INFORMATII UTILE

STATUT AL PATRONATULUI BIJUTIERILOR DIN ROMANIA

(Modificat in baza Legii nr. 356/10 iulie 2001)

APROBAT IN ADUNAREA GENERALA A PATRONATULUI BIJUTIERILOR DIN ROMANIA DIN DATA DE 05.01.2002CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE

 

Art. 1 – (1) Pentru reprezentare, promovarea, sustinerea si apararea intereselor tehnice, economice, sociale si juridice ale agentilor economici cu activitati din domeniul metalelor si pietrelor pretioase, atat in plan national cat si international, in data de 14.09.200, prin liber consimtamant al unui numar de 23 de persoana fizice autorizate si persoane juridice din domeniu, au hotarat infiintarea “PATRONATULUI BIJUTIERILOR DIN ROMANIA”

(2) Partonatul a fost constituit sub egida Uniunii Generale a Industriasilor din Romania, UGIR-1903, in baza Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, devenind persoana juridica in baza Hotararii Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti din data de 28.09.2000, Dosar 258/PJ/28.09.2000. Acest statut a fost completat si modifiact in baza prevederilor Legii Patronatelor nr.356/ 10 iulie 2001 si urmeaza a fi depus la instanta de judecata competenta.

(3) Potrivit legii patronatelor:

a) Patronatul este o organizatie a patronilor, autonoma, fara caracter politic, infiintat ca persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial;

b) Patronatul este “consultat de Guvern la initierea, elaborarea si promovarea programelor de dezvoltare, restructurare, cooperare economica si participa in structurile de coordonare si gestionare a programelor cu Uniunea Europeana”

c) “Membrii organelor de conducere alese ale patronatului li se acorda protectia legii impotriva oricaror forme de discriminare, conditionare, constangere sau limitare a exercitarii functiilor lor, sub sanctiunea pedepselor prevazute de lege”;

d) Patronatul “poate adresa autoritatilor publice competente propubneri de legiferare in domeniile de interes patrimonial”;
 


CAPITOLUL II

DENUMIRE, SEDIU, DURATA, FORMA JURIDICA.


Art. 2 – DENUMIRE

Denumirea este “PATRONATUL BIJUTIERILOR DIN ROMANIA”

Art. 3 – SEDIUL

Sediul Patronatului este in Bucuresti, Str. Drumul Ghindari, Nr. 149 A, Sector 5

Art. 4 – DURATA

Durata de functionare este nedeterminata

Art. 5 – FORMA JURIDICA

Patronatul este o persoana juridica autonoma, de drept privat, fara scop patrimonial si fara caracter politic, care isi desfasoara activitatea in temeiul dispozitiilor legale si a prezentului statut.

CAPITOLUL III

SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 6 – SCOPUL

a) Patronatul identifica, promoveaza, sustine si apara intr-un mod sistematic si unitar interesele comune economice, tehnice, juridice, si sociale ale membrilor sai, in sensul dezvoltarii acesteia, fara a afectaprofesional membrii sai si fara a afecta obiectul de activitate al acestora.

b) Ptronatul militeaza pentru respectarea legislatiei, pentru promovarea eticii profesionale si a normelor de concurenta loiala, atat in activitatea si in relatiile dintre membrii sai, cat si in relatiile cu ceilalti agenti economici, cu organele administrative de stat si cu celelalte structuri ale societatii civile.

c) Patronatul participa activ in toate structurile si la toate nivelele dialogului social si sprijina – cu experinta, cunostiintele si informatiile membrilor sai – elaborarea deciziilor si a actelor normative care intereseaza activitatea si bunul mers al agentilor economici din domeniu, el economiei si al societatii in general.

d) Patronatul militeaza pentru instaurarea unei ordini mestesugaresti in domeniu, pe criterii de profesionalitate si deontologie profesionala.

e) In atingerea scopurilor sale, patronatul colaboreaza cu alte structuri patronale, asociatii profesionale, uniuni, federatii si confederatii similare din tara si strainatate, pe principiul autonomiei si interesului reciproc.
 


Art. 7 – OBIECTUL DE ACTIVIATE

In vederea indeplinirii scopului pentru care a fost infiintat, Patronatul sprijina activiatea membrilor sai prin diferite forme si activitati. Asfel:

1. Sustine si apara interesele legitime ale membrilor sai prin demersuri la organele administrative de stat, a celorlalte institutii de interes public sau social.

2. Prin publicatii proprii, analize si sinteze de specialitate si prin organizarea de dezbateri sau manifestari cu caracter economic si profesional, pune la dispozitia membrilor sai informatii de interes patronal cu privire la:

a) legislatia si politica economica, fiscala, comercial si vamala a statului roman, precum si a altor state care prezinta interes pentru membrii

b) evolutia progresului tehnic, continutul normelor tehnice si al standardelor de calitate in domeniul productiei de bijuterii

c) perfectinarea managementului in conditiile economiei de piata, cresterea divesificarii si competitivitatii produselor pe piata interna si externa
 

3. Patronatul asigura asistenta tehnico-economica si faciliteaza obtinerea de catre membrii sai a unor servicii de consultanta, analiza de fezabilitate si studii de specialitate in probleme economice, de informatizare, marketing, precum si asistenta juridica in domeniul activitatii patronale.

4. Sprijina unitatile de invatamant din domeniul activitatii patronale existente

5. Infiintaeza si administreaza, in interesul membrilor sai, unitati de invatamant si cercetare in domeniul metalelor pretioase

6. Adopta si implementeaza standarde ocupationale si standarde profesionale

7. Certifica, prin organisme de calificare, gradul de pregatire profesionala, conform stadardelor

8. Elibereaza, in conformitate cu prevederile legale, avizele profesionale in vederea obtinerii autorizatiei pentru desfasurarea operatiunilor cu metale si pietre pretioase

9. Stabileste si inregistreaza, in conformitate cu prevederile legale, insemnele marcilor de garantie proprie ale persoanelor care desfasoara operatiuni cu metale si pietre pretioase

10. Patronatul actioneaza pentru crearea unei imagini favorabile asupra agentilor economici din domeniul metalelor si pietrelor pretioase prin:

a) Stimularea tehnicilor de transparenta, de reclama comerciala onesta si de protectie a consumatorilor

b) Combaterea fenomenelor de concurenta neloaiala, a contrafacerilor si a practicilor de monopol in domeniu

c) Imbunatatirea si dezvoltarea relatiilor cu presa, cu celelalte mijloace de informare in masa, in vederea asigurarii unei prezente active si promovarea intereselor patronatului si a membrilor prin intermediul mass-media

11. Incurajeaza colaborarea intre membrii sai, precum si intre membrii si organizatiile guvernamentale si neguvernamentale de profil, pentru

a) dezvoltarea productiei si creativitatii in domeniu

b) valorificarea, promovarea si protectia resurselor de inteligenta si creativitate autohtona

c) protectia mediului ambiant

d) cresterea productivitatii, calitatii, diversitatii si competitivitatii produselor

12. Patronatul asigura dialogul cu autoritatile de stat, urmarind imbunatatirea legislatiei economice, simplificarea si stabilizarea ei, promovarea de acte normative care sa stimuleze activitatile de productie, investitii si export, cresterea eficientei activitatilor din domeniu in plan national si international

13. Patronatul participa, prin reprezentatii sai, in toate structurile tripartite si ale dialogului social la nivel central si teritorial

14. Stabileste relatii de colaborare cu organizatii similare din alte tari, pentru promovarea intereselor patronatului si ale membrilor sai in domeniul cooperarii internationale, promovarea exportului, dezvoltarea schimbului de informatii si publicatii

15. Promoveaza actiunile avand drept scop finantarea si retehnologizarea activitatilor membrilor, atat din surse interne cat si externe

16. Patronatul se poate afilia la structuri patronale internationale

17. Patronatul poate edita ziare, reviste si/sau alte publicatii proprii, cu respectarea legislatiei in domeniu

18. Patronatul organizeaza pentru membrii sai actiuni publice comune, cum ar fi: targuri, expozitii, concursuri de creativitate, simpozioane, mese rotunde etc. sau, dupa caz, faciliteaza participarea membrilor la astfel de manifestari in tara sau strainatate

19. Patronatul isi exercita atributiunile de mai sus cu respectarea ordinii de drept instituite in tara si, cu precadere, a dispozitiilor referitoare la libertatea comertului

20. Obiectul de activitate al patronatului poate fi modificat sau completat de Adunarea Generala a patronatului, cu respectarea prevederilor statutare

CAPITOLUL IV

MEMBRII PATRONATULUI – DREPTURI SI OBLIGATII

Art. 8 – Patronatul este format din:

a) membrii activi

b) membrii de onoare

c) membrii corespondenti

Atr. 9 – Membrii de onoare si corespondenti vor fi alesi de Adunarea Generala, pe baza propunerii Consiliului Director, dintre persoanele care, prin activitatea lor, contribuie in mod semnificativ la infaptuirea obiectivelor patronatului in Romania sau in alte tari.

Numarul membrilor de onoare si corespondenti este nelimitat


Art.10 – Membru activ al patronatului poate fi orice persoana juridica sau persoana fizica autorizata potrivit legii, a carei activitate consta in desfasurarea uneia sau mai multor operatiuni cu metale sau pietre pretioase, care si-a exprimat in mod liber vointa de a face parte din patronat si este de acord cu STATUTUL PATRONATULUI.

Art.11 – Membrii fondatori ai Patronatului sunt persoanele fizice si persoanele juridice care au participat la conferinta de constituire a Patronatului. Lista membrilor fondatori este redata in prima parte a statutului patronatului de la data inregistrarii acestuia.

Art. 12 (1) Calitatea de membru al Patronatului se poate dobandii si ulterior constituirii acestuia, pe baza de adeziune scrisa, in care se declara in mod expres, ca este de acord cu statutul acestuia.

(2) Cererea de admitere ca membru se adreseaza Consiliului Director al Patronatului, impreuna cu urmatoarea documentatie:

a) fisa de prezentare a persoanei juridice sau fizice, continand: denumirea, sediul social, Numarul de Inregistrare de la Registrul Comertului, Codul Fiscal, contul bancar, reprezentantul legal si functia detinuta de acesta, numarul de angajati;

b) set de copii dupa: Numarul de Inregistrare de la Registrul Comertului, Codul Fiscal

(3) Dupa analizarea cererii si a documentatiei de admitere ca membru in Patronat, Consiliul Director poate admite sau respinge cererea prin decizie motivata, cara va fi supusa ratificarii Adunarii Generale Ordinare.

(4) Atat in caz de admitere a cererii, cat si in caz de respingere a acesteia, Adunarea Generala Ordinara va comunica solicitantului hotararea sa.

Art. 13 – Se ionterzice orice discriminare, pe orice criteriu intre membrii Patronatului sau ingradirea de catre Patronat a intereselor membrilor sai.

Art. 14 – Membrii patronatului au, in principal, urmatoarele drepturi:

a) Sa participe la activitatea Patronatului, avand drept de vot direct pentru adoptarea tuturor hotararilor;

b) Sa fie ales in oricare dintre organele de conducere sau de specialitate ale patronatului in conditiile prezentului statut;

c) Sa participe la manifestarile organizate de Patronat in tara si strainatate

d) Sa primeasca informatiile de care dispune Patronatul, referitoare la problemele comerciale, financiare, bancare, vamale, juridice, tehnologice si sociale de interes patronal;

e) Sa primeasca publicatiile Patronatului si sa poata publica, in acestea articole, comunicari, reclame;

f) Sa beneficieze de ajutorul si asistenta patronatului in apararea intereselorsale, in conformitate cu prevederile legii si a acestui statut;

g) Sa fie aparat impotriva concurentei neloaiale si impotriva abuzurilor administrative


Art. 15 – Membrii Patronatului au, in principal urmatoarele obligatii:

a) Sa promoveze obiectivele Patronatului;

b) Sa respecte normele de etica profesionala in activitatea economica si in relatiile cu ceilalti membrii;

c) Sa participe la actiunile organizate de Patronat;

d) Sa militeze pentru cresterea prestigiului Patronatului si a membrilor acestuia, in tara si in strainatate;

e) Sa respecte prevederile statutului si hotararile Adunarii Generale;

f) Sa achite la timp cotizatia de membru si sa sustina material Patronatul


Art. 16 – (1) Calitatea de membru al Patronatului inceteaza:

a) la cerere;

b) prin excudere, in caz de:

- neplata cotizatiei timp de 6 (sase) luni;

- nerespectarea obligatiilor ce-I revin din statut

- fac parte din organizatii care contravin intereselor Patronatului;

- alte cazuri prevazute de lege

(2) Incetarea calitatii de membru al Patronatului se hotaraste de Adunarea Generala Ordinara, cu votul a ¼ din numarul participantilor.

(3) Pierderea calitatii de membru la cererea solicitantului, se va acorda numai daca acesta are achitata cotizatia la zi.

(4) Consiliul Director al Patronatului poate hotara suspendarea calitatii de membru, pana la prima Adunare Generala Ordinara, in cazul in care sunt intrunite prevederile de la punctul b) al alin (1) din art. 16 al prezentului statut.

(5) Membrii Patronatului care pierd calitatea de membru nu pot formula pretentii asupra patrimoniului Patronatului.

CAPITOLUL V

ORGANELE DE CONDUCERE


Art. 17 – Organele de conducere ale Patronatului sunt urmatoarele:

1. Adunarea Generala (ordinara si Extraordinara)

2. Consiliul Director

3. Presedintele

Art. 18 – ADUNAREA GENERALA este organul suprem de conducere al Patronatului si este de doua feluri: Ordinara si Extraordinara.

Art. 19 – ADUNAREA GENERALA ORDINARA are, in principal, in competenta sa urmatoarele atributii:

a) examinarea si aprobarea raportului annual de activitate al Patronatului, a raportului privind continutul si executarea bugetului de venituri si cheltuieli, cotizatia si contributia financiara a membrilor sai;

b) aprobarea raportului Comisiei de Cenzori asupra executarii bugetului Patronatului;

c) confirmarea participarii Patronatului la constituirea unui organism de reprezentare unitara a patronatelor, conform legii patronatelor;

d) confirmarea primirii de noi membrii;

e) excluderea membrilor;

Art.20 – ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA are, in principal in competenta sa urmatoarele atributii:

a) aprobarea si modificarea statutului propriu al Patronatului;

b) alegerea membrilor Consiliului Director, a presedintelui si a vicepresedintilor Patronatului;

c) aprobarea asocierii, afilierii, comasarii sau fuzionarii cu alte structuri patronale din tara, constituite conform legii patronatelor;

d) aprobarea asocierii sau afilierii la organizatiile patronale internationale si sau alte organizatii patronale internationale si /sau la alte organizatii internationale similare;

e) reorganizarea si dizolvarea patronatului


Art. 21 – Adunarea Generala Ordinara poate fi convocata ori de cate ori este necesar, de catre presedinte, Consiliu Director si la cererea a cel putin ¼ din numarul total al membrilor Patronatului, fiind legal constituita daca vor fi prezenti sau reprezentati ¼ din totalitatea membrilor cu drept de vot. Adunarea astfel constituita va putea hotara valabil cu jumatate plus unul din numarul membrilor prezenti.

Art. 22 – (1) Adunarea generala Extraordinara poate fi convocata de Presedinte, Consiliul Director sau de catre ¼ din numarul membrilor Patronatului cu drept de vot, fiind legal constituita daca vor fi prezenti sau reprezentati 2/3 din totalul membrilor cu drept de vot . Adunarea astfel constituita va putea hotara valabil cu ¾ din numarul membrilor prezenti.

(2) In situatiile in care Adunarea Generala Extraordinara nu a putut fi constituita cu respectarea prevederilor anterioare, aceasta se va intruni, fara o alta convocare, in termen de opt zile, de la prima convocare, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi, cu orice numar de mambrii vor fi prezenti, putand hotara valabil cu o majoritate de ¾ a voturilor membrilor prezenti.

(3) Scopul social al Patronatului nu se poate schimba decat prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare, luata cu majoritatea a ¾ din numarul total al membrulor cu drept de vot, prezenti sau reprezentati.

Art. 23 – (1) Convocarea Adunarii Generale (Ordinare sau Extraordinare) trebuie sa cuprinda:

- data,

- ora,

- locul de desfasurare,

- ordinea de zi

(2) Convocarea trebuie trimisa cu 14 zile inainte de data la care urmeaza sa aiba loc adunarea


Art. 24 – CONSILIUL DIRECTOR

1. Este organul colectiv de conducere al Patronatului care asigura ducerea la indeplinire a Hotararii Adunarii Generale.

2. Se compune din 18 (optsprezece) membrii – alesi dintre membrii activi ai patronatului – ce au voturi egale:

- Presedintele Consiliului Director, care este si Presedintele Patronatului;

- 4 (patru) vicepresedinti

-13 (treisprezece) membrii.

3. In componenta sa pot intra si membrii onorifici, persoane care nu sunt din domeniul activitatii patronale, insa actioneaza eficient, prin cunostiintele, abilitatile si reputatia lor, pentru realizarea obiectivelor patronatului.

4. Membrii Consiliului Director sunt alesi de Adunarea generala Extraordinara pe o perioada de 4 9patru) ani.

5. Se intruneste o data pe trimestru si ori de cate ori este nemoie, fiind convocata de catre presedinte.

6. In cazuri justificate, membrii Consiliului Director pot imputernici alti membrii din Consiliul Director sa voteze in numele lor, conform statutului, la sedintele Consiliului Director. Imputernicirea trebuie sa fie semnata si stampilata de catre membrul care absenteaza (mandatul).

7. La reuniunile Consiliului Director pot participa, in calitate de invitati, in functie de necesitati, specialisti din diverse domenii.

8. Consiliul este legal constituit in prezenta a 2/3 din numarul membrilor acestuia, iar hotararile se iau cu votul a 50% + 1 din numarul membrilor prezenti.
 

Art. 25 – Consiliul Director are, in principal, urmatoarele atributii:

a) Urmareste realizarea hotararilor Adunarii Generale in conformitate cu strategia generala referitoare la activitatea patronatului;

b) Coordoneaza si controleaza activiatea patronatului;

c) Numeste colegiile de redactie ale publicatiilor proprii;

d) Aproba colectivele interdisciplinare de specialisti si de experti si conditiile de prestare a activitatilor;

e) Aproba preturile pentru prestatiile si publicatiile patronatului, precum si facilitatile acordate membrilor cu procurarea acestora;

f) Aproba si prezinta Adunarii generale ordinea de zi, raportul annual asupra activitatii confederatiei, executia bugetara, proiectul de buget, precum si toate materialele care prezinta Adunarii Generale spre aprobare;

g) Stabileste relatiile de colaborare cu organizatii similare din tara si din strainatate;

h) Aproba primirea de noi membrii in cadrul Patronatului care sa fie confirmata la prima Adunare Generala Ordinara

Art. 26 – Demnitarii, precum si persoanele care detin functii de conducere in structurile administrative publice, nu pot face parte, conform legii patronatelor, din organele de conducere ale Patronatului.

Art. 27 – PRESEDINTELE PATRONATULUI este PRESEDINTE AL CONSILIULUI DIRECTOR

1. Este ales de catre Adunarea Generala Extraordinara pentru o perioada de 4 (patru) ani si asigura conducerea Adunarii Generale si ale Consiliului Director.. In cazul in care este indisponibil, presedintele este inlocuit de unul dintre vicepresedinti.

2. Presedintele stabileste si organizeaza masurile necesare pentru buna desfasurare a activitatii Patronatului, ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale si ale Consililui Director.

3. In scopul indeplinirii sarcinilor sale, presedintele reprezinta si angajeaza Patronatul in raportul cu persoanele fizice si juridice, cu organele puterii si administratiei de stat, precum si in relatiile cu alte organizatii patronale, sociale politice, economice etc., legal constituite, in tara si in strainatate.

4. Presedintele angajeaza personalul executiv pentru aparatul propriu al Patronatului si incheie conventiile necesare cu colectivele interdisciplinare de specialisti si experti, in conformitate cu prevederile legale.

Art. 28 – COMISIA DE CENZORI este aleasa de Adunarea Generala si functioneaza pe baza prebvederilor legale.

CAPITOLUL VI

MIJLOACELE FINANCIARE SI PATRIMONIALE


Art. 29 - Activitatea economico-financiara a Patronatului se desfasoara pe baza bugetului annual de venituri si cheltuieli, aprobat de Adunarea Generala Ordinara.

Art. 30 – Patronatul efectueaza incasari si plati inlei, organizand evidentele necesare, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Art. 31 – Patrimoniul initial al Patronatului este de 11 500 000 lei (unsprezece milioane cinci sute mii lei).

Art. 32 – Veniturile Patronatului provin din:

a) taxa de inscriere;

b) cotizatii;

c) sponsorizari si donatii;

d) alte contributii;

e) vanzarea publicatiilor proprii;

f) alte surse din activitati si servicii prestate conform legii.


Art. 33 – Veniturile Patronatului se folosesc pentru finantarea activitatilor si cheltuielilor prevazute in statut, in cadrul prevederilor bugetului si nu pot fi repartizate membrilor acestora.

Art. 34 – Patronatul si membrii sai pot dobandi, in conditiile prevazute de lege, cu titlu oneros sau gratuit, orice fel de bunuri mobile sau imobile, necesare in vederea realizarii scopului pentru care sunt infiintate.

Art. 35 – patronatul poate, in conditiile legii si a statutului sau:

a) sa editeze si sa tipareasca publicatii proprii,

b) sa infiinteze si sa administreze, in interesul membrilor sai, unitati de cultura, invatamant si cercetare in domeniul activitatii patronale, unitati economice, sociale, comerciale, precum si banca proprie pentru operatiuni financiare in lei si valuta.

Art. 36 – Patronatul trebuie sa acopere, din taxele, cotizatiile si celelalte venituri provenite din activitatea sa, toate cheltuielile aferente, inclusiv amortizarea investitiilor, rambursarea creditelor, plata dobanzilor, achitarea altor obligatii prevazute de lege.

Art. 35 – Patronatul poate contacta credite, in limite stabilite de Adunarea Generala.

Art. 37 – Din veniturile realizate, dupa acoperirea tuturor cheltuielilor, Patronatul isi poate constitui urmatoarele fonduri:

a) fondul de investitii;

b) fondul de rezerva;

c) fondul pentru stimularea cretivitatii in domeniul bijutierilor;

d) fondul pentru pregatirea profesionala si specializare

e) fondul pentru recompensarea persoanelor care au avut o contributie deosebita la activitatea si promovarea patronatului

Utilizarea fondurilor se va face in conformitate cu prevederile bugetului de venituri si cheltuieli aprobat.CAPITOLUL VII

DIZOLVAREA SI LICHIDAREA PATRONATULUI


Art. 38 – (1) In cazul dizolvarii Patronatului Bijutierilor din Romania, patrimoniul acestuia se imparte cu respectarea prevederilor statutului si respectarea prevederilor statutului si ale dreptului comun in materie.

(2) In termen de 15 zile de la dizolvare, presedintele Patronatului sau lichidatorul patrimoniului, sunt obligati sa solicite instantei judecatoresti competente, sa faca mentiunea dizolvarii.

(3) Dupa expirarea termenului de 15 zile, orice persoana interesata poate solicita instantei judecatoresti competente operarea mentiunii prevazute de alin. (2).

CAPITOLUL VIII

RASPUNDERI


Art. 39 – Persoanele care indeplinesc atributii in cadrul patronatului raspund, potrivit legii, individual si solidar, dupa caz, pentru prejudiciile aduse Patronatului.

CAPITOLUL IX

DISPOZITII FINALE


Art. 40 – Modificarea prezentului statut se face de catre Adunarea Generala a Patronatului, cu votul a ¼ din numarul membrilor asociati ai Patronatului in conditiile stabilite de lege.Prezentul statut a fost redactat in 5 exemplare.Conform Hotararii Adunarii Generale a Patronatului Bijutierilor din Romania din data de 05.01.2002 este imputernicit Dl. Karl Heinz, Presedintele Patronatului, sa desfasoare procedura de autentificare si sa indeplineasca toate formalitatile pentru inregistrarea prezentului statut la Judecatoria Sectorului 1.

Reprezentant,

Presedinte Karl Heinz