NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Titlul proiectului de act normative

HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1344/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, cu modificările şi completările ulterioare

Motivul emiterii actului normative

1. Descrierea situaţiei actuale
Prin Legea nr. 458/2006 au fost aduse modificări şi completări Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România pentru aceea că noţiunea de „aliaje ale metalelor preţioase” conţinută în titlul şi cuprinsul ordonanţei de urgenţă era considerată barieră comercială în libera circulaţie a mărfurilor, potrivit practicii Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene.
Prin aceeaşi lege s-a urmărit şi corelarea unor prevederi ale OUG nr. 190/2000 cu alte prevederi legale în vigoare.
În contextul modificărilor şi completărilor aduse OUG nr. 190/2000, se impune şi adaptarea normelor de aplicare a acestui act normativ, aprobate prin Hotarâre de Guvern.

2. Schimbări preconizate

Prezentul act normativ aduce modificări şi completări privind:
- procedura de autorizare a persoanelor fizice şi juridice pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase, precum şi situaţiile concrete în care se poate dispune suspendarea ori retragerea autorizaţiei;
- procedura de marcare cu marca de certificare sau, după caz, cu marca de garanţie proprie şi marca de titlu, a obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase;
- lista pietrelor naturale de calitate gemă care se supun regimului reglementat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România;
- procedura privind restituirea de către Banca Naţională a României a metalelor preţioase şi pietrelor preţioase preluate abuziv în perioada 1946 - 1989 şi procedura privind plata către cei îndreptăţiţi a despăgubirilor acordate de către instanţele de judecată competente, în cazul în care obiectele din metale preţioase şi pietrele preţioase preluate abuziv în această perioadă nu se mai regăsesc fizic.

Deasemenea, în contextul asigurării liberei circulaţii a serviciilor, au fost prevăzute modalităţi concrete privind autorizarea pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase de către persoanele care desfăşoară în mod legal operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European în care sunt stabilite, şi care solicită efectuarea operaţiunilor respective în România.
Impactul socioeconomic al proiectului de act normative

1. Impactul macroeconomic

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

2. Impactul asupra mediului de afaceri

Modificările şi completările aduse prin proiectul de act normativ nu sunt de natură să producă efecte asupra mediului de afaceri.

3. Impactul social

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

4. Impactul asupra mediului

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani).

Proiectul de act normativ nu implică cheltuieli suplimentare.

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

1. Proiecte de acte normative suplimentare:

Proiectul de act normativ nu modifică şi/sau completează alte acte normative în afara Hotărârii Guvernului nr. 1344/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România.

2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în materie
La nivelul Uniunii Europene, domeniul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase nu este reglementat.

3. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi alte documente

Decizia Curţii Europene de Justiţie din 8 iulie 2004 în dosarul C-166/2003.

4. Evaluarea conformităţii:

Nu este cazul.

5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente

Nu este cazul.

Consultari efectuate in vederea elaborarii proiectului de act normativ si activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normative

Consultarile cu privire la informarea publica privind elaborarea si implementarea proiectului de act normativ s-au efectuat in conformitate cu dispozitiile Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica.

Organizaţiile patronale din domeniu au solicitat consultări pe marginea proiectului de act normativ.

Informaţii privind avizarea de către:
Consiliul Legislativ

Masuri de implementare

Măsuri de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale.

Actul normativ urmează să intre în vigoare la data publicării in Monitorul Oficial.

Faţă de cele prezentate, Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor a elaborat proiectul de act normativ anexat, pe care îl supunem spre adoptare.

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1344/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată şi al art. II alin. (2) din Legea nr. 458/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. Hotărârea Guvernului nr. 1344/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:
„HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România.”

2. Articolul unic devine art. 1 şi va avea următorul cuprins:
„Art.1. - Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

3. După art. 1 se introduce un nou articol, art. 2 cu urmatorul cuprins:
„ Art. 2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

Art. II. Prezenta hotărâre se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.”

Anexă
1. Titlul Anexei va avea următorul cuprins: „Norme metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România”.

2. Art. 1 va avea următorul cuprins:
„Art. 1. - Prezentele norme metodologice elaborate în aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, reglementează:
a) procedura de autorizare a persoanelor fizice şi juridice pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase, precum şi situaţiile concrete în care se poate dispune suspendarea ori retragerea autorizaţiei;
b) procedura de marcare cu marca de certificare sau, după caz, cu marca de garanţie proprie şi marca de titlu, a obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase;
c) lista pietrelor naturale de calitate gemă care se supun regimului reglementat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, prevăzută în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentele Norme metodologice;
d) evidenţa operaţiunilor cu metale preţioase şi pietre preţioase;
e) procedura depunerii la unităţile de trezorerie ale Ministerului Economiei şi Finanţelor a metalelor preţioase sub orice formă şi a pietrelor preţioase, considerate bunuri fără stăpân, precum şi a celor ridicate în vederea confiscării ori confiscate în condiţiile prevăzute de lege;
f) procedura privind restituirea de către Banca Naţională a României a metalelor preţioase şi pietrelor preţioase preluate abuziv în perioada 1946 - 1989 şi procedura privind plata către cei îndreptăţiţi a despăgubirilor acordate de către instanţele de judecată competente, în cazul în care obiectele din metale preţioase şi pietrele preţioase preluate abuziv în această perioadă nu se mai regăsesc fizic.”

3. Art. 2 va avea următorul cuprins:
„Art. 2. – (1) Autorizarea operaţiunilor cu metale preţioase şi pietre preţioase, efectuate de persoanele fizice sau juridice ca acte sau fapte de comerţ, se face pe perioadă nedeterminată de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.
(2) Condiţiile pentru autorizare şi pentru vizarea anuală a autorizaţiei se stabilesc prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, ce se va publica în Monitorul Oficial, după consultarea organizaţiilor patronale din domeniu, legal constituite.”

4. Art. 3 va avea următorul cuprins:
„Art. 3. - (1) Autorizarea este procedura de abilitare a persoanelor fizice şi juridice de a efectua operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase şi se materializează prin emiterea de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a autorizaţiei, înscris cu valoare juridică de act administrativ cu caracter individual, în favoarea titularului acestuia.
(2) Modelul autorizaţiei se stabileşte prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, ce se va publica în Monitorul Oficial.”

5. Art. 4. va avea următorul cuprins:
„Art. 4. - Prin titular al autorizaţiei se înţelege persoana fizică sau juridică pe numele căreia a fost emisă autorizaţia.”

6. Art. 5 se abrogă.

7. Art. 6 va avea următorul cuprins:
„Art. 6. - Introducerea în ţară şi scoaterea din ţară a metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România se pot face numai cu respectarea prevederilor din legislaţia vamală în vigoare.”

8. Art. 7. se abrogă.

9. Art. 8 va avea următorul cuprins:
„Art. 8. - În vederea obţinerii autorizaţiei pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase, persoanele fizice şi juridice interesate vor depune la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor o cerere prin care solicită autorizarea.”

10. Art. 9 va avea următorul cuprins:
„Art. 9. - (1) Pentru eliberarea autorizaţiei de a efectua operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase şi pentru vizarea anuală a acesteia, persoanele fizice şi juridice solicitante vor achita o taxă de autorizare, respectiv de vizare.
(2) Nivelul taxelor prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, ce se va publica în Monitorul Oficial.”

11. Art. 11 va avea următorul cuprins:
„Art. 11. – La cererea de autorizare persoana fizică trebuie să anexeze:
a) actul de identitate al persoanei fizice sau al persoanei care reprezintă asociaţia familială;
b) autorizaţia pentru defăşurarea de activităţi economice în mod independent, sau în cadrul unei asociaţii familiale, din care să reiasă că desfăşoară activităţi cu metale preţioase şi pietre preţioase;
c) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului al persoanei fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent, sau al asociaţiei familiale;
d) avizul eliberat de organizaţiile patronale legal constituite prevăzute la art. 14, care să ateste că locurile de desfăşurare a operaţiunilor cu metale preţioase şi pietre preţioase sunt organizate şi dotate corespunzător condiţiilor pentru autorizare, prevăzute la art. 2 alin. (2) din prezentele Norme metodologice;
e) dovada achitării taxelor de autorizare.”

12. Art. 12 va avea următorul cuprins:
„Art. 12. - La cererea de autorizare persoana juridică trebuie să anexeze:
a) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului, sau alt document echivalent;
b) actul constitutiv sau alt document echivalent, precum şi actele modificatoare ale acestora, din care să reiasă că desfăşoară activităţi cu metale preţioase şi pietre preţioase
c) avizul eliberat de organizaţiile patronale legal constituite prevăzute la art. 14, care să ateste că locurile de desfăşurare a operaţiunilor cu metale preţioase şi pietre preţioase sunt organizate şi dotate corespunzător condiţiilor pentru autorizare, prevăzute la art. 2 alin. (2) din prezentele Norme metodologice;
d) dovada achitării taxelor de autorizare.”

13. Art. 13 va avea următorul cuprins:
„Art. 13. – (1) În cazul persoanelor care efectuează operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European în care sunt stabilite, şi care solicită efectuarea operaţiunilor respective în România, în contextul prestării de servicii, în vederea eliberării autorizaţiei, avizul prevăzut la art. 11 lit. d) şi art. 12 lit. c) poate fi înlocuit cu documentul care atestă că solicitantul desfăşoară în statul de provenienţă, în mod legal, activitatea pentru care solicită autorizarea şi de o declaraţie pe proprie răspundere ca îndeplineşte condiţiile de autorizare prevăzute la art. 2 alin. (2).
(2) Documentele prevăzute la art. 11, art. 12 şi art. 13 alin. (1) se depun în copie, însoţită de traducerea în limba română, după caz, şi vor fi certificate pentru conformitate, pe fiecare pagină, prin semnătură şi stampilă.”

14. Art. 14 va avea următorul cuprins:
„Art. 14. – (1) Sunt abilitate să elibereze avize organizaţiile patronale din domeniul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase, legal constituite, care se înregistrează la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.
(2) Înregistrarea se face pe baza unei cereri formulată în acest sens, la care se anexează, în copie, statutul şi regulamentul propriu.
(3) În cazul în care se constată ca avizul acordat în vederea autorizării sau vizării anuale a autorizaţiei nu este conform cu realitatea sau contravine unor dispoziţii legale în vigoare, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor poate radia înregistrarea organizaţiei patronale emitente.”

15. Art. 15 va avea următorul cuprins:
„Art. 15. – (1) În situaţia în care intervin modificări cu privire la nume/denumire, adresa/sediu social şi celelalte locuri de desfăşurare a operaţiunilor cu metale preţioase şi pietre preţioase, persoana fizică sau juridică autorizată este obligată să le comunice în scris Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, în termen de 10 zile de la data producerii lor.
(2) La comunicarea scrisă se anexează copiile actelor doveditoare, certificate pentru conformitate, pe fiecare pagină, prin semnătură şi ştampilă.”

16. Art. 16 va avea următorul cuprins:
„Art. 16. - (1) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor poate să dispună suspendarea autorizaţiei sau, după caz, retragerea autorizaţiei pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase în cazul în care constată încălcarea dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România şi ale prezentelor Norme metodologice.
(2) Suspendarea poate fi dispusă şi numai pentru una sau o parte dintre operaţiunile pentru care persoanele fizice şi juridice au fost autorizate, ori numai pentru locul de desfăşurare a operaţiunilor unde s-a constatat fapta.”

17. Alin (2) şi (3) ale art.17 vor avea următorul cuprins:
„(2) În caz de suspendare, titularul autorizaţiei nu mai are dreptul să efectueze operaţiunile cu metale preţioase şi pietre preţioase pentru care s-a dispus suspendarea, pe perioada dispusă prin ordinul sau decizia de suspendare.
(3) Revocarea ordinului sau a deciziei de suspendare a autorizaţiei se face numai după expirarea termenului pentru care s-a dispus aceasta, la cererea scrisă a titularului şi numai după ce personalul abilitat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor a constatat că au fost înlăturate cauzele care au condus la suspendare.”

18. Art. 18 va avea următorul cuprins:
„Art. 18. - (1) Suspendarea autorizaţiei se poate dispune în următoarele situaţii:
a) neîntocmirea sau întocmirea defectuoasă a evidenţelor operaţiunilor cu metale preţioase şi pietre preţioase, în condiţiile prevederilor legale în vigoare;
b) comercializarea sau expunerea spre comercializare, sub orice formă, a metalelor preţioase, fără ca acestea să fie marcate, potrivit prevederilor legale;
c) marcarea incorectă;
d) lipsa comunicării prevăzute la art. 15;
e) nevizarea în fiecare an calendaristic a autorizaţiei, potrivit prevederilor legale;
f) neprezentarea către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a poansoanelor cu marca de garanţie proprie scoase din uz, în condiţiile prevăzute la art. 29 alin. (3).
g) în cazul în care persoana autorizată nu mai îndeplineşte una sau mai multe dintre condiţiile pentru autorizare;
(2) Retragerea autorizaţiei se poate dispune în următoarele situaţii:
a) în cazul încălcării repetate, într-o perioadă de 2 ani, a prevederilor legale în vigoare privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase;
b) în cazul efectuării de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase cu încălcarea prevederilor art. 17 alin. (2) şi (3);
c) în cazul în care persoana fizică sau juridică autorizată nu solicită revocarea ordinului de suspendare, prevăzut la art. 20, într-un termen de 3 luni de la data expirării termenului pentru care s-a dispus suspendarea.
(3) În caz de retragere a autorizaţiei, reautorizarea este posibilă cu îndeplinirea procedurilor iniţiale de autorizare, prevăzute de prezentele Norme metodologice şi numai după expirarea unui termen de 1 an de la data retragerii.”

19. Art. 19 se abrogă.

20. Art. 20 va avea următorul cuprins:
„Art. 20. - Suspendarea sau retragerea autorizaţiei pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase se dispune prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor ori, în caz de delegare de competenţe, prin decizie, din oficiu ori la solicitarea organelor cu atribuţii de control în domeniul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase, în baza constatărilor acestora.”

21. Art. 22 va avea următorul cuprins:
„Art. 22. - În caz de retragere a autorizaţiei, originalul acesteia se depune, prin grija titularului, în termen de 5 zile lucrătoare la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.”

22. Art. 24 va avea următorul cuprins:
„Art. 24. - Sunt exceptate de la autorizarea prevăzută de art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România:
a) Banca Naţională a României, pentru operaţiunile care privesc rezerva de stat de metale preţioase
b) Ministerul Economiei şi Finanţelor, pentru operaţiunile de păstrare în depozit, în tezaurul trezoreriei, precum şi orice alte operaţiuni privind executarea silită sau valorificarea metalelor preţioase şi pietrelor preţioase;
c) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, pentru operaţiunile cu metale preţioase şi pietre preţioase pe care le efectuează în exercitarea atribuţiilor ce-i revin, potrivit prevederilor legale în vigoare.”

23. Art. 25 va avea următorul cuprins:
„Art. 25. – (1) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor va elibera autorizaţiile pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, cu condiţia ca documentaţia anexată să fie completă, potrivit prevederilor art. 11, 12 şi 13.
(2) În cazul în care Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor constată o neregularitate a documentaţiei depuse în vederea autorizării, se vor aplica prevederile art. 6 alin.
(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, termenul prevăzut la alin. (1) urmând să curgă de la data completării documentaţiei.
(3) Dacă persoana fizică sau juridică aflată în situaţia prevăzută la alin. (2) nu îşi completează documentaţia în termen de 30 de zile lucrătoare de la data comunicării neregularităţilor constatate, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor poate dispune respingerea cererii de autorizare.
(4) Respingerea cererii de autorizare trebuie să fie motivată şi se dispune prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, care se comunică solicitantului.
(5) Solicitantul poate contesta actul de respingere a cererii de autorizare, pe calea contenciosului administrativ, conform legii.
(6) Persoanele fizice şi juridice autorizate pot solicita completarea autorizaţiei cu una sau mai multe operaţiuni cu respectarea prevederilor art. 11 lit. d) şi e), art. 12 lit. c) şi d) sau art. 13, după caz.
(7) Persoanele fizice şi juridice autorizate pot renunţa la efectuarea uneia sau mai multor operaţiuni pentru care au fost autorizate, în baza unei cereri scrise, formulată în acest sens.
(8) Renunţarea produce efecte începînd cu data 1 ianuarie a anului următor anului în care s-a înregistrat cererea de renunţare şi se realizează prin înscrierea unei menţiuni corespunzătoare pe autorizaţie.”

24. Art. 26 va avea următorul cuprins:
„Art. 26. - (1) Marcarea are ca scop certificarea de către persoana abilitată sau, după caz, autorizată a faptului că bijuteriile şi obiectele din metale preţioase au conţinutul de metal preţios fin corespunzător.
(2) Marcarea bijuteriilor şi a obiectelor din metale preţioase se realizează de către personalul abilitat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor ori de către persoanele fizice sau juridice autorizate.”

25. Art. 27 va avea următorul cuprins:
„Art. 27. - (1) Operaţiunea de marcare a obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase implică în prealabil cel puţin o analiză chimică la piatra de analiză.
(2) Analiza prevăzută la alin. (1) se bazează pe reacţia de culoare a metalelor preţioase, în funcţie de conţinutul de metal preţios fin, în contact cu reactivi specifici.
(3) Normele tehnice de analiză chimică a metalelor preţioase vor fi aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, după consultarea organizaţiilor patronale din domeniu, legal constituite.
(4) Pentru stabilirea titlului, cu acordul proprietarului, în cazul în care analiza la piatră nu este concludentă, personalul abilitat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor poate folosi metode ori proceduri distructive sau orice alte metode ori proceduri ştiinţifice agreate.”

26. Art. 28 va avea următorul cuprins:
„Art. 28. - Pot fi autorizate să efectueze operaţiuni de marcare a bijuteriilor şi obiectelor din metale preţioase cu marca de garanţie proprie, persoanele fizice şi juridice interesate care fac dovada că au capacitatea profesională şi materială necesară stabilirii titlului, conform condiţiilor pentru autorizare prevăzute la art. 2 alin. (2).”

27. Art. 29 va avea următorul cuprins:
„Art. 29. - (1) Marcarea de titlu constă în aplicarea semnului convenţional, diferit în funcţie de titlul metalului preţios, pe bijuteriile şi obiectele din metale preţioase.
(2) Marcarea de garanţie proprie reprezintă operaţiunea de aplicare a semnului convenţional individual, înregistrat la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, pe bijuteriile şi obiectele din metale preţioase de către persoanele fizice şi juridice autorizate în acest sens.
(3) Poansoanele cu marca de garanţie proprie scoase din uz ca urmare a deteriorării lor ori a încetării raporturilor de muncă sau oricăror alte raporturi, potrivit legii, ale persoanelor care le utilizează, cu persoana fizică sau juridică autorizată pentru operaţiunea de marcare trebuie prezentate, în termen de 30 de zile, la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor în vederea distrugerii.”

28. Alin. (1) al art. 30 va avea următorul cuprins:
„Art. 30. - (1) Marcarea de certificare constă în aplicarea unui semn convenţional pe bijuteriile şi obiectele din metale preţioase, de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, în cazul în care persoanele fizice şi juridice nu sunt autorizate sau nu doresc să-şi aplice marca de garanţie proprie, la cererea acestora.”

29. Art. 31 va avea următorul cuprins:
„Art. 31. - (1) Titlurile legale în România, exprimate în miimi, sunt următoarele: a) pentru aur: 375; 500; 585; 750; 833; 900; 916 şi aur fin 999;
b) pentru argint: 750; 800; 875; 916; 925 şi argint fin 999;
c) pentru platină: 950;
d) pentru paladiu: 950.
(2) Nu sunt admise toleranţe în minus ale titlurilor reale faţă de titlurile marcate.
(3) Titlurile minime,exprimate în miimi, care sunt supuse regimului metalelor preţioase sunt:
a) pentru aur: 375;
b) pentru argint: 750;
c) pentru platină: 950;
d) pentru paladiu: 950.
(4) În situaţia în care titlul stabilit prin analiză este inferior unuia dintre titlurile legale, pe bijuteriile şi pe obiectele din metale preţioase se aplică marca titlului legal imediat inferior.
(5) În cazul în care bijuteriile ori obiectele din metale preţioase au deja aplicată marca de titlu, iar aceasta corespunde rezultatelor analizelor efectuate, se va aplica numai marca de garanţie proprie ori, după caz, marca de certificare.”

30. Art. 32 va avea următorul cuprins:
„Art. 32. - Modelul mărcilor de garanţie proprie se stabilesc, se aprobă şi se înregistrează, pe bază de tarife, în condiţiile reglementate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.”

31. Art. 33 va avea următorul cuprins:
„Art. 33. - Normele tehnice de lucru pentru analiza, marcarea şi expertizarea bijuteriilor şi obiectelor din metale preţioase se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.”

32. Art. 34 va avea următorul cuprins:
„Art. 34. - Pentru operaţiunile de analiză, marcare şi expertizare pe care le efectuează, precum şi pentru înregistrarea mărcilor de garanţie proprie, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor percepe tarife proprii, aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.”

33. Art. 35 se abrogă.

34. Alin. (1) al art. 36 va avea următorul cuprins:
„Art. 36. - (1) Operaţiunile cu metale preţioase şi pietre preţioase vor fi înregistrate la data producerii lor în registre speciale, şnuruite, sigilate şi înregistrate la organul fiscal în raza căruia îşi are adresa/sediul social declarat persoana fizică sau juridică autorizată. Fiecare loc de desfăşurare a operaţiunilor cu metale preţioase şi pietre preţioase al persoanei fizice sau juridice autorizate va avea câte unul din aceste registre, care va fi utilizat exclusiv pentru acea adresă, respectiv sediu.”

Anexa nr. 1

Lista pietrelor de calitate gemă

Amazonit
Apatit
Beril (var. acvamarin, heliodor)
Calcedonie (agat, heliotrop, plasma, carneol, onix, sardonix, onix, ochi de soim, ochi de tigru)
Calcit
Charoit
Cordierit
Crisoberil (var. alexandrit)
Cuarţ (aventurin, dendritic, rutilat, turmalinat, fumuriu, lepidocrozit, ametrin, stelat, citrin, ametist, roz, crisopraz)
Diopsid
Fluorină
Granat
Hematit
Howlit
Iolit
Jad (Jadeit si Nefrit)
Labradorit (Spectrolit)
Lapis lazuli
Malachit
Obsidian
Oligoclaz (Sunstone, Piatra Soarelui)
Opal
Larimar (Pectolit)
Peridot
Piatra lunii (Feldspat)
Rodocrozit
Rodonit
Sodalit
Spinel
Sugilit
Tektit (Moldavit)
Topaz
Turcoază
Turmalină
Unakit
Variscit
Zircon1
Zoizit var. Tanzanit
Geme organice
Coral (Corallium sp.)
Fildeş
Chihlimbar

1 A nu se confunda cu zirconiu - metal din grupa IV, perioada 4 tabloul periodic al elementelor sau cubic zirconia - piatra artificiala obtinuta prin metode de sinteza

...
textul integral in atasament