelor sau a hotărârilor Guvernului se emit în limitele şi potrivit normelor care le ordonă.

Conform art. 7 alin. 3 din Legea nr. 24/2000, fundamentarea noii reglementări trebuie să aibă în vedere atât evaluarea impactului legislaţiei specifice în vigoare la momentul elaborării proiectului de act normativ, cât şi evaluarea impactului politicilor publice pe care proiectul de act normativ le implementează, iar conform art. 7 alin. 31 din acest act normativ, propunerile legislative, proiectele de legi şi celelalte proiecte de acte normative vor fi însoţite, în mod obligatoriu, de o evaluare preliminară a impactului noilor reglementări asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, realizată de iniţiatorul proiectului de act normativ.

Conform art. 13 din Legea nr. 24/2000, actul normativ trebuie să se integreze organic în sistemul legislaţiei, scop în care:
a) proiectul de act normativ trebuie corelat cu prevederile actelor normative de nivel superior sau de acelaşi nivel, cu care se află în conexiune;
b) proiectul de act normativ, întocmit pe baza unui act de nivel superior, nu poate depăşi limitele competenţei instituite prin acel act şi nici nu poate contraveni principiilor şi dispoziţiilor acestuia;
c) proiectul de act normativ trebuie să fie corelat cu reglementările comunitare şi cu tratatele internaţionale la care România este parte.
d) proiectul de act normativ trebuie să fie corelat cu dispoziţiile Convenţiei europene a drepturilor omului şi ale protocoalelor adiţionale la aceasta, ratificate de România, precum şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.

De asemenea, conform art. 22 din Legea nr. 24/2000, soluţiile legislative preconizate prin noua reglementare trebuie să aibă în vedere reglementările în materie ale Uniunii Europene, asigurând compatibilitatea cu acestea, dispoziţiile cuprinse în tratatele internaţionale la care România este parte, precum şi în ceea ce priveşte jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Conform disp. art. 77 din Legea nr. 24/2000, ordinele cu caracter normativ, instrucţiunile şi alte asemenea acte ale conducătorilor autorităţilor administrative autonome se emit numai pe baza şi în executarea legilor, a hotărârilor şi a ordonanţelor Guvernului, iar conform disp. art. 78 din aceeasi lege, ordinele, instrucţiunile şi alte asemenea acte trebuie să se limiteze strict la cadrul stabilit de actele pe baza şi în executarea cărora au fost emise şi nu pot conţine soluţii care să contravină prevederilor acestora.

Din REFERATUL DE NECESITATE ŞI OPORTUNITATE pe care l-ati prezentat, nu rezulta indeplinirea niciuneia dintre conditiile impuse de legiuitor pentru emiterea unui ordin cu caracter normativ.

Reproducerea exacta a unor texte continute de actele normative superioare nu suplineste obligatia institutiei dv. de a respecta dispozitiile legale anterior mentionate.

II. Nelegalitatea generata de incalcarea normelor legale care reglementeaza activitatile cu metale pretioase si pietre pretioase

Conform disp. art. 12 alin. 3 din OUG nr. 190/2000, procedurile de analiza şi marcare vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Conform disp. art. 13 din OUG nr. 190/2000, controlul marcării metalelor preţioase se va efectua de către personalul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor abilitat în acest sens, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

Conform disp. art. 16 din OUG nr. 190/2000, nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage răspunderea penală, contravenţională sau administrativă, după caz.

Conform disp. art. 2 din HG 1344/2003, autorizarea operatiunilor cu metale pretioase, cu aliajele acestora si cu pietre pretioase, efectuate de persoane fizice sau juridice ca activitati permanente ori profesionale, se face pe perioada nedeterminata, de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.

Dispozitiile HG nr. 1344/2003 reglementeaza limitele activitatilor pe care ANPC le poate dispune prin Ordin al presedintelui, respectiv:
Art. 9 alin. 2 Nivelul taxelor de autorizare si actualizarea anuala a acestora in functie de rata inflatiei
Art. 10 Modelul formularului tip privind cererea de autorizare
Art. 27 alin. 3 Normele tehnice de analiza chimica a metalelor pretioase si aliajelor acestora, insa NUMAI dupa consultarea asociatiilor patronale legal constituite.
Art. 28 alin. 2 conditiile de autorizare pentru efectuarea operatiunilor de marcare vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, dupa consultarea in acest sens a organizatiilor patronale din domeniul metalelor pretioase si aliajelor acestora.

Coroborand dispozitiile legale amintite anterior, se desprind urmatoalele concluzii:
a)
proiectul de ordin, ca act normativ dat în executarea OUG nr. 190/2000 si a HG nr. 1344/2003, NU respecta limitele şi prevederile acestor norme, deoarece depăşeste limitele competenţei instituite prin acel act şi contravine principiilor şi dispoziţiilor acestora.
b)
propunerea de reglementare nu este fundamentata pe evaluarea impactului legislaţiei specifice în vigoare la momentul elaborării proiectului de act normativ, şi nici pe evaluarea impactului politicilor publice pe care proiectul de act normativ le implementează.
c) proiectul de ordin NU este însoţit de o evaluare preliminară a impactului pe care noua reglementare il va avea asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, realizată de iniţiatorul proiectului de act normativ.
d)
proiectul de ordin nu este corelat cu prevederile actelor normative de nivel superior cu care se află în conexiune;
e)
proiectul de ordin nu este corelat cu reglementările comunitare şi cu tratatele internaţionale la care România este parte.
f) proiectul de ordin nu este corelat cu dispoziţiile Convenţiei europene a drepturilor omului, nici cu cele ale protocoalelor adiţionale la aceasta, ratificate de România cum şi nici cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.
g)
 masurile care sanctioneaza deficientele indicate in Referatul intocmit de ANPC sunt reglementate in mod expres de legiuitor prin disp. art. 16 – 19 din OUG nr. 190/2000 si HG nr. 1344/2003, motiv pentru care nu se impune emiterea acestui ordin.
h)
in ceea ce priveste “mentinerea” autorizatiei, acest concept nu este prevazut de niciunul dintre actele normative de rang superior. Din contra, disp. art. disp. art. 2 din HG 1344/2003, prevad in mod expres ca autorizarea operatiunilor cu metale pretioase, cu aliajele acestora si cu pietre pretioase, efectuate de persoane fizice sau juridice ca activitati permanente ori profesionale, se face pe perioada nedeterminata.
Dispozitiile proiectului de ordin contravin acestor dispozitii, astfel ca se constată o îndepărtare a normei metodologice de la norma de drept substanţial si reprezintă o abatere de la sfera de competenţă a normelor metodologice.

Ordinul preşedintelui ANPC suprapune legii, creând, în afara acesteia, o nouă categorie a atributiilor ANPC, respectiv „mentinerea” autorizatiilor deja emise, atributie care nu este prevăzută de norma de bază HG nr. 700/2012, situându-se astfel în afara atributiilor legale strict determinate de legiuitor.
Din dorinta de a se crea totuşi o aparenţă de legalitate, ANPC include in sfera atributiilor sale această activitate, printr-o forţare noţională şi semantică, spre a se putea constitui astfel un temei legal care sa le permita anularea autorizatiilor emise pana in prezent pe durata nedeterminata.

Or, o atare masura este artificială şi nu corespunde  sferei de cuprindere a atributiilor date de legiuitor in sarcina ANPC si este in contradictie vadita cu dispozitiile art. 135 din Constitutia Romaniei, conducand la INGRADIREA nejustificata a libertatii comertului si BLOCAREA cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie,

Reglementarea adusă prin actul normativ de bază, exhaustiv şi nu exemplificativ, răspunde intenţiei de deliberare a legiuitorului de a aplica principiul constitutional al economiei de piata bazata pe libera initiativa si concurenta, tocmai în considerarea interesului pe care-l antrenează pentru societate sprijinirea actului de marcare, ale cărei beneficii se răsfrâng în ultimă  analiză în activitatea economica la nivel national.

i) in ceea ce priveste „testarea” si „retestarea” personalului propriu angajat, dispozitiile pe care doriti sa le  implementati se suprapun peste disp. art. 4 din HG nr. 556/2011 care reglementeaza organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Calificari si exced atributiilor stabilite de legiuitor in sfera de activitate a ANPC.

Pentru ca ANPC sa fie indreptatit sa participe la testarea “personalului propriu angajat”, ar fi trebuit sa faca dovada ca detine personal calificat si AUTORIZAT care sa fie in masura sa faca fata acestor testari si retestari. Simpla calitate de angajat al ANPC nu confera capacitatea de a testa alte persoane.

In referat, ANPC nu face trimitere la calificarea “personalului sau propriu angajat” si nici nu aduce solutii juridice privind acest aspect, creand astfel un vid legislativ care contravine disp. art. 24 alin. 1 din Legea nr. 24/2000.

j) in ceea ce priveste atestarea “dotarilor tehnice”, ANPC trebuie sa faca dovada ca detine aceste dotari inainte de a le solicita operatorilor economici.

In consecinta, uzand de atributiile sale privind protectia consumatorului, prin proiectul de ordin. ANPC urmareste in fapt sa creeze un cadru aparent legal care sa ii permita realizarea libera a abuzurilor asupra operatorilor economici si aplicarea discretionara a acestor norme.
Se instituie astfel un monopol național cu caracter comercial care NU asigura excluderea discriminărilor, ci din contra, reglementeaza aceste discriminari, ceea ce incalca primul alineat al articolului 37 TFUE (articolul 31 din Tratatul CE), deoarece se acorda ANPC-ului drepturi exclusive in ceea ce priveste marcarea obiectelor din metale pretioase, ceea ce permite controlul vanzarilor acestor marfuri.

k)
proiectul de lege contravine disp. art. 6 din Legea nr. 24/2000 rep., deoarece cuprinde reguli lipsite de eficienta, care conduc la destabilizare legislativa. Solutiile pe care le cuprinde proiectul de ordin, NU sunt temeinic fundamentate, nefiind luate în considerare nici interesul social, nici politica legislativă a statului român şi nici cerinţele corelării cu ansamblul reglementărilor interne şi ale armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară şi cu tratatele internaţionale la care România este parte, precum şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.

l) proiectul de lege conduce inevitabil la desfiintarea multor locuri de munca din sistemul privat, concomitent cu suplimetarea locurilor de munca din sistemul de stat, cu consecinte directe asupra consumatorului final in calitate de contribuabil, care se va afla in situatia probabila de a fi obligat sa suporte mai multe taxe si impozite pentru sustinerea bugetului de stat.

m)
De asemenea, in fundamentarea noii reglementari nu au fost identificate nici dezideratele sociale prezente şi de perspectivă şi nici insuficienţele legislaţiei în vigoare.Avand in vedere aspectele mentionate mai sus, va comunicam ca nu suntem de acord cu promovarea proiectului Ordinului Presedintelui ANPC pentru aprobarea condiţiilor în vederea autorizării şi menţinerii autorizării operaţiunii de marcare a metalelor preţioase cu marca de garanţie proprie intrucat ar crea dificultati majore operatorilor in domeniu.

Cu deosebita consideratie,
KARL HEINZ
Presedinte Patronatul Bijutierilor din Romania