LEGE pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase in Romania

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ART. I. - Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase in Romania, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 77 din 29 ianuarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, punctual 1se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“1.a) autorizatie - actul emis de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, care acorda dreptul de a desfasura operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase;
b) marca - semn conventional aplicat pe un obiect din metal pretios;
c) marcare - operatiunea de aplicare a unei marci pe un obiect din metal pretios;
d) marca de certificare - semnul conventional care se aplica pe obiectele din metale pretioase de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, ca autoritate competenta, inainte de punerea pe piata nationala a acestora;
e) marca de garantie proprie - semnul conventional stabilit si inregistrat la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, care se aplica pe obiectele din metale pretioase de catre persoanele fizice sau persoanele juridice care pun pe piata nationala produsul respectiv;
f) marca de titlu - semnul conventional, diferit in functie de titlul metalului pretios, care se aplica pe obiectele din metale pretioase;
g) marca de trasabilitate - semnul conventional stabilit si inregistrat la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, care se aplica pe obiectele din metale pretioase de catre alte categorii de comercianti decat cei care pun pe piata nationala produsul respectiv sau, dupa caz, de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor;
h) marca echivalenta - marca nationala a altor State Membre aplicata obiectelor din metale pretioase, care au fost analizate de catre o autoritate competenta, in conformitate cu cerintele identice sau echivalente cu cele specificate in prevederile actelor normative nationale in vigoare;
i) metale pretioase - aur, argint, platina si paladiu, sub orice forma;
j) pietre pretioase - diamantele naturale, rubinele naturale, safirele naturale, smaraldele natural si perlele naturale sau de cultura;
k) punerea pe piata nationala - actiunea realizata de producatori sau comercianti de a face disponibil pe piata nationala pentru prima data, contra cost sau gratuit, obiecte din metale pretioase;
1) titlu - proportia de metal pretios continut de un obiect, exprimata in miimi;
m) certificat de calitate - declaratia facuta de catre un producator sau un comerciant autorizat, prin care acesta informeaza, pe propria raspundere, despre faptul ca produsul este in conformitate cu cele prescrise sau declarate.

2. La articolul 2, literele f), i), g) ale punctului 2 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

f) importul metalelor pretioase si pietrelor pretioase;
g) exportul metalelor pretioase si pietrelor pretioase;"

3. La articolul2, litera k) a punctului 2 se abroga.

4. La articolul2, punctele 3, 4 si 7- 10 se abroga.

5. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 6. - Regimul instituit prin prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica:
a) obiectelor confectionate din metale pretioase cu titlu mai mic decfit titlul minim legal;
b) obiectelor confectionate din metale comune acoperite cu metale pretioase;
c) obiectelor confectionate din metale pretioase destinate utilizarii in scop industrial, tehnic, tiintific, educational, medical, de laborator si in alte scopuri similare;
d) obiectelor confectionate din metale pretioase introduse pe teritoriul Romaniei pentru a fi prezentate in cadrul expozitiilor tara vanzare;
e) obiectelor din metale pretioase aflate in patrimoniul cultural national."

6. Articolul 7 se va modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Operatorii cu metale pretioase si pietre pretioase au obligatia de a informa consumatorii corect, complet si precis cu privire la natura si caracteristicile obiectelor pe care le comercializeaza.
(2) Pot fi comercializate numai obiectele din metale pretioase si pietrele pretioase insotite de un certificat de calitate sau un document similar care sa ateste natura si caracteristicile obiectelor comercializate.
(3) Modul de informare cu privire la metalele pretioase si pietrele pretioase comercializate se stabile te prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta."

7. Dupa alineatul (3) al articolului 8 se introduc trei noi alineate, alin. (4), (5) si (6), cu urmatorul cuprins:

"(4) Nu se supun autorizarii de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor fumizorii de servicii specializate pentru efectuarea operatiunilor cu metale si pietre pretioase din statele membre ale Uniunii Europene si din Spatiul Economic European care au fost supui unei astfel de conditii in statul de origine sau de provenienta.
(5) Persoanele fizice si persoanele juridice prevazute la alin. (4) sunt obligate, in conditiile reglementate prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, ca inaintea inceperii efectuarii de operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase pe teritoriul Romfmiei sa notifice acest fapt Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si sa faca dovada ca sunt abilitate sa efectueze asemenea operatiuni in statui de origine sau de provenienta, potrivit legilor nationale.
(6) Persoanele fizice si persoanele juridice autorizate sunt obligate ca, in cazul in care intervin modificari cu privire la nume/denumire, adresa/sediu social si la celelalte locuri de desfasurare a operatiunilor cu metale pretioase si pietre pretioase, sa le comunice in scris Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, in termen de 10 zile de la data producerii lor."

8. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 12. - (1). Marcarea are ca scop certificarea faptului ca obiectele din metale pretioase au continutul de metal pretios corespunzator marcii de titlu care se aplica si identificarea persoanelor fizice si persoanelor juridice care au aplicat marcile.
(2) Titlurile legale in Romania, exprimate in miimi, care se aplica obiectelor din metale pretioase sunt urmatoarele:
a) pentru aur: 375; 500; 585; 750; 833; 900; 916 si 999;
b) pentru argint: 750; 800; 875; 916; 925 si 999;
c) pentru platina: 950;
d) pentru paladiu: 950.
(3) Pe teritoriul Romaniei pot fi comercializate sau expuse spre comercializare doar obiectele din metale pretioase care au aplicate marca de titlu, marca de garantie proprie a operatorului cu metale pretioase care pune pe piata marca de certificare.
(4) Sunt recunoscute pe teritoriul Romaniei marcile de garantie proprie dintr-un alt Stat Membru daca se face dovada inregistrarii oficiale a acestora in Statui Membru de origine.
(5) Obiectele care provin din activitatea de amanet si consignatie, precum si cele provenite din confiscari sau care sunt trecute in orice alt mod in proprietatea privata a statului, pot fi comercializate sau expuse spre comercializare daca au aplicata alaturi de marca de certificare, marca de trasabilitate.
(6) Pentru obiectele confectionate din metale pretioase, provenite din confiscari sau care sunt trecute in orice alt mod in proprietatea privata a statului, marca de trasabilitate se aplica de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.
(7) Pot fi comercializate pe teritoriul Romaniei obiecte confectionate din metale pretioase daca poarta deja o marca echivalenta cu marca de certificare, aplicata de o autoritate competenta dintr-un alt Stat Membru.
(8) Procedura de echivalare cu marca de certificare se aproba prin ordin al pre edintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor."
(9) Obiectele din metale pretioase care poarta deja o mardi aplicata de o autoritate publica romana lncepand cu anul 1906 si pana la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se considera legal marcate."

9. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

,Art. 13.- (1) Anterior marciirii, metalele pretioase trebuie sa fie supuse unei analize fizice sau chimice, In vederea stabilirii titlului acestora.
(2) La stabilirea titlului metalelor pretioase nu se admit tolerante negative.
(3) Procedurile de analiza si marcare se stabilesc prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor."

10. Articolul15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 15. - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor isi exercita drepturile si obligatiile specifice activitatilor de analiza, marcare, expertizare si autorizare in calitate de autoritate competenta pe teritoriul Romaniei."

11. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

,Art. 18. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1) si alin. (5) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, precum si cu confiscarea bunurilor ce fac obiectul contraventiei.
(2) Nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (6) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 la 6.000 lei.
(3) Nerespectarea prevederilor art. 7 alin.(l) si alin.(2) constituie contraventie si se, sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei."

12. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 20. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 18 si 19 se fac de catre personalul imputemicit al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Ministerului Finantelor Publice sau de agenti si ofiteri din cadrul Politei Romane si Politiei de Frontiera Romane.

13. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
,Art. 22. - (1) In caz de incalcare a prevederilor legale privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor poate retrage sau, dupa caz, poate suspenda, pe o perioada cuprinsa intre o luna si 6 luni, autorizatia pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase, si poate sa dispuna interzicerea efectuarii de operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase pe teritoriul Romaniei de catre persoanele prevazute la art. 8 alin. (4), cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a fumiza servicii in Romania.
(2) Impotriva ordinului/deciziei de suspendare ori de retragere a autorizatiei, sau, dupa caz, a ordinului/deciziei de interzicere a efectuarii de operatiuni cu
metale pretioase si pietre pretioase se poate formula contestatie in terrnenele si conditiile prevazute de lege."

14. La articolul 23, alineatul (2) se abroga.

15. Dupa articolul 27 se introduce un nou articol, art.271 cuprins:

“Art.271 Prevederile prezentei legi se completeaza cu dispozitiile ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a fumiza servicii in Romania."

16. Dupa articolul 29 se introduce urmatoarea menfiune:

,Prezenta lege transpune prevederile Directivei nr.2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile in cadrul pietei interne, publicata in Jumalul Oficial al Uniunii Europene nr. L376 din 27 decembrie 2006.
ART. II. - (1) Obiectele din metale pretioase care sunt marcate numai cu marca de garantie proprie inregistrata si amprentata la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor alaturi de marca de titlu, precum si obiectele marcate numai cu marca de certificare pot fi comercializate inca 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(2) Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor va inainta Guvemului spre aprobare, in termen de 90 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, norme metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de
urgenta a Guvemului nr.190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase din Romania, republicata, cu modificarile completarile ulterioare.
(3) Obiectele din metale pretioase care poarta deja o marca aplicata de o autoritate publica romana incepand cu anul 1906 si pana la intrarea in vigoare a prezentei legi, se considera legal marcate.
ART. III. - Prezenta lege intra in vigoare la 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. IV. Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase in Romania, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.77 din 29 ianuarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile sicompletarile aduse prin prezenta lege, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.

...
textul integral in atasament