PROIECT ANPC

Mentiunile organizatiilor patronale

Sectiunea 1

Titlul proiectului de act normative Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Marcării şi reglementarea regimului metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România

 

 

Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind  regimul metalelor pretioase, organizarea si functionarea Oficiului National de Control al Calitatii Metalelor si Pietrelor Pretioase in Romania

Secţiunea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ

1.Descrierea situaţiei actuale

În temeiul art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 77 din 29 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a preluat de la Banca Naţională a României toate drepturile, responsabilităţile şi obligaţiile specifice activităţii de analiză şi marcare a metalelor preţioase şi de expertizare a metalelor preţioase şi pietrelor preţioase, dotarea tehnică existentă şi personalul de specialitate, prin înfiinţarea, în condiţiile reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 633/2003 s-a aprobat înfiinţarea pe lângă Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, în domeniul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase.

Deşi conform H.G. nr.633/2003, activitatea a fost „înfiinţată pe lângă ANPC”, prin H.G. 748/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, aceasta a fost trecută „în cadrul ANPC” datorită schimbării formei de finanţare a autorităţii prin apariţia Ordonanţă de urgenţă nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului.

Astfel, cele două acte normative conţin dispoziţii contrarii, ceea ce este în contradicţie cu normele de tehnică legislativă, instituite prin Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată.

2. Schimbări preconizate

Prin proiectul de act normativ se are în vedere reglementarea domeniului metalelor preţioase atât instituţional cât si legislativ. Modificările esenţiale propuse sunt:

1) înfiinţarea Oficiului Naţional al Marcării prin preluarea tuturor drepturilor şi obligaţiilor Direcţiei de Metale Preţioase şi Pietre Preţioase

2) eliminarea autorizării operatorilor cu metale preţioase instituite prin OUG 190/2000 republicată, cu completările şi modificările ulterioare şi instituirea unui sistem nou de înregistrare.

3) instituirea obligativităţii informării specific

 

 

 

4) instituirea unui sistem nou de marcare obligatorie a articolelor din metale preţioase.

 

 

 

5) Instituirea unui sistem de recunoaştere a altor mărci aparţinând altor state membre Uniunii Europene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Prin înfiinţarea unei instituţii publice, cu personalitate juridică, se va crea un organism similar Oficiilor de Marcare din marea majoritate (cu patru excepţii) a ţărilor membre ale Uniunii Europene.

De asemenea Oficiul va asigura continuitatea simbolului de încredere şi protecţie a consumatorilor oferit de marca statului.

 

2) Propunerea eliminării autorizării operatorilor cu metale preţioase este fundamentată prin mai multe motive cumulative. Dintre acestea, în Directiva Europenă nr.123/2006, punctul (54) prevede eliminarea sistemelor de autorizare instituite de stat în condiţiile în care o inspecţie a posteriori poate reglementa defectele serviciilor autorizate. În acest sens, autorizarea operatorilor cu metale preţioase poate fi interpretată ca o barieră comercială, cu o birocraţie inutilă de întocmire a unui dosar ce conţine o serie de acte inutile (exemplu: cazierul judiciar al administratorilor – niciun act normative nu prevede care ar fi îngrădirile de ordin judiciar ale administratorilor pentru care autorizaţia nu ar putea fi emisă, dar totuşi acest act este cerut pentru întocmirea dosarului), iar conform specificaţiilor din Tratatul de Aderare a României la Uniunea Europeana toate barierele comerciale trebuiesc înlăturate. Pentru păstrarea evidenţelor operatorilor cu metale preţioase şi pietre preţioase se va institui un sistem de înregistrare a acestora, bazat pe o declaraţie.

 

Prin Directiva 2004/96/CE publicată în Jurnalul Oficial L 301, a Comisiei din 27 septembrie 2004 de modificare a Directivei 76/769/CEE referitoare la restricţiile privind introducerea pe piaţă şi utilizarea nichelului la podoabele de tip “piercing”, în vederea adaptării anexei I a acesteia la progresul ethnic prevede că sunt permise pe piaţă bijuterii care sunt inserate în urechi perforate sau alte părţi perforate ale corpului uman doar dacă procentul de nichel eliberat din aceste podoabe cu tije este mai mic de 0,2 μg/cm2/ saptămână (limita de migrare). S-a dovedit ştiinţific că foarte multe persoane sunt alergice la nichel, element care este şi cancerigen. Statele Membre acordă o mare atenţie tuturor bijuteriilor cu conţinut de nichel în aliaj, nelimitându-se doar la cele tip “piercing”, realizând astfel protecţia sănătăţii consumatorului. Determinarea nichelului se poate face doar în laboratorul de analize chimice conform standardului EN 1811:1998, adoptat de Asociaţia de Standardizare din România cu indicativul SR EN 1811:2002 Metodă de încercare de referinţă pentru eliberarea nichelului din produsele care sunt destinate să vină în contact direct şi prelungit cu pielea;

Deasemenea, unele obiecte din argint provenind din Orientul Îndepărtat sunt acoperite (pentru design) cu cadmiu, care este de asemenea un element cancerigen care nu poate fi descoperit prin analiza la piatră. Prezenţa acestuia se poate determina prin analiză spectrală.

3) Instituirea obligativităţii informării specifice în ce îi priveşte pe operatorii cu metale preţioase şi pietre preţioase reprezintă una din reglementările noi pe care le propune prezentul proiect de ordonanţă de urgenţă. Acestă informare va cuprinde descrieri specifice articolelor din metale preţioase cu/sau a pietrelor preţioase cu scopul de a proteja consumatorii şi de a oferi informaţii concludente acestora la achiziţionare.

Obligativitatea emiterii unei declaraţii de conformitate pentru produsele comercializate este reglementată deja în art. 20 din Ordonanta nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, dar numai cu cerinţe generale care nu se aplică în totalitate articolelor din metale preţioase. Prezentul proiect de ordonanţă de urgenţă propune o reglementare clară a informaţiilor ce vor fi trecute în declaraţiile de conformitate ale articolelor din metale preţioase sau pietrelor preţioase

 

4) Noul sistem de marcare a articolelor din metale preţioase propune existenţa a două mărci obligatorii pe fiecare articol vândut. Aceste mărci vor fi: marca de responsabilitate a operatorului economic care pune pe piaţă bunul pentru prima oară, si marca naţională a statului, respectiv verificarea acestor obiecte de către Oficiul Naţional de Marcare.

Modificarea sistemului actual, în care marca de garanţie proprie (aplicată de producători, importatori şi vanzători) pusă alături de marca de titlu (aplicată de producători) erau suficiente pentru comercializarea legală a articolelor din metale preţioase s-a dovedit un sistem ineficient, care in locul rezolvării unor probleme legate de rapiditatea introducerii obiectelor pe piaţă, a generat altele mult mai grave cu privire la marcarea necorespunzătoare a articolelor şi chiar la discriminarea operatorilor economici. De altfel, nefiind necesar să mai subliniem interesul economic al acestora privitor la marcarea articolelor din metale preţioase, au fost înregistrate mai multe cazuri de abuz referitor la marcarea sub titlu şi la marcarea între operatori economici. Legislaţia actuală nici nu prevede drept contravenţii o multitudine de fenomene abusive întâlnite pe piaţă precum:

- marcarea cu marca de garanţie proprie a articolelor unui alt operator economic.

- marcarea cu marca de garanţie proprie a unui angajat după ce acesta a finalizat raporturile de muncă cu operatorul economic sub care a fost înregistrat.

- marcarea greşită cu marca de garanţie proprie (exemplu: aplicarea mărcii pentru argint pe obiecte din aur)

Controalele tematice ale ANPC din anii 2005, 2006 şi 2007 arată o denaturare îngrijorătoare a domeniului metalelor preţioase, de când marcarea a fost delegată operatorilor economici. Astfel, în 2005 au fost înregistrate abateri de la prevederile legale la 44% din cei 749 de operatori economici controlaţi. În anul 2006, acest procent a crescut la 61,17% la numai 425 de operatori economici controlaţi. În 2007 dintre 869 de operatori controlaţi la 63,63 % dintre aceştia s-au depistat abateri de la prevederile legale. Trebuie menţionat că datorită preţurilor ridicate ale acestor tipuri de produse în special, comerţul fără respectarea prevederile legale oferă oportunitatea realizării de mari fraude în detrimentul bugetului consumatorilor şi al bugetului de stat.

 

Soluţia propusă de prezentul proiect de ordonanţă de urgenţă pentru diminuarea acestor cifre îngrijorătoare, este marcarea pe de-o parte cu o marcă de responsabilitate uşor de urmărit şi care din punct de vedere juridic va reprezenta o garanţie în timp a operatorului care pune articlolul pe piaţă, alături de marca statului. Întrucât comercializarea nu va fi permisă fără existenţa ambelor mărci, ONM poate urmări respectarea marcării cu marca de responsabilitate, evitându-se astfel pe de-o parte comercializarea de obiecte nemarcate şi pe de altă parte asigurându-se că obiectele găsite ulterior pe piaţă ca fiind contrafăcute sau neconforme nu sunt „ale nimănui” sau „nu ştim ale cui”. Marca de garanţie proprie devine marcă de responsabilitate, în sensul asumării proprietăţii şi responsabilităţii pentru articolele comercializate. Acest lucru va preveni delegarea responsabilităţii prin marcarea articolelor altui operator economic.

 

 

5) Instituirea unui sistem de recunoaştere a altor mărci naţionale aparţinând altor state membre Uniunii Europene.

Parlamentul European şi Consiliul urmează să adopte un Regulament prin care sunt stabilite proceduri legate de aplicarea anumitor reguli tehnice naţionale pentru produsele legal comercializate într-un alt Stat Membru. Proiectul de Regulament are drept scop libera circulaţie a produselor şi serviciilor pe piaţă comunitară, şi interzicerea restricţionării punerii pe piaţa autohtonă a metalelor preţioase provenind dintr-un alt Stat Membru.

Regulamentul urmează să se aplice unor produse pentru care nu există o armonizare legislativă la nivel comunitar, inclusiv metalelor preţioase şi pietrelor preţioase. Până la existenţa unui sistem universal valabil şi unitar de marcare a metalelor preţioase, o mare parte din Oficiile de Marcare ale statelor member au convenit recunoaşterea mărcilor echivalente printr-o procedură de autorizare preliminară a Oficiilor de Marcare ale căror mărci urmează a fi recunoscute.

Prin reglementarea propusă, mărcile naţionale ale altor state membre vor putea fi acceptate ca fiind legale după o investigare a sistemelor de marcare existente în statele respective şi o evaluare a acestora ca fiind echivalente cu sistemul naţional de marcare. Aceleaşi tip de investigaţii vor fi realizate şi în cazul României, de către Ofiicile de Marcare ale altor state membre în vederea recunoaşterii mărcii naţionale române.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) infiintarea Oficiului National de Control al Calitatii Metalelor si Pietrelor Pretioase din Romania….

2) autorizarea operatorilor cu metale si pietre pretioase, se va face pe baza certificatelor de calitate profesionala, in conformitate cu standardele ocupationale din domeniu, pe baza diplomelor eliberate de  scolile profesionale precum si a diplomelor din strainatate, recunoscute in Romania

 4) se elimina-ramane acelasi sistem, pentru a asigura continuitatea in actul legislativ si pentru a nu pune in pericol in mod nejustificat climatul socio-economic a acestei ramuri economice. 

 

 

Se va completa cu:

-Instituirea obligativitatii la dialog cu organizatiile profesionale, legal constituite la data emiterii acestei OUG in vederea imbunatatirii climatului socio-economic prin convocarea in mod obligatoriu a delegatiilor organizatiilor profesionale legal constitiuite la data emiterii acestei OUG:

- la toate actiunile de control tematic al ONCCMPPR

- la prezentarea de 2 ori pe an al rapoartelor de control si la dezbaterile ulterioare pentru

- la consultare inainte de publicare a proiectelor de acte normative si a normelor de aplicare a actelor normative,  practica folosita in toate tarile UE

 
1) Activitatea de control a calitatii metalelor si pietrelor pretioase se impune cu necesitate, increderea in simbolurile si in institutiile statului, obtinandu-se prin respectarea legislatiei si nu printr-un cumul inutil de functii .

 


2)Autorizarea se va face  pentru operatorii cu metale si pietre pretioase, in scopul asigurarii unui nivel minim de profesionalitate, iar activitatea comerciala sa se faca  conform tratatelor internationale la care si Romania este partener,  fara nici un fel de alte autorizatii, decat cele prevazute de lege. 

Nu se poate ridica abuziv un drept castigat, in conditiile in care legea prevedea posibilitatea suspendarii sau retragerii autorizatiei pentru operatorii cu metale pretioase si pietre pretioase incalcand flagrant prevederile acesteia.

 

 

 

In ceea ce priveste domeniul nostru de activitate, obiectele mentionate in proiect sunt irelevante, fiind reglementate cu alt act normativ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadmiul este irelevant pentru domeniul nostru de activitate, se foloseste doar pentru realizarea aliajelor de lipituri specifice.

 
Aceasta informare va cuprinde descrieri specifice ale articolelor din metale pretioase, iar in cazul pietrelor pretioase se vor folosi termeni de denumire si clasificare folositi in practica curenta in Uniunea Europeana,  in mod obligatoriu.

 

 

 

 

 

 

4) Marcarea nu este un scop in sine sau realizat pentru satisfacerea fanteziilor unor functionari sau ale unor institutii, ci este o CERTIFICARE PERMANENTA a a calitatii obiectelor din metale pretioase sau aliajele acestora, cu scopul de a informa corect cumparatorul privind continutul de metal pretios, exprimat in miimi, aplicat cu un panson specific, in suprafata obiectelor, la care se adauga un insemn de garantie.

Ca urmare propunem:

 a) marcare obligatorie cu

      - MARCA  DE  TITLU

      - MARCA DE GARANTIE

b) marcare la cerere  cu

      MARCA  STATULUI

 

Toate argumentele aduse de catre initiatorul acestui proiect referitoare la sustinerea “necesitatii de marcare institutionalizat obligatorie” sunt cel putin tendentioase.

 

 

La statistica prezentata nu se face referire la natura abaterilor, fiind neconcludenta, sens in care solicitam datele cu toate tematicele de control si rezultatele acestora in scopul analizarii situatiei si a adoptarii masurilor care se impun.


Aici mentionam ca ANPC a aplicat sanctiunile prevazute.


O parte a  problemelor ridicate in proiect, provine din lipsa de informare profesionala in domeniu. Trebuie stiut ca timp de mult peste 2 decenii nu s-a mai facut o scolarizare bine structurata, comparabila cu scolarizarea specifica din alte tari. Ca atare RIDICAREA NIVELULUI DE PROFESIONALITATE, constituie singura cale eficienta pentru inlaturarea problemelor majore ridicate. Aceasta ar conduce la un inalt nivel de calitate a produselor, serviciilor si nu in ultimul rand la imbunatatirea operatiunilor de control,  beneficiar fiind consumatorul!


Este inutila folosirea sintagmei “marca de responsabilitate”, deoarece ”marca de garantie proprie” reglementata de legislatia in vigoare, include si responsabilitatea operatorului, fiind lesne de urmarit.


Conditiile socio-economice existente nu permit actualmente adoptarea unui sistem atat de costisitor.


Acceptarea marcilor altor state si reciproc, nu are nici o valoare economica, sociala sau de alta natura, pentru situatia reala, existenta astazi in Romania .

 

 

 


...
textul integral in atasament