Sectiunea 1
Titlul proiectului de act normativ

Lege
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sectiunea 2
Motivul emiterii actului normativ

Avand in vedere obligatiile ce revin Romaniei ca urmare a angajamentelor asumate in cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeana de a duce la indeplinire obiectivul desavarsirii pietei interne, precum si obligatia de a transpune in timp util prevederile directivelor comunitare in legislatia nationala, faptul ca Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind serviciile in cadrul pietei interne a fost transpusa prin Ordonanta de urgenta nr. 4912009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania, Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.366 din 01/0612009, avand in vedere necesitatea crearii unui cadru juridic adecvat care sa fundamenteze punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania, considerand imperativa crearea cadrului legislativ aplicabil prestatorilor de servicii provenind din alte State Membre care doresc sa efectueze operatiuni cu metale prefioase si pietre prefioase pe teritoriul Romaniei, in concordanta cu prevederile Directivei 2006/123/CE, tinand seama ca la data de 28 ianuarie 2010 Romania a primit din partea Comisiei Europene o scrisoare de punere in intarziere pentru necomunicarea masurilor nationale de transpunere a Directivei Servicii, in temeiul art. 258 din Tratatul de Funcfionare al Uniunii Europene,  precum si faptul ca autoritatile nationale au la dispozitie un termen de doua luni pana la care sa comunice toate masurile nationale de transpunere, pentru a evita continuarea procedurii necontencioase, iar termenul limita de notificare a transpunerii este 28 martie 2010, tinand cont de faptul ca aceste elemente constituie situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, iar neadoptarea proiectului de act normativ in regim de urgenta presupune ingradirea prestatorilor de servicii provenind din alte state membre de a efectua operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase, pe de o parte, si continuarea actiunii in constatarea neindeplinirii obligatiilor decurgand din Tratat.

1. Descrierea situatiei actuale

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in forma actuala, nu ofera solutii pentru prestatorii de servicii provenind din alte State Membre care doresc sa efectueze operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase pe teritoriul Romaniei.

2. Schimbari preconizate

Prin completarile si modificarile unor articole se urmareste crearea cadrului legislativ aplicabil prestatorilor de servicii provenind din alte State Membre care doresc sa efectueze operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase pe teritoriul Romaniei, in concordanta cu prevederile Directivei 2006/123/CE privind serviciile pe piata intema. In acelasi context se propune abrogarea unor texte, pentru simplificarea procedurilor administrative. Pentru precizarea mai clara a unor notiuni se propune redefinirea lor. Crearea cadrului legislativ aplicabil prestatorilor de  servicii provenind din alte State Membre care doresc sa efectueze operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase pe teritoriul Romaniei, in concordanta cu prevederile Directivei 20061123/CE. Introducerea marcii de trasabilitate se aplica alaturi de marca de titlu si are ca ratiune protejarea consumatorilor, marca de trasabilitate urmeaza sa se aplice obiectelor si bijuteriilor care nu sunt noi (nu indeplinesc conditiile de noutate) si nu au marca de garantie proprie. Consumatorul trebuie sa fie informat daca achizitioneaza un bun nou sau vechi, iar marca, in acest caz, constituie un mijloc de informare a acestuia. Prezenta reglementare stabileste in mod clar categoriile de produse care nu intra sub incidenta prevederilor actului normativ, astfel:
a) obiectele confectionate din metale pretioase cu titlu mai mic decat titlul minim legal - nu sunt considerate a fi obiecte din metal pretios, avand in vedere ca au un continut de metal pretios sub nivelul minim impus de legislatie (in Romania nivelul minim impus este 375%o).
b) obiectele confectionate din metale comune acoperite cu metale pretioase - se considera ca este prea mic continutul de metal pretios, cu mult sub nivelul impus de lege.
c) obiectele confectionate din metale pretioase destinate utilizarii in scop industrial, tehnic, stiintific, educational, medical, de laborator si in alte scopuri similare - nu sunt destinate a fi comercializate catre consumatori - persoane fizice, produsele avand o destinatie cu totul speciala.
d) obiectele confectionate din metale pretioase introduse pe teritoriul Romaniei pentru a fi prezentate in cadrul expozitiilor fara vinzare – astfel de obiecte nu sunt destinate comercializarii.
e) obiectele din metale pretioase aflate in patrimoniul cultural national - asemenea obiecte nu sunt destinate comercializarii, mai mult, exista riscul ca prin marcare valoarea lor de patrimoniu sa fie considerabil diminuata.

Banca Nationala a Romaniei nu are atributii in a reglementa relatiile dintre operatorii economici si consumatori persoane fizice, fapt ce a condus la eliminarea acestei institutii din actul normativ, obiectele din metale pretioase si pietre pretioase fiind considerate „o marfa" intra in domeniul de responsabilitate al A.N.P.C.
In ceea ce priveste tranzactionarea cu aur financiar si monetar mentionam ca acestea nu intra in domeniul de responsabilitate al ANPC, motiv pentru care au fost excluse  din  prevederile prezentului act normativ.

La art. II alin.(l) se prevede un termen de 6 luni pentru a se da posibilitatea operatorilor economici sa intre in legalitate.

De precizat ca, primele marci nationale in domeniul metalelor pretioase au fost introduse in Romania prin Decretul regal Nr. 578 din 13februarie 1906, publicat in Monitorul Oficial Nr. 252 din 15 februarie 1906".

De la data intrarii in vigoare a acestui act normativ, bijuteriile si obiectele confectionate din metale pretioase au fost in mod obligatoriu marcate cu marca statului, ce reprezenta diferite simboluri, in functie de metalul pretios si titlul acestuia.

Sectiunea 3

Impactul socio-economic al proiectului de act normative

1. Impactul asupra mediului de afaceri

Aliniindu-se cerintelor impuse prin Directiva nr. 2006/123/CE, proiectul de act normative urmareste imbunatatirea mediului de afaceri prin simplificarea procedurilor administrative in domeniul metalelor si pietrelor pretioase.

2. Impactul social
Mentine gradul de protectie a consumatorilor si in ceea ce priveste serviciile prestate de catre persoanele fizice si juridice provenind din alte State Membre.

Sectiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atat pe termen scurt, pentru anul curent, cat si pe termen lung (5 ani)


Nu este cazul

Sectiunea 5
Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei in vigoare


l. Acte normative care se modifica ca urmare a intrarii in vigoare a proiectului de act normativ
Nu este cazul
2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislatia comunitara in materie
Proiectul de act normativ urmareste compatibilizarea cu prevederile Directivei 2006/123/CE privind serviciile pe piata interna.
3. Evaluarea conformitatii cu legislatia comunitara
Nu este cazul
4. Observatii
A fost consultat  B.N.R. si nu au fost observatii pe marginea proiectului de act normativ.

Sectiunea 6
Consultarile efectuate in vederea elaborarii proiectului de act normativ


l. Informatii privind procesul de consultare cu organizatii neguvemamentale, institute de cercetare si alte organisme implicate
Organizatiile patronale legal constituite.
2. Fundamentarea alegerii organizatiilor cu care a avut loc consultarea, precum si a modului in care activitatea acestor organizatii este legata de obiectivul proiectului de act normativ
Organizatiile patronale legal constituite din domeniul metalelor pretioase si pietrelor pretioase.
3. Informatii privind necesitatea avizarii proiectului de act normativ de catre urmatoarele institutii:
a) Consiliul Legislativ
Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul actului normativ prin avizul nr. 339/2010.

Sectiunea 7
Activitati de informare publica privind elaborarea si
 implementarea proiectului de act normativ

1. Informarea societatii civile cu privire la necesitatea elaborarii proiectului de act normativ.
In  procesul de elaborare a proiectului de act normativ au fost indeplinite procedurile prevazute de Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala. Actiunea de informare se face prin afisarea la   sediul institutiei, pe site-ul acesteia si in mass-media.
2. Informarea societatii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului in urma implementarii proiectului de act normativ, precum si efectele asupra sanatatii si securitatii.
Nu este cazul

Sectiunea 8
Masuri de implementare


Masurile de punere in aplicare a proiectului de act normativ de catre autoritatile administratiei publice centrale si/sau locale infiintarea unor noi organisme sau extinderea competentelor institutiilor existente.
Institutia publica responsabila de implementarea  masurilor cuprinse in proiectul de act normativ este Autoritatea Nationala  pentru Protectia Consumatorilor.
Fata de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege alaturat, pe care il supunem Parlamentului spre adoptare.

...
textul integral in atasament